Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości. (Grabki Duże)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. (Bydłowa)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, przyjecia granic i wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych. (Rudki)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia lini granicznej. (Kamieniec)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2019 roku, sygn. akt VIII Ns 268/19, zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich W Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 285,28 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 01 miasto Staszów oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzialka nr 2326/2 o pow. 0,0307 ha , z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona na wniosek osoby lub osób, które wykażą, że są spadkobiercami Kazimiery Marchel-Błażejewskiej tj. złożą prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ewentualnie akt poświadczenia dziedziczenia po w/w spadkodawcy. Wzywa  się te osoby do odbioru depozytu.

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Obwieszczenie

     Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2268 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony postępowania, że decyzją znak: KR.ZUZ.4.421.58.2019.AW z dnia 29.04.2019 r. udzielono Miastu i Gminie Połaniec ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne, w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych nr VKU1; VKU2; VKU4; VKU5; VKD14 w Winnicy na terenie gminy Połaniec (zgodnie z mpzp Uchwała Rady Miejskiej w Połańcu nr XXIV/149/2000) wraz z kompleksową infrastrukturą techniczną - o długości około 1370 mb - ZRID”.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Zarządzenie

Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 roku, sygn. akt VIII Ns 270/19, zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3 895,50 zł (trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 1 miasto Staszów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2319/2 0 pow. 0,0524 ha, która to należność ma być wypłacona osobie lub osobom, które wykażą swoje prawo własności do udzialu w tej nieruchomości po spadkodawcy Waclawie Gęcy - na ich wniosek. Wzywa się te osoby do odbioru depozytu.

Czytaj więcej: Zarządzenie

Zarządzenie

Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 roku, sygn. akt Vlll Ns 271/19, zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3 895,50 zł (trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej wobrębie 1 miasto Staszów oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzialka nr 2319/2 0 pow. 0,0524 ha, która to należność ma być wypłacona osobie lub osobom, które wykażą swoje prawo własności do udzialu w tej nieruchomości po spadkodawczyni Walerii Bróg - na ich wniosek. Wzywa się te osoby do odbioru depozytu.

Czytaj więcej: Zarządzenie

Obwieszczenie

     Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz na podstawie art. 124 i 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2204) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek PGKiM w Staszowie Spółka Gminy z o.o., zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 6050/1, poprzez udzielenie firmie PGKiM w Staszowie Spółka Gminna z o.o. zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków przy ul. Towarowej w Staszowie.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Zarządzenie

Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 roku, sygn. akt Vlll Ns 237/19, zezwolil Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 26 799,15 zl (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i piętnaście groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 1 miasto Staszów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5820/4 o pow. 0,0721 ha, która to należność ma być wypłacona osobie lub osobom, którzy wykażą swoje prawo własności do tej nieruchomości - na ich wniosek. Wzywa się te osoby do odbioru depozytu.

Czytaj więcej: Zarządzenie

Zarządzenie

Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 roku, sygn. akt Vlll Ns 237/19, zezwolil Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6 673.80 zł (sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 18 Oględów, gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 283/4 o pow. 0,0227 ha, która to należność ma być wypłacona osobie lub osobom, którzy wykażą swoje prawo własności do tej nieruchomości - na ich wniosek. Wzywa się te osoby do odbioru depozytu.

Czytaj więcej: Zarządzenie