Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta z urzędu w trybie art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Połańcu, oznaczoną numerem działki 5783/1, o pow. 0,0042 ha, która na podstawie decyzji nr 5 52.1/2023 Starosty Staszowskiego z dnia 12.01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.1.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona została pod drogę gminną i stała się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec, zostanie załatwiona w terminie do dnia 15.02.2024 r.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-III.683.24.2023 - zaw..pdf)GN-III.683.24.2023 - zaw..pdf2023-12-04 10:38