Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Starosta Staszowski informuje, że w dniu 14 grudnia 2015 roku wydano decyzję znak: B.6740.118.3.2015.IICS  zezwalającą na realizację inwestycji drogowej:  rozbudowa ulic Akacjowej, Wiśniowej, odcinka nr 4 w ramach zadania „Rozbudowa ulic na osiedlu Staszówek w Staszowie”, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2740, 2741* (2741/1, 2741/2), 2742* (2742/1, 2742/2), 2747* (2747/1, 2747/2), 2748* (2748/1, 2748/2, 2748/3), 2749/2* (2749/3, 2749/4), 2750/1* (2750/4, 2750/5), 2750/2* (2750/6, 2750/7), 2753* (2753/1, 2753/2), 2754* (2754/1, 2754/2), 2756* (2756/1, 2756/2), 2757* (2757/1, 2757/2), 2771/8* (2771/12, 2771/13), 2771/9* (2771/14, 2771/15), 2772/1* (2772/2, 2772/3), 2779* (2779/1, 2779/2), 2780* (2780/1, 2780/2), 2783, 2784* (2784/1, 2784/2), 2785/1* (2785/4, 2785/5), 2788* (2788/1, 2788/2), 2789* (2789/1, 2789/2), 2790* (2790/1, 2790/2), 2791* (2791/1, 2791/2), 2793, 2797, 2799/2* (2799/3, 2799/4), 2800* (2800/1, 2800/2), 2802/1* (2802/2, 2802/3), 4371* (4371/1, 4371/2, 4371/3), 4372* (4372/1, 4372/2, 4372/3), 5901/1* (5901/6, 5901/7), 5901/4* (5901/8, 5901/9, 5901/10), 5902* (5902/1, 5902/2), 5961* (5961/1,  5961/2),  5962* (5962/1, 5962/2), 5963/2* (5963/4, 5963/5), 5963/3* (5963/6, 5963/7) obręb Staszów, jednostka Staszów. 
Działki oznaczone * objęto podziałem nieruchomości, w nawiasach podano numery działek po podziale, drukiem wytłuszczonym podano numery działek w liniach rozgraniczających teren realizacji inwestycji drogowej.

Ponadto nastąpi czasowe zajęcie działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2731, 5905/17 oraz części działek 2739/1, 2739/2, 2789/2, 2800/1 obręb Staszów, jednostka Staszów na czas wykonywania robót budowlanych związanych z budową dróg gminnych.