Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Ogłoszenie

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2017 roku oraz statystycznej liczbie uczniów dla Powiatu Staszowskiego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Zawiadomienie

że w dniu 29 marca 2017 roku zostało wszczęte na wniosek p. Kamila Chmielewskiego ul. Ogrodowa 7; 28-225 Szydłów postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni P-1 oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody podziemnej z utworów neogenu za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej P-1 zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjny 1096 w miejscowości Szydłów, gmina Szydłów w ilości;
Qmaxh =  9,9 m3/h, 
Qśrd  = 121,25 m3/d, 
Qmaxr =  12 125 m3/rok
dla celów rolniczych na potrzeby nawadniania sadów.

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

W dniu 29 marca 2017 roku zostało wszczęte na wniosek p. Kamila Chmielewskiego ul. Ogrodowa 7; 28-225 Szydłów postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S-1 oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody podziemnej z utworów neogenu za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej S-1 zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjny 460/2 w miejscowości Kotuszów, gmina Szydłów w ilości;
Qmaxh =  8,1 m3/h, 
Qśrd  = 75 m3/d, 
Qmaxr =  7 500 m3/rok
dla celów rolniczych na potrzeby nawadniania sadów.

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

     Działając na podstawie art. 61 § l i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zm., dalej jako: kpa) oraz na podstawie an. 124 i l24a W związku z art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Ryszarda Zamorskiego działającego W imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., wszczęte zostało postępowanie W sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Oleśnicy oznaczonej numerem ewidencyjnym 1522, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. zezwolenia na przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w technologii rur polietylenowych istniejącego gazociągu - z rur PE100 SDR11 dn63.

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

      Działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zm., dalej jako: kpa) oraz na podstawie art. 124 i l24a W związku z art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) zawiadamiam, ze na wniosek Pana Ryszarda Zamorskiego działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., wszczęte zostało postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej W Oleśnicy oznaczonej numerem ewidencyjnym 1570, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. zezwolenia na przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w technologii rur polietylenowych istniejącego gazociągu - z rur PE100 SDR11 dn90.

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

      Działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeks postępowania admínislracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zm., dalej jako: kpa) oraz na podstawie art. 124 i 124a W związku z art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Ryszarda Zamorskiego działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., wszczęte zostało postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Oleśnicy oznaczonej numerem ewidencyjnym 1523, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z 0. o. zezwolenia na przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w technologii rur polietylenowych istniejącego gazociągu - z rur PE100 SDR11 dn63.

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Decyzja

Na podstawie art. 8, art. 124 ust. 1 w zw. z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz art. 49, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Siatraka i Pana Zbigniewa Roga działających w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Oddział w Tarnowie Zakład w Sandomierzu Starosta staszowski orzeka:

I. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Koniemłoty, gmina Staszów, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 532/1 i 532/2, stanowiącej własność Państwa Moniki i Marka małż. Jakubas poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. Oddział w Tarnowie Zakład w Sandomierzu zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE100 SDR17,6 dn225 MOP 500kPa.

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ustanawia się na długości 44,7 m wraz ze strefą kontrolowaną o szerokości 1,0 m (obszar 0,5 m wyznaczony po obu stronach gazociągu) i strefą montażową szerokości 1 m wzdłuż północnej strony działki na głębokości ok. 1,2 m.

II. Zezwolenie polega na umożliwieniu osobom upoważnionym przez Wnioskodawcę, wstępu na teren działki opisanej w pkt I w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt I

III. Zobowiązać Wnioskodawcę do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu robót, o których mowa w pkt I. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego okaże się niemożliwe albo spowoduje nadmierne trudności lub koszty wydana zostanie odrębna decyzja o ustaleniu odszkodowania

IV. Obowiązek udostępnienia nieruchomości, o którym mowa w pkt I, podlega egzekucji administracyjnej.

Czytaj więcej: Decyzja

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu pomiaru i ustalenia lini granicznej działek. (Święcica, Jan Strojny)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach  geodezyjnych dotyczacych granic nieruchomości. (Szydłów, Kruzel Aleksander, Janecki Bartłomiej, Kowalik Antonina, Wilk Franciszek)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach  geodezyjnych dotyczacych granic nieruchomości. (Szydłów)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Obwieszczenie

    W dniu 27 lutego 2017 roku zostało wszczęte na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach ul. Witosa 86; 25-651 Kielce działającego przez pełnomocnika p. Macieja Baradziej ul. Złota 11; 28-200 Staszów postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę Cieku od Oględowa w km od 4+943 do 6+848 w miejscowości Sielec, Stefanówek, gmina Staszów. Zmiana dotyczy przebudowy przepustu w km 5+629,27 oraz przepustu w km 5+695.68.

Czytaj więcej: Obwieszczenie