o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 165 obręb Jurkowice gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 739 obręb Koniemłoty gmina Staszów z działkami sąsiednimi

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie ustalenia odszkodowania w trybie art. 12 ust. 4a, ust . 4f, ust.5, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 20 23 r. poz.
1 62 ) za nieruchomość położoną w Połańcu, oznaczoną numer ami działek 5222/1 o pow. 0,0718 ha, 5222/2 o pow. 0 ,1112 ha, która na podstawie decyzji nr 5 52.2/2023 Starosty Staszowskiego z dnia 30 .01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.2.2022ES zmienionej postanowieniem z dnia 14.02.2023 roku znak: B II.6740.5.52.2.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona został a pod drogę gminną i stał a się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie ustalenia odszkodowania w trybie art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust.5, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 20 23 r. poz.
1 62 ) za nieruchomość położoną w Połańcu, oznaczoną numer em działki 5228/1 o pow. 0,0007 ha, która na podstawie decyzji nr 5 52.2/2023 Starosty Staszowskiego z dnia 30 .01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.2.2022ES zmienionej postanowieniem z dnia 14.02.2023 roku znak: B II.6740.5.52.2.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona został a pod drogę gminną i stał a się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania w trybie art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust.5, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasad ach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 20 23 r. poz. 1 62 ) za nieruchomość położoną w oznaczonej numerem działki 6639/1 o pow. 0,0495 ha, na podstawie decyzji nr 5 52.1/2023 Starosty Staszowskiego z dnia 12.01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.1.2022ES, zmienionej postanowieniem z dnia 28.02.2023 roku znak: B II.6740.5.52.1.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona został a pod drogę gminną i stał a się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 620 obręb Wiązownica Mała gmina Staszów z działkami sąsiednimi

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek firmy Nexera Sp. z o. o. reprezentowanej przez Pana Adriana Sańpruch w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Połańcu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2521 oraz w obrębie Kraśnik, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 141 w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na założeniu i przeprowadzeniu infrastruktury telekomunikacyjnej obejmującej podwieszenie kabli światłowodowych typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zostanie załatwiona w terminie do dnia 29.09.2023 r.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 5 (ark 2) obręb Brzeziny gmina Szydłów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 285 obręb Sztombergi gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 215 obręb Sztombergi gmina Staszów z działkami sąsiednimi

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1 i ust. 7, § 8 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) oraz Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 40/2023 z dnia 21.04.2023 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Staszowie, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej numerem działki 2920/8 o pow. 0,0090 ha, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KI1A/00046113/5.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 278 obręb Sufczyce gmina Oleśnica z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 445/2 obręb Borzymów gmina Oleśnica z działkami sąsiednimi

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 162)


Starosta Staszowski


zawiadamia, że na wniosek z dnia 09 czerwca 2023r., skorygowany w dniu 07 lipca 2023r. Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec działającego przez pełnomocnika P. Konrada Rachunę zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej – ul. Strumykowej w Połańcu” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 3165, 3172 (3172/1, 3172/2) 3173 (3173/1, 3173/2), 3174 (3174/1, 3174/2), 3175 (3175/1, 3175/2), 3176 (3176/1, 3176/2), 3177, 2659 (2659/1, 2659/2), 2660/2 (2660/3, 2660/4), 2661/2 (2661/3, 2661/4), 2698 (2698/1, 2698/2), 2665/2 (2665/3, 2665/4), 2700/2 (2700/3, 2700/4), 2701 (2701/1, 2701/2) w miejscowości Połaniec, obręb ewidencyjny 261205_4.0001 Połaniec, jednostka ewidencyjna 261205_4 Połaniec oraz 501/2 (501/3, 501/4, 501/5), 502/2 (502/3, 502/4, 502/5), 503/3 (503/8, 503/9, 503/10), 503/4 (503/5, 503/6, 503/7) w miejscowości Rybitwy, obręb ewidencyjny 261205_5.0009 Rybitwy, jednostka ewidencyjna 261205_5 Połaniec.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 375 obręb Ziemblice gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działki o nr 4230, 4233, 4238, 4240, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4249  obręb Połaniec gmina Połaniec z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 27, 81 obręb Malkowice gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 24, 80 obręb Malkowice gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 238, 239 obręb Malkowice gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 724 obręb Pliskowola gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 1748  obręb Kurozwęki gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 190, 191 obręb Jabłonica gmina Staszów z działkami sąsiednimi

