Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z  2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe informuje, że została wydana decyzja znak: B.6740.12.2016.IIBB z dnia 29 marca 2016 roku  - dla Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o, ul. Halicka 9, 31-036 Kraków- pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T09 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym, placem montażowo - składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 435, 436, 437, 438, 439, 451, 452, 225, 138 w obrębie ewidencyjnym Wysoki Duże realizowanej w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy  w gminie Bogoria”.