Na podstawie art. 6a i art. 8d w związku z art. 9, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 703), art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zm.) po rozpoznaniu wniosków dotyczących wpisu na listę udziałowców uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Przeczów


orzekam

1. ustalić wykaz uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Przeczów, położonej w Przeczowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 59 o pow. 0,3400 ha, 273 o pow. 4,0900 ha i 399 o pow. 0,5500 ha oraz wykaz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
2. wykaz, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej decyzji,
3. odmówić wpisania do wykazu, o którym mowa w pkt. 1, następujących wnioskodawców: Makieła Grzegorz, Małkiewicz Rafał, Pawłowski Grzegorz i Piotrowski Rafał
4. wykaz, o którym mowa w ust. 2 podlega z urzędu wpisowi do ewidencji gruntów.

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
orzekam
o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych w obrębie Suchowola, gmina Osiek, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1634 o pow. 0,4800 ha, 1917 o pow. 0,2900 ha, 1958 o pow. 2,0200 ha, 1999 o pow. 0,6800 ha, 2000 o pow. 0,8900 ha, 2041 o pow. 0,4400 ha, 2130 o pow. 1,2000 ha i 3129 o pow. 0,5600 ha

               Staszów, dnia 2021.08.

GN-II.6821.1.14.2021

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) zawiadamia się, że sprawa wydania decyzji w trybie art. 8d w związku z art. 6a ust 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 703) dotycząca zatwierdzenia statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Bogoria, nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych wyjaśnień.

Staszów, dnia 2021.08.27

GN-II.6821.1.13.2021

DECYZJA

 

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Maśnik, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 5 o pow. 0,3200 ha

 

orzekam

 

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Maśnik, gmina Połaniec, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Staszów, dnia 2021.08.27

GN-II.6821.1.12.2021

DECYZJA

 

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Korytnica, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1.804/4 o pow. 0,0129 ha

orzekam

 

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Korytnica, gmina Szydłów, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Staszów, dnia 2021.08.27

GN-II.6821.1.11.2021

DECYZJA

 

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  Zagorzyce, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 109 o pow. 0,0500 ha.

orzekam

 

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Zagorzyce, gmina Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Staszów, dnia 2021.08.27

GN-II.6821.1.10.2021

DECYZJA

 

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Witowice, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 302 o pow. 0,2500 ha.

orzekam

 

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Witowice, gmina Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Staszów, dnia 2021.08.27

GN-II.6821.1.9.2021

DECYZJA

 

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  Podlesie, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem  353 o pow. 0,2000 ha.

 

orzekam

 

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Podlesie, gmina Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Staszów, dnia 2021.08.27

GN-II.6821.1.8.2021

DECYZJA

 

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  Wierzbka, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 280 o pow. 0,0400 ha i 599 o pow. 0,0500 ha.

 

orzekam

 

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wierzbka, gmina Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Staszów, dnia 2021.08.27

GN-II.6821.1.7.2021

DECYZJA

 

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Domaradzice, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr:  245 o pow. 0,4600 ha, 280 o pow. 0,0600 ha, 325 o pow. 1,40 ha i 327 o pow. 0,0300 ha.

orzekam

 

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Domaradzice, gmina Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Staszów, dnia 2021.08.

GN-II.6821.1.6.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 roku, poz. 735)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie   Mała Wieś, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr:  30 o pow. 0,0400 ha, 60 o pow. 2,6000 ha, 148 o pow. 8,6000 ha i 209 o pow. 0,6700 ha.

orzekam

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Mała Wieś, gmina Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

UZASADNIENIE

Staszów, dnia 2021.08.30

 GN-II.6821.1.1.2019

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym przez Starostę Staszowskiego w sprawie dotyczącej ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 703), w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przeczów, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 59 o pow. 0,3400 ha, 273 o pow. 4,0900 ha i 399 o pow. 0,5500 ha, na podstawie art. 89 § 2 i art. 91 § 1 i 2 Kpa zawiadamia się, że w dniu 7 października 2021r. o godz. 10.00 w miejscowości Przeczów, odbędzie się rozprawa administracyjna ww. sprawie. Na miejsce spotkania uczestników postępowania, wyznacza się budynek świetlicy wiejskiej.

Działając na podstawie art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703)   po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bogoria

orzekam

 o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej w obrębie Szczeglice, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 433 o pow. 0,0600 ha.

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bogoria

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej w obrębie Kolonia Wysoki Małe, gmina Bogoria, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 373 o pow. 0,1100 ha.