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta z urzędu w trybie art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 20 23 r. poz. 1 62 ) w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Połańcu oznaczoną numer em działki 4709/1 , o pow. 0,0067 ha , któr a na podstawie decyzji nr 5 52.2 /2023 Starosty Staszowskiego z dnia 30 .01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.2.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona został a pod drogę gminną i stał a się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec zostanie załatwiona w terminie do dnia 31.08.2023 r.
Powyższe wynika z faktu, iż w przedmiotowej sprawie zachodzi konieczność uzupełnienia materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji.

Zawiadomienie

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta z urzędu w trybie art. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a, ust. 4f, ust.5, art. 18 ust.1, ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Połańcu, oznaczoną numerem działki 6639/1 o pow. 0,0495 ha, która na podstawie decyzji nr 5 52.1/2023 Starosty Staszowskiego z dnia 12.01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.1.2022ES, zmienionej postanowieniem z dnia 28.02.2023 roku znak: B II.6740.5.52.1.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostanie załatwiona w terminie do dnia 15.09.2023 r.
Powyższe wynika z faktu, iż w przedmiotowej sprawie zachodzi konieczność uzupełnienia materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji.

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta z urzędu w trybie art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 20 23 r. poz. 1 62 ) w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Połańcu oznaczoną numer em działki 5228 /1 , o pow. 0,0007 ha , która na podstawie decyzji nr 5 52.2 /2023 Starosty Staszowskiego z dnia 30 .01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.2.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona został a pod drogę gminną i stał a się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec zostanie załatwiona w terminie do dnia 08.09.2023 r. Powyższe wynika z faktu, iż w przedmiotowej sprawie zachodzi konieczność uzupełnienia materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36, art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia się
o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w trybie art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną na terenie miasta Połaniec, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki: 5286/1 o pow. 0,0203 ha, która na podstawie decyzji nr 5 52.2/2023 Starosty Staszowskiego z dnia 30.01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.2.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona została pod drogę gminną i stała się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec.

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta z urzędu w trybie art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 20 23 r. poz. 1 62 ) w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Połańcu oznaczoną numer em działki 4709/1 , o pow. 0,0067 ha , która na podstawie decyzji nr 5 52.2 /2023 Starosty Staszowskiego z dnia 30 .01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.2.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona został a pod drogę gminną i stał a się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec zostanie załatwiona w terminie do dnia 08.09.2023 r.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 116, 1139 obręb Sichów Duży gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 42 obręb Łyczba gmina Łubnice z działkami sąsiednimi

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Szydłowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 607/4, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie ziemno-kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją światłowodową o długości 37 m, dwóch studzienek kablowych oraz zasobnika kablowego.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki o nr 1276, 1277, 1278 obręb Smerdyna gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 459/1 obręb Czajków Północny gmina Staszów z działkami sąsiednimi

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek spółki Nexera Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pana Adriana Sańpruch w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344) dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Matiaszów, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 513/6 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na umieszczeniu kanalizacji kablowej o łącznej długości 156,3 m, składającej się ze studni kablowej SKR-1 o wym. 1080x630x800 [mm] oraz pakietu mikrokanalizacji 4xØ14/10 umieszczonego częściowo w rurze osłonowej HDPE Ø75/4,5 mm wraz z zaciągniętym mikrokablem światłowodowym, a także podwieszeniu nadziemnej linii kablowej w postaci kabla światłowodowego ADSS o długości 20,7 m na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN.

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Koniemłotach, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1290/57 w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia.