Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm) i art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a oraz art. 400 ust. 7, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 65 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku z dnia 28.06.2022 r. (08.07.2022 data wpływu do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) Gminy Rytwiany, z siedzibą przy ul. Staszowskiej 15,  28-236 Rytwiany , wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie  na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska  sieci wodociągowej Ø110 mm z rur i kształtek PE 100 RC SDR17, na odcinku o długości 824,96 m w miejscowości Rytwiany, przy ul. Piaskowej, realizowanego w ramach rozbudowy sieci wodociągowej.

Zasięg obejmuje działki ewidencyjne o nr ewid.:  394, 351/2, 351/3, 351/4, 351/5, 351/6, 367/7, 367/9, 367/10, obręb 0006 Rytwiany, jednostka ewidencyjna 261206_2 Rytwiany, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20220826_Obwieszczenie_KR.ZUZ.4.4210_192.2022.EC.pdf)20220826_Obwieszczenie_KR.ZUZ.4.4210_192.2022.EC.pdf2022-08-26 12:53