Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Ogłoszenie Starosty Staszowskiego

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO

Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

 Działając na podstawie 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym położonej w Staszowie, oznaczoną numerem ewidencyjnym 6050/1 i udzielenia firmie PGKiM w Staszowie Spółka Gminy z o.o. zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków przy ulicy Towarowej w Staszowie.

     Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, pokój A21 osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w w/w sprawie.

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o., Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych z terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach gm. Baćkowice do stacji zlewnej przy oczyszczalniach ścieków w Iwaniskach, Piskrzynie i Bogorii. 

 

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Obwieszczenie

Na podstawie:
- art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z póź. zm.),
- art. 389 ust. 1 oraz ust. 2 i ust. 6, 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z póź. zm.)
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia że po rozpoznaniu wniosku Pana Łukasz Cecot, zam. ul. Ogrodowa 1, 28-225 Szydłów z dnia 22.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz pobór wody ze studni C-1 dla potrzeb nawadniania sadów, zlokalizowanej na działce nr 97, obręb Grabki Duże, gmina Szydłów, powiat staszowski.
Zasieg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicy działki nr 97, 80/2, 81, 82, 85/1, 96, 98, obręb Grabki Duże, gm. Szydłów, powiat staszowski.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia/wyznaczenia znaków granicznych. (Bogoria)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Obwieszczenie

Na podstawie:
- art. 10 § 1 art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. W Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096, ze zm.),
- art. 389 pkt 1 i 6, art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1 i art. 16 pkt 65 lit d ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268),
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że wszczęte zostało na wniosek Gminy Łubnice, Łubnice 66a; 28-232 Łubnice działającej poprzez pełnomocnika P. Marcina Zając, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń do poboru wód podziemnych - studni głębinowych S-4A i S-5A zlokalizowanych na działkach nr ew. 591/1 i 404/1 W m. Łubnice gm. Łubnice oraz na pobór wód podziemnych za pomocą w/w studni, na potrzeby zaopatrzenia ludzi w wodę. Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach działek:
- nr ew. 411; 591/2; 413; 409; 407; 402; 373; 404/2; 385 i 372 obręb 0008 Łubnice; jednostka ewidencyjna 261202_2 Łubnice -obszar wiejski; powiat Staszów, województwo świętokrzyskie.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

Czytaj więcej: Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1474) Starosta Staszowski zawiadamia, że decyzją znak: B-II.6740.7.52.4.2018 z dnia 11 stycznia 2019 roku umorzył postępowanie wszczęte na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, złożonego  w dniu 05 września 2018 roku, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – „Budowa drogi gminnej od km 0+005.98 do km 0+069.46 w miejscowości Staszów” na działkach nr: 5838/9, 4319/14* (4319/20, 4319/21), 5838/10, 4319/8* (4319/22, 4319/23), 4313* (4313/1, 4313/2), 5838/5, 4314/1* (4314/3, 4314/4), 5838/6, 4314/2* (4314/5, 4314/6), 5838/7, 4315* (4315/1, 4315/2), 5838/11, 4316* (4316/1, 4316/2), 4317* (4317/1, 4317/2), 1785/1* (1785/4, 1785/5), 5838/12, 1785/3 obręb ewidencyjny 261207_4.0001 Staszów, jednostka ewidencyjna 261207_4 Staszów.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i budynków

 Działając na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej numer G.6642.V.1424.2018 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Staszowie, w związku z podziałem nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Czernica numerami  8, 9,, 17/1, 18 zawiadamiam Pana Henryk Barabasz właściciela /władającego  działki/działek 7 że w dniu 9.02.2019 o godzinie  11.00 w miejscowości Czernica  przeprowadzone zostaną  czynności : wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i budynków, oraz przyjęcia granic nieruchomości

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przeczów, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 59 o pow. 0,3400 ha, 273 o pow.4,0900 ha i 399 o pow. 0,5500 ha

 

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Iwony Kobylarz prowadzącej działalność gospodarczą SKUP - SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH IWONA KOBYLARZ, Kończyce 74a, 37-400 Nisko, z dnia 3.12.2018 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, dowożonych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o., ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej na działce o nr ewid. 126, obręb Łęg, w miejscowości Połaniec przy ul. Zielińskiego.

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej


Działając na podstawie art. 124 ust. 1 i 124a W związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204), informuję o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Połaniec, oznaczonej numerem ewidencyjnym 4694 i udzielenia firmie Nexera Sp. z o.o. z siedziba W Warszawie, ul. Orzycka 6 lok 1b zezwolenia na realizację inwestycji pn.: „Podłączenie szkoły w Zrębinie do sieci światłowodowej w ramach POPC” polegającej na wykonaniu przyłącza telekomunikacyjnego metodą przewiertu sterowanego rurą ochronną RHDPE 110/6,3.

     Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, pokój A21, osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w w/w sprawie.

Czytaj więcej: Ogłoszenie