Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic i wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych działek. (Lenartowice, Ziarno Roman)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach związanych z wyznaczeniem punktów granicznych oraz ustaleniem przebiegu granic działki. (Wiśniowa Poduchowna, Joanna Nasternak)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Obwieszczenie

     Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. W Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zm.), art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia że po rozpoznaniu wniosku złożonego w dniu 13.07.2018 r., zostalo wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Leofflera 2, 25-550 Kielce, działającej przez pełnomocnika Panią Monikę Polek, postępowanie administracyjne W sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska nowego obiektu budowlanego -,,odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, przebiegającej przez działki o nr ewid. 1614, 1606, 1351/34, 1351/49 i 1355/7 obręb 0006 Rytwiany w miejscowości Rytwiany przy ul. Pałacowej."

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Obwieszczenie

       Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1474) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek z dnia 20 września 2018r. Burmistrza Miasta i Gminy Staszów działającego przez pełnomocnika zostało wszczęte ostępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – „Rozbudowa drogi gminnej nr 385020T w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od km 0+800 do km 1+390  na działkach nr: 114/5, 123/1, 124/1, 134/1, 135/1, 4/1, 136/2, 137/1, 138/1, 5/1, 140/1, 6/1, 142/1, 7/1, 144/1, 8/1, 146/1, 10/1, 147/1, 12/1, 149/1, 15/1, 150/1, 151/1, 152/1, 17/1, 153/1, 18/1, 97/1, 154/1, 97/3, 98/1*(98/5, 98/6), 98*(98/3, 98/4), 99/2*(99/3, 99/4), 100*(100/1, 100/2), 1/2* (1/6, 1/5), 148/1, 138/4, 13/1, 16/4 obr. 0006 Grzybów, Gmina Staszów w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 385020T w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od km 0+800 do km 1+139.”

Obwieszczenie

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2017r.,poz.1257 z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.), Starosta Staszowski zawiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2018 roku zostało wydane postanowienie znak: B-II.6740.5.19.1.2018  o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Staszowskiego Nr 5-19.1/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku znak: B-II.6740.5.19.1.2018 zezwalającej Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec na realizację inwestycji drogowej polegającej na  budowie drogi gminnej nr 366020T Połaniec – Rudniki.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Informacja

Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w sprawie opracowania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.

Czytaj więcej: Informacja

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek i wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych. (Długołęka, Stępień Anna, Gacoń Grażyna, Kapusta Alicja, Rajfur Krystyna)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

     Na podstawie art. 89 § 1 oraz art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. ze zm.) zawiadamiam że w dniu 28 sierpnia 2018r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej 12 (parter) w budynku Starostwa Powiatowego w Staszowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 7 odbędzie się rozprawa administracyjna. Przedmiotem rozprawy będzie ustalenie właścicieli/osób które władają lub władały na zasadach samoistnego posiadania działką która dotychczas nie została ujawniona w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Winnica gm. Połaniec, a która położona jest pomiędzy działkami ewidencyjnymi numer 325, 326, 319 obręb Winnica oraz działką numer 2844 obręb Połaniec.

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Ogłoszenie

    Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamia, iż stosownie do art. 36 § 1 Kpa postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) za nieruchomość położoną w Wiśniowej Poduchownej, gm. Staszów, oznaczoną numerem działki 446/9 o pow. 0,0190 ha, która na podstawie decyzji Nr 1/2009 Starosty Staszowskiego z dnia 2 października 2009 r. znak: B.II.C 7362-S-1/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się własnością Gminy Staszów nie może być zakończone w ustalonym terminie z uwagi na wniesioną skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.05.2018 r. znak: SPN.IX.7570.2.16.2018 oraz konieczność ustalenia stron postępowania. W związku z powyższym przewiduje się, że w/w postępowanie zostanie zakończone do dnia 31 marca 2019 r.   

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Decyzja GN-IV2.6821.41.2017

o stwierdzeniu nabycia z dniem 20 kwietnia 2017 r. przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta m. st. Warszawy, nieodpłatnie, z mocy prawa, mienia pozostałego po spółce LKM Investment Sp. z o. o., tj. własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 483 o pow. 1,14 ha, położonej na terenie Powiatu Staszowskiego, gmina Łubnice, obręb Gace Słupieckie, objętej księgą wieczystą nr KI1A/00011958/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Czytaj więcej: Decyzja GN-IV2.6821.41.2017

Decyzja GN-IV2.6821.40.2017

o stwierdzeniu nabycia z dniem 20 kwietnia 2017 r. przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta m. st. Warszawy, nieodpłatnie, z mocy prawa, mienia pozostałego po spółce LKM Investment Sp. z o. o., tj. własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 652/1 o pow. 1,54 ha, położonej na terenie Powiatu Staszowskiego, gmina Oleśnica, obręb Borzymów, objętej księgą wieczystą nr KI1B/00073484/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Czytaj więcej: Decyzja GN-IV2.6821.40.2017