Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z  2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe informuje, że została wydana decyzja znak: B.6740.85.2015.IIBB z dnia 30 grudnia 2015 roku  - dla Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o, ul. Halicka 9, 31-036 Kraków- pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T04 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym wraz z placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym, budową linii kablowych SN wraz ze światłowodem na działkach oznaczonych   w ewidencji gruntów  nr 469, 5, 4, 3, 2, 457, 6, 28 w obrębie Ceber gm. Bogoria, na działkach nr 154, 113, 112, 83, 43/1, 19, 12 w obrębie Gorzków, gm. Bogoria  realizowanej  w ramach zadania pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria”.

     Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Starosta Staszowski informuje, że w dniu 14 grudnia 2015 roku wydano decyzję znak: B.6740.118.3.2015.IICS  zezwalającą na realizację inwestycji drogowej:  rozbudowa ulic Akacjowej, Wiśniowej, odcinka nr 4 w ramach zadania „Rozbudowa ulic na osiedlu Staszówek w Staszowie”, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2740, 2741* (2741/1, 2741/2), 2742* (2742/1, 2742/2), 2747* (2747/1, 2747/2), 2748* (2748/1, 2748/2, 2748/3), 2749/2* (2749/3, 2749/4), 2750/1* (2750/4, 2750/5), 2750/2* (2750/6, 2750/7), 2753* (2753/1, 2753/2), 2754* (2754/1, 2754/2), 2756* (2756/1, 2756/2), 2757* (2757/1, 2757/2), 2771/8* (2771/12, 2771/13), 2771/9* (2771/14, 2771/15), 2772/1* (2772/2, 2772/3), 2779* (2779/1, 2779/2), 2780* (2780/1, 2780/2), 2783, 2784* (2784/1, 2784/2), 2785/1* (2785/4, 2785/5), 2788* (2788/1, 2788/2), 2789* (2789/1, 2789/2), 2790* (2790/1, 2790/2), 2791* (2791/1, 2791/2), 2793, 2797, 2799/2* (2799/3, 2799/4), 2800* (2800/1, 2800/2), 2802/1* (2802/2, 2802/3), 4371* (4371/1, 4371/2, 4371/3), 4372* (4372/1, 4372/2, 4372/3), 5901/1* (5901/6, 5901/7), 5901/4* (5901/8, 5901/9, 5901/10), 5902* (5902/1, 5902/2), 5961* (5961/1,  5961/2),  5962* (5962/1, 5962/2), 5963/2* (5963/4, 5963/5), 5963/3* (5963/6, 5963/7) obręb Staszów, jednostka Staszów. 
Działki oznaczone * objęto podziałem nieruchomości, w nawiasach podano numery działek po podziale, drukiem wytłuszczonym podano numery działek w liniach rozgraniczających teren realizacji inwestycji drogowej.

Ponadto nastąpi czasowe zajęcie działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2731, 5905/17 oraz części działek 2739/1, 2739/2, 2789/2, 2800/1 obręb Staszów, jednostka Staszów na czas wykonywania robót budowlanych związanych z budową dróg gminnych.

    Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z  2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe informuje, że została wydana decyzja znak: B.6740.82.2015.IIBB z dnia 08 grudnia 2015 roku  - dla Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o, ul. Halicka 9, 31-036 Kraków- pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T01 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym, placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN  ze światłowodem na działkach oznaczonych  w ewidencji gruntów  nr 266 w obrębie ewidencyjnym Przyborowice, na działkach nr 3, 433 w obrębie ewidencyjnym Wola Kiełczyńska, na działkach nr 559, 493/1, 491/1, 490/1 w obrębie ewidencyjnym Wola Malkowska oraz na działkach nr 177, 207, 120, 119, 118, 117, 134, 69, 73, 18, 17/2, 16/2 15/2 w obrębie ewidencyjnym Malkowice realizowanej  w ramach zadania pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria”.

    Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z  2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że została wydana decyzja znak: B.6740.81.2015.IIBB z dnia 01.12.2015r. dot. zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.24.2015.IIBB z dnia 05.05.2015r.– zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T13 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym wraz z placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych  w ewidencji gruntów   nr 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 218, 198, 196, 193, 188, 187, 195/2, 139, 106, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 116, 118, 120, 117, 119, 142, 141, 140, 138/2, 138/1 i 137 w obrębie ewidencyjnym Pęcławice Górne realizowanej w ramach zadania pn:„ Park wiatrowy w gminie Bogoria”, w części dot. projektu budowlanego zgodnie z przedłożonym aneksem.

    Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z  2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że została wydana decyzja znak: B.6740.75.2015.IIBB z dnia 23.11.2015r. dot. zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.9.2015.IIBB z dnia 07.04.2015r.– zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T11 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym wraz z placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów   nr 41, 271/4, 107, 271/6, 271/7, 271/8, 271/9, 271/10, 676/2, 700, 656/2, 466, 458 w Bogorii, na działkach nr 378, 69 w Moszynach, na działkach nr 393, 394, 308, 307, 304, 303, 300, 225, 453, 452, 451, 435, 436, 437, 438, 431, 425, 418, 224 w Wysoki Duże, na działce nr 242  w Wysoki Średnie, na działce nr 409 w Kolonii Wysoki Małe, na działkach nr 84, 73, 72 w Wysoki Małe, na działce nr 95 w Wolicy, na działkach nr 219/2, 51, 79, 218, 58, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 w Pęcławicach Górnych  realizowanej  w ramach zadania pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria”, w części dotyczącej projektu budowlanego zgodnie z przedłożonym aneksem.

    Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z  2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że została wydana decyzja znak: B.6740.74.2015.IIBB z dnia 20.11.2015r. dot. zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.10.2015.IIBB z dnia 07.04.2015r.– zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T06 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym wraz z placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów   nr 185, 186, 187, 188, 189, 207, 208, 209, 118, 266, 480, 268, 478, 113, 114/2, 115/2, 273, 473, 275/1, 275/2, 117/1, 304/3, 156/2, 148/2, 146/4, 145/6, 145/4, 144/2, 143/2, 142/2, 141/2, 140/2, 139/2, 134/6, 134/4, 133/5, 132/2, 131/2, 130/2, 129/2, 81 w Przyborowicach realizowanej  w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria” w części dot. projektu budowlanego zgodnie z przedłożonym aneksem.

    Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z  2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe informuje, że została wydana decyzja znak: B.6740.76.2015.IIBB z dnia 27 listopada 2015 roku  - dla Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o, ul. Halicka 9, 31-036 Kraków- pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T10 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym, placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych   w ewidencji gruntów nr 453/2, 453/1, 405, 454, 455, 456/1, 457, 459/1, 459/2, 417/1, 460/2, 475 w obrębie ewidencyjnym Szczeglice oraz na działkach nr 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 44, 6, 28/1, 27/1, 26/1, 27/2, 26/2, 72/1, 72/2, 201/2, 213, 215, 216, 181, 242 w obrębie ewidencyjnym Wysoki Średnie realizowanej  w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria”.  

    Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z  2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że została wydana decyzja znak: B.6740.72.2015.IIBB z dnia 13.11.2015r. dot. zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.3.2015.IIBB z dnia 04.03.2015r.– zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T05 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym wraz z placem montażowo - składowym, ciągiem komunikacyjnym, budowę linii kablowych SN wraz ze światłowodem oraz stacja GPO na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 145, 146, 166, 141/2, 144, 469, 163, 467, 162, 161, 160, 482, 159, 158, 388/2, 177, 156, 157, 170, 481, 155, 154 w obrębie ewidencyjnym Gorzków, na działkach nr 2377, 2427, 2477/27, 4139/16, 5448/10, 5448/13, 5448/19, 5816/1, 6202, 5824, 5763/2, 1516, 1948/2, 5766/5, 5664/1, 5627, 288, 5551, 324, 320/4, 5552, 416/2, 417/1, 5877/1, 2360/1, 2359, 2358 w obrębie ewidencyjnym Staszów, na działce nr 116 w obrębie ewidencyjnym Dobra, na działkach nr 552, 526 w obrębie ewidencyjnym Podmaleniec, na działce nr 379 w obrębie ewidencyjnym Sztombergi, na działkach nr 119/1, 247, 62, 42, 33, 239/1 w obrębie ewidencyjnym Mostki, na działkach nr 200, 198 w obrębie ewidencyjnym Kolonia Bogoria, na działce nr 543 w obrębie ewidencyjnym Zimnowoda, na działkach 185, 41, 42 w obrębie ewidencyjnym Bogoria, na działkach nr 431, 426, 29/2 w obrębie ewidencyjnym Wola Kiełczyńska na działkach nr 439, 414, 34/2, 33, 27, 26, 22 w obrębie ewidencyjnym Kiełczyna, na działkach nr 304/1, 331/1, 331/2, 81, 304/3, 304/2, 329/4, 4, 2, 1 w obrębie ewidencyjnym Przyborowice realizowanej w ramach zadania pn:„ Park wiatrowy w gminie Bogoria”, w części dot. projektu budowlanego zgodnie z przedłożonym aneksem.

    Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2013 roku poz. 1235 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje się, że w dniu 12 listopada 2015 roku wydano dla PKN „ORLEN” S.A. 09-411 Płock ul. Chemików 7 decyzję o pozwoleniu na budowę stacji paliw płynnych i gazowych w miejscu istniejącej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną, przebudowę istniejącego zjazdu publicznego, budowę zjazdu publicznego oraz pozwolenia na rozbiórkę istniejącej stacji paliw, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 5904/1, 5904/5, 5904/7, 5905/17 w miejscowości Staszów.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 03 listopada 2015 roku wydano dla Zakładu Transportu Energetyki Sp. z o.o., 28-230 Połaniec, ul. Osiecka 34 decyzję o pozwoleniu na budowę stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz składu złomu i węgla, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 4416/1, 4416/2, 4416/3, 4416/4, 4416/5, 4416/6, 4416/7, 4416/8, 4416/9, 4416/10, 4416/11, 4416/12, 4416/13, 4416/14 w miejscowości Połaniec.