Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że została wydana decyzja znak: B.6740.26.2015.IIDŁ z dnia 29 stycznia 2016 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Gminie Łubnice pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości: Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży. 
Zakres robót budowlanych obejmuje :
- budowę kolektorów grawitacyjnych z rur PVC-U oraz PE o średnicach od DN160 do DN250,
- budowę rurociągów tłocznych z rur o średnicach od DN75 do DN140,
- budowę przyłączy kanalizacyjnych z rur o średnicy DN160,
- budowę 27 przepompowni i tłoczni ścieków,
- wykonanie zasilania energetycznego do pompowni,
- wykonanie zjazdów do pompowni i tłoczni.