Działając na podstawie art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703)   po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Łubnice

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych w obrębie Grabowa, gmina Łubnice, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 322 o pow. 0,9300 ha, 294 o pow. 0,0400 ha, 203 o pow. 2,3500 ha i 2 o pow. 5,9200 ha.

Działając na podstawie art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 703)   po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Łubnice

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej w obrębie Wolica, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 535 o pow. 0,2500 ha.

Działając na podstawie art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych w obrębie Bydłowa, gmina Oleśnica, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 244 o pow. 1,0500 ha i 245 o pow. 0,3300 ha.

Na podstawie art. 7, art. 10§1, art. 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że zgromadzony został materiał dowodowy do wydania decyzji w trybie art. 8d ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 703) w sprawie ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w  Bogorii, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 119 o pow. 49,7900 ha, 323 o pow. 19,0800 ha i 373 o pow. 1,5500 ha.

Na podstawie art. 7, art. 10§1, art. 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że zgromadzony został materiał dowodowy do wydania decyzji w trybie art. 8d w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przeczów, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 59 o pow. 0,3400 ha, 273 o pow. 4,0900 ha i 399 o pow. 0,5500 ha.

Na podstawie art. 7, art. 10§1, art. 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że zgromadzony został materiał dowodowy do wydania decyzji w trybie art. 8d w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przeczów, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 59 o pow. 0,3400 ha, 273 o pow. 4,0900 ha i 399 o pow. 0,5500 ha.

Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, iż w związku z wydaniem, na skutek złożonego przez Panią Jolantę Gałęza-Terelak i Witolda Terelak odwołania, przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji  z dnia 15.12.2020 roku, znak: SPN.IV.7511.2.7.2020 uchylającą w całości decyzję Starosty Staszowskiego z dnia 14.09.2020 r., znak: GN-II.6821.1.4.2019 orzekającą o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Bogoria, położonej w Bogorii, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 119 o pow. 49,7900 ha, 323 o pow. 19,0800 ha i 373 o pow. 1,5500 ha

Działając na podstawie art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703)   po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej w obrębie Borzymów, gmina Oleśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 415 o pow. 0,5000 ha.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Łagówka, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 274/1 o pow. 2,000 ha i 275/1 o pow. 1,5400 ha.

Na podstawie. 8c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 703), w związku z faktem, że decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 28.08.2019r., znak: GN-II.6821.1.20.2019 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Łagówka,  gmina Bogoria, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, stała się ostateczna, 

na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że sprawa dotycząca ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przeczów, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 59 o pow. 0,3400 ha, 273 o pow. 4,0900 ha i 399 o pow. 0,5500 ha, nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Brzozowa, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 587 o pow. 0,2900 ha

orzekająca o umorzeniu w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Brody, gmina Oleśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów działka nr 377 o pow. 0,7000 ha.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1 o pow. 2,6700 ha, 578 o pow. 0,0400 ha, 816 o pow. 0,4800 ha, 818 o pow. 0,4800 ha, 819 o pow. 0,1000 ha, 1058 o pow. 0,0400 ha.

Na podstawie art. 6a i art. 8d w związku z art. 9, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 703), art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) po rozpoznaniu wniosków dotyczących wpisu na listę udziałowców uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Bogoria

W związku z uchyleniem art. 15zzs ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. 2020, poz. 374) zmienionej ustawą z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020, poz. 568) oraz ustawą z dnia 14.05.2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r., poz. 875)

W związku z uchyleniem art. 15zzs ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. 2020, poz. 374) zmienionej ustawą z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Zdzieci, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 381 o pow. 10,1900 ha, 384 o pow. 0,1100 ha, 392 o pow. 0,1400 ha, 419 o pow. 4,8100 ha, 420 o pow. 0,1200, 453/1 o pow. 32,8400 ha, 480 o pow. 0,3500 ha i 536/1 o pow. 2,3900 ha.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ruszcza, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 597 o pow. 0,1200 ha, 841 o pow. 0,0500 ha, 875 o pow. 0,2100 ha, 930 o pow. 0,1200 ha, 931 o pow. 0,1500 ha.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Zdzieci, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 381 o pow. 10,1900 ha, 384 o pow. 0,1100 ha, 392 o pow. 0,1400 ha, 419 o pow. 4,8100 ha, 420 o pow. 0,1200 ha, 453/1 o pow. 32.8400 ha, 480 o pow. 0,3500 ha i 536/1 o pow. 2,3900 ha. 

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ruszcza, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 597 o pow. 0,1200 ha, 841 o pow. 0,0500 ha, 875 o pow. 0,2100 ha, 930 o pow. 0,1200 ha, 931 o pow. 0,1500 ha.