OBWIESZCZENIE  

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.) w związku z art. 113 ust.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344)

Starosta Staszowski

podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu na podstawie art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1, ust. 1 e pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 162 ), art.113 ust. 6, art.118a ust.2, art. 130 ust. 2, art. 132 ust. 1a, art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm., dalej jako kpa) decyzji Starosty Staszowskiego znak: GN-III.683.62.2023 z dnia 27.11.2023 r. o ustaleniu odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości położonej w Połańcu, oznaczonej numerami działek: 5222/1 o pow. 0,0718 ha i 5222/2 o pow. 0,1112 ha, która na podstawie decyzji nr 5-52.2/2023 Starosty Staszowskiego z dnia 30.01.2023 roku znak: B-II.6740.5.52.2.2022ES, zmienionej postanowieniem z dnia 14.02.2023 roku znak: B-II.6740.5.52.2.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona została pod drogę gminną i stała się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Obwieszczenie GN-III.683.62.2023.pdf)Obwieszczenie2023-11-30 09:36