Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej. (Suchowola)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieuchomości. (Wola Osowa)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieuchomości. (Kiełczyna)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Obwieszczenie

     Dyrekor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że zostało wszczęte na wniosek Polskiego Związku Działkowców Zarządu Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Jana Kilińskiego z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 37 w Staszowie działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Winiarskiego, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Obwieszczenie

     Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz na podstawie art. 124 i 124a w związku z art. 113 ust. 6 i 7 i art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2204) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Agata Woźniak, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Potoku, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 294/1, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na budowę napowietrznej linii niskiego napięcia.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Decyzja

     Na podstawie art. 124 ust. 1 i ust. 1b, art. 124a w związku z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204) w związku z art. 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2062) oraz art. 49, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwce 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku inwestora Nexera Sp. z o. o. (Grupa Nokia) z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1b, w imieniu której działa pełnomocnik orzekam
I. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Połańcu, przy ul. Ogrodowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 4701, poprzez udzielenie firmie Nexera Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego pn.: „Podłączenie szkoły w Zrębinie do sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” polegającej na budowie kanalizacji kablowej składającej się z pakietu mikrorurek 4x14/10 oraz rury osłonowej RHDPEp 110/6,3 na wjazdach wraz z kablem światłowodowym, ułożonej na części działki oznaczonej numerem 4701 na odcinku 246 m. Szczegółową lokalizację inwestycji zawiera załączona do wniosku mapa stanowiąca integralną część niniejszej decyzji.
II. Zezwolenie polega na umożliwieniu osobom upoważnionym przez Wnioskodawcę, wstępu na teren działek opisanych w pkt. I w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt. I;
III. Zobowiązać Wnioskodawcę do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu robót, o których mowa w pkt. I. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego okaże się niemożliwe albo spowoduje nadmierne trudności lub koszty wydana zostanie odrębna decyzja o ustaleniu odszkodowania.

Czytaj więcej: Decyzja

Informacja

     Na podstawie. 8c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 703), w związku z faktem, że decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 26.07.2019r., znak: GN-II.6821.1.11.2019 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Podlesie, gmina Oleśnica,  o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, stała się ostateczna, informuję osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2015r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej albo osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2015r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału w tej wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Czytaj więcej: Informacja

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej. (Bogoria)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Obwieszczenie

      Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku  o szczególnych  zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.), Starosta   Staszowski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Staszów działającego przez pełnomocnika  p. Piotra Frosztęga z dnia 24 lipca 2019 roku wydana została decyzja Nr 7-138.2/2019 z dnia 30 września 2019 roku, znak B-II.6740.7.138.2.2019 o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej –  budowa drogi gminnej publicznej klasy D o długości 672,38 m  na działkach nr: 720* (720/1, 720/2), 5627/9* (5627/13, 5627/10, 5627/11, 5627/12) w miejscowości Staszów obręb ewidencyjny 261207_4.0001, jednostka ewidencyjna 261207_4 Staszów – miasto.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej. (Wola Żyzna)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości. (Połaniec)

Czytaj więcej: Zawiadomienie