z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok

z dnia 16 września 2022 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru dokumentacji projektowej dla projektu pn.: „Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2022 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

w sprawie przygotowania i udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem GOŁOBORZE-22

z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) tworzonego w celu wykonywania zadań wynikających z obowiązku państwa - gospodarza, związanego z pobytem sojuszniczych sił wzmocnienia na terenie powiatu staszowskiego

z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania polegającego na opracowaniu projektu technicznego przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami mającymi na celu odprowadzenie wód opadowych z dachu oraz nieruchomości, na której zlokalizowany jest obiekt objęty zadaniem pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie”.

 

z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok

z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2022 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 17 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2022 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2022 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej polegającej na opracowaniu projektu przebudowy przyłącza wodociągowego oraz projektu technicznego węzła ciepłowniczego budynku realizowanego w zadaniu pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie”.

 

z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok

z dnia 01 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania polegającego na realizacji robót w ramach projektu: „Zwiększenie dostępności obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie dla osób niepełnosprawnych, poprzez dobudowę dźwigu osobowego”.

z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Koniemłotach

z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2022 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej rzeczowych składników majątku w Starostwie Powiatowym w Staszowie

z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy referenta ds. gospodarowania zasobem Skarbu Państwa i Powiatu oraz regulacji stanów prawnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Staszowie przepisów określających podejmowanie działań informacyjnych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok

z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2022 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji do spraw wyłonienia wykonawcy zadania pn. „Kurs uprawnień SEP do 1 kV” dla 130 uczniów Zespołu Szkół w Staszowie i Zespołu Szkół w Połańcu uczestniczących w projekcie pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”

z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie

z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2021 rok

z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok

z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok