Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu pomiaru i ustalenia lini granicznej działek. (Święcica, Jan Strojny)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach  geodezyjnych dotyczacych granic nieruchomości. (Szydłów, Kruzel Aleksander, Janecki Bartłomiej, Kowalik Antonina, Wilk Franciszek)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach  geodezyjnych dotyczacych granic nieruchomości. (Szydłów)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Obwieszczenie

    W dniu 27 lutego 2017 roku zostało wszczęte na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach ul. Witosa 86; 25-651 Kielce działającego przez pełnomocnika p. Macieja Baradziej ul. Złota 11; 28-200 Staszów postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę Cieku od Oględowa w km od 4+943 do 6+848 w miejscowości Sielec, Stefanówek, gmina Staszów. Zmiana dotyczy przebudowy przepustu w km 5+629,27 oraz przepustu w km 5+695.68.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Wykaz

sporządzony dla nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Czytaj więcej: Wykaz

Zawiadomienie

W dniu 27 stycznia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72; 25-602 Kielce reprezentowanego przez pełnomocnika p. Agnieszkę Żaba-Żabińską PROMOST CONSULTING T. Sp. z o.o. sp. k. ul. Wesoła 37B/4; 25-363 Kielce na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód w związku z inwestycją pn.:  „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów DW Nr 764 – Etap IV” w zakresie:
1)    Przebudowy rowu otwartego w rów kryty poprzez wykonanie przepustu o średnicy 0,60 m w km 3+436,0. Rzędna wlotu 192,96 m n.p.m. Rzędna wylotu 192,72 m n.p.m.
2)    Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu uszczelnionego w ilości:
       Qmaxh      =          90,30 m3/h
       Qśrd          =          16,23 m3/d
       Qmaxrocz =       5925,00 m3/rok
o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń:
           - zawiesina ogólna  - 100 mg/l

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości. (Kolonia Wysoki Małe, Duda Antoni, Swendrowska Zuzanna)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach przyjecia przebiegu granic nieruchomości. (Brzeziny, Jolanta Klepczarek, Barbara Bielińska)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia lini granicznej pomiędzy działkami ewidencyjnymi. (Oleśnica, Zenona Zdziebko)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia lini granicznej pomiędzy działkami ewidencyjnymi. (Bydłowa, Kazimierz Marcinek)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Ogłoszenie

     Działając na podstawie art. 124 i 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), informuję o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w miejscowości Oleśnica, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1522, 1523 i 1570 i udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. reprezentowanej przez Pana Ryszarda Zamorskiego, zezwolenia na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w m. Oleśnica, ul. Szkolna, Staszowska i Wrzosy” polegającej na przebudowie w technologii rur polietylenowych odcinka istniejącego gazociągu.