Na podstawie art. 124, art. 124a, art. 6 pkt. 2, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.) oraz art. 49, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Maciej Dzik o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

orzekam

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Andrzej Drapała, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Połaniec, gm. Połaniec oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 3745, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Połaniec ul. Staszowska na działkach o nr ewidencyjnych 4124, 3745, 4123, 4125, 3730, 4070 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 4070.

o przystąpieniu do opracowania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Staszowskiego na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2030 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Staszowskiego na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2030

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że sprawa dotycząca ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przeczów, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 59 o pow. 0,3400 ha, 273 o pow. 4,0900 ha i 399 o pow. 0,5500 ha, nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie.

o zakończeniu postępowania dotyczącego wpisu do rejestru zabytków nieruchomości województwa świętokrzyskiego

- Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach informuje, że decyzja z dnia 05.10.2020 r. znak: ZRRiD.RN.5140.1.4.2020 w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego Zespołu Dawnej Gorzelni w Rytwianach, zlokalizowanego na działkach nr 1127/17 i 1127/16, obręb 0006 Rytwiany, gm. Rytwiany , pow. Staszowski

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kolonia Pęcławska, gm. Bogoria oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 293, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na powieszeniu kabla światłowodowego typu ADSS oraz przyłączy ADSS do budynków na podbudowie słupów PGE Dystrybucja S.A i Orange S.A nad działką 293.

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., w imieniu której działa pełnomocnik Pan Maciej Dzik, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Szydłów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 669/1, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na wykonaniu prac budowlano – montażowych, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zad. 1 PBW na rozbudowę i przebudowę sieci średniego i niskiego napięcia ze stacji transformatorowej SZYDŁÓW VI RS w m. Szydłów, gm. Szydłów – RE Busko”.

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Andrzej Drapała, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1766/2, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rytwiany, gmina Rytwiany na działkach o nr ewidencyjnych 1728/2, 1766/2, 1553/5 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 1553/5.

orzekam

ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Niedziałki, gmina Rytwiany, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 538, poprzez udzielenie PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z zamiarem realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE 100 dn 40 SDR 11 RC Typ 2 na działkach nr ew. 342/3, 538 i 453 wraz z przyłączem do punktu gazowego z rur PE dn 25 SDR 11 RC Typ 2 na działce nr ew. 453 w miejscowości Niedziałki gm. Rytwiany” - zgodnie z ostateczną decyzją Wójta Gminy Rytwiany znak: IŚ.6733.5.2020.DK z dnia 08.06.2020 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

orzekam

ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Niedziałki, gmina Rytwiany, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 538, poprzez udzielenie PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z zamiarem realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE 100 dn 63 SDR 11 RC Typ 2 na działkach o nr ew. 154, 538, 597 wraz z przyłączem do punktu gazowego z rur PE dn 25 SDR 11 RC Typ 2 na działce nr ew. 597 w miejscowości Niedziałki gm. Rytwiany” – zgodnie z ostateczną decyzją Wójta Gminy Rytwiany znak: IŚ.6733.3.2020.DK z dnia 16.03.2020 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

orzekam

ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Niedziałki, gmina Rytwiany, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 538, poprzez udzielenie PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z zamiarem realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE 100 dn 40 SDR 11 RC Typ 2 na działkach o nr ew. 381/3, 538 i 415 wraz z przyłączem do punktu gazowego z rur PE dn 25 SDR 11 RC Typ 2 na działce nr ew. 415 w miejscowości Niedziałki gm. Rytwiany” – zgodnie z ostateczną decyzją Wójta Gminy Rytwiany znak: IŚ.6733.1.2020.DK z dnia 16.03.2020 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

B-II.6740.1.77.1.2020                                                                                                                                                 Staszów, dnia 27 listopada 2020 roku

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku  o szczególnych  zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.),

Starosta   Staszowski 

zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Bogoria działającego przez pełnomocnika p. Artura Kręcisz z dnia 10 września 2020r., uzupełniony w dniu 12 października 2020 roku wydana została decyzja Nr 1 – 77.1/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku, znak B-II.6740.1.77.1.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi gminnej w miejscowości Wysoki Małe na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 236* (236/1, 236/2), 237* (237/1, 237/2), 238* (238/1, 238/2), 239* (239/1, 239/2), 240* (240/1, 240/2), 241* (241/1, 241/2), 266* (266/1, 266/2), 267* (267/1, 267/2), 270* (270/1, 270/2), 271* (271/1, 271/2), 272* (272/1, 272/2), 273* (273/1, 273/2), 242/1 w miejscowości Wysoki Średnie, obręb 261201_2.0035 Wysoki Średnie, jednostka ewidencyjna 261201_2 Bogoria-obszar wiejski, na działkach nr 180/2* (180/3, 180/4), 181* (181/1, 181/2), 182* (182/1, 182/2), 183* (183/1, 183/2), 184* (184/1, 184/2), 410* (410/1, 410/2), 409 w miejscowości Kolonia Wysoki Małe, 261201_2.0013 obręb Kolonia Wysoki Małe, 261201_2 jednostka ewidencyjna Bogoria-obszar wiejski, na działkach nr 8* (8/1, 8/2), 9* (9/1, 9/2), 11* (11/1, 11/2), 12* (12/1, 12/2), 29* (29/1, 29/2),  30* (30/1, 30/2), 31* (31/1, 31/2), 32* (32/1, 32/2), 33* (33/1, 33/2), 34* (34/1, 34/2), 35* (35/1, 35/2), 37/4* (37/5, 37/6), 43* (43/1, 43/2), 44* (44/1, 44/2), 45* (45/1, 45/2), 46* (46/1, 46/2), 47* (47/1, 47/2), 48* (48/1, 48/2), 49/1* (49/3, 49/4), 50* (50/1, 50/2), 51* (51/1, 51/2), 52* (52/1, 52/2), 53* (53/1, 53/2), 73* (73/1, 73/2), 84* (84/1, 84/2),  28/1, 72/1, 72/2 w miejscowości Wysoki Małe, obręb 261201_2.0034 Wysoki Małe, jednostka ewidencyjna 261201_2 Bogoria - obszar wiejski oraz na działce nr 48/8 w miejscowości Kolonia Pęcławice, obręb ewidencyjny 261201_2.0011 Kolonia Pęcławice, jednostka ewidencyjna 261201_2 Bogoria - obszar wiejski.

Działki oznaczone * objęto podziałem nieruchomości, w nawiasach podano numery działek po podziale, drukiem wytłuszczonym podano numery działek w liniach rozgraniczających teren realizacji inwestycji drogowej.

Strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją w Starostwie Powiatowym w Staszowie przy ul. Piłsudskiego 7, pokój nr A217 w godz. 730 - 1530 (poniedziałek, środa, czwartek i piątek), 800 – 1600  we wtorek po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty. Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania.

Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl  art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone.

W terminie  14 dni od dnia jej doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego. Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.

 

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kłoda, gm. Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 933, 981 i 932, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami z rur PE 225, 160, 63, 25 mm w miejscowości Kłoda, gm. Rytwiany.

Na podstawie art. 124, art. 124a, art. 6 pkt. 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.) oraz art. 49, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Bartłomiej Synowski o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w z  sprawie wniosku Skarbu Państwa Starosty Staszowskiego z udziałem Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" w Grzybowie o zasiedzenie - w załączeniu przesyła ogłoszenie z prośbą o podanie go do publicznej wiadomości

Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w z  sprawie wniosku Skarbu Państwa Starosty Staszowskiego z udziałem Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" w Grzybowie, Maria Agaty Sondór, Stanisławy Kwiecień o zasiedzenie - w załączeniu przesyła ogłoszenie z prośbą o podanie go do publicznej wiadomości

Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w z  sprawie wniosku Skarbu Państwa Starosty Staszowskiego z udziałem Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" w Grzybowie o zasiedzenie - w załączeniu przesyła ogłoszenie z prośbą o podanie go do publicznej wiadomości

Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w z  sprawie wniosku Skarbu Państwa Starosty Staszowskiego z udziałem Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" w Grzybowie o zasiedzenie - w załączeniu przesyła ogłoszenie z prośbą o podanie go do publicznej wiadomości

Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w z  sprawie wniosku Skarbu Państwa Starosty Staszowskiego z udziałem Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" w Grzybowie o zasiedzenie - w załączeniu przesyła ogłoszenie z prośbą o podanie go do publicznej wiadomości

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kłoda, gm. Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1340, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Kłoda, gmina Rytwiany na działkach o nr ewidencyjnym 384,1340, 483 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 483.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kłoda, gm. Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1340, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Kłoda, gmina Rytwiany na działkach o nr ewidencyjnym 513/3, 1340, 430 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 430.

Starosta Staszowski działając na podstawie art.11 ust. 1, art. 13ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

sporządzony dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Niekurza, gm. Osiek, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Andrzej Drapała, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Niedziałki, gmina Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 538, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Niedziałki, gmina Rytwiany na działkach o nr ewidencyjnym 342/3, 538, 453 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 453.

Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Andrzej Drapała, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Niedziałki, gmina Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 538, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Niedziałki, gmina Rytwiany na działkach o nr ewidencyjnym 154, 538, 597 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 597.

Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Andrzej Drapała, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Niedziałki, gmina Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 538, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Niedziałki, gmina Rytwiany na działkach o nr ewidencyjnym 381/3, 538, 415 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 415.

B-II.6740.1.77.1.2020                                                                                                                                           Staszów, dnia 20 października 2020 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 roku poz. 256 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 1363)

Starosta Staszowski

 

zawiadamia, że na wniosek z dnia 10 września 2020r. Wójta Gminy Bogoria, uzupełnionego w dniu 12 października 2020r. działającego przez pełnomocnika p. Artura Kręcisz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Wysoki Małe na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 236* (236/1, 236/2), 237* (237/1, 237/2), 238* (238/1, 238/2), 239* (239/1, 239/2), 240* (240/1, 240/2), 241* (241/1, 241/2), 266* (266/1, 266/2), 267* (267/1, 267/2), 270* (270/1, 270/2), 271* (271/1, 271/2), 272* (272/1, 272/2), 273* (273/1, 273/2), 242/1 w miejscowości Wysoki Średnie, obręb 261201_2.0035 Wysoki Średnie, jednostka ewidencyjna 261201_2 Bogoria-obszar wiejski, na działkach nr 180/2* (180/3, 180/4), 181* (181/1, 181/2), 182* (182/1, 182/2), 183* (183/1, 183/2), 184* (184/1, 184/2), 410* (410/1, 410/2), 409, w miejscowości Kolonia Wysoki Małe, 261201_2.0013 obręb Kolonia Wysoki Małe, 261201_2 jednostka ewidencyjna Bogoria-obszar wiejski, na działkach nr 8* (8/1, 8/2), 9* (9/1, 9/2), 11* (11/1, 11/2), 12* (12/1, 12/2), 29* (29/1, 29/2), 30* (30/1, 30/2), 31* (31/1, 31/2), 32* (32/1, 32/2), 33* (33/1, 33/2), 34* (34/1, 34/2), 35* (35/1, 35/2), 37/4* (37/5, 37/6), 43* (43/1, 43/2), 44* (44/1, 44/2), 45* (45/1, 45/2), 46* (46/1, 46/2), 47* (47/1, 47/2), 48* (48/1, 48/2), 49/1* (49/3, 49/4), 50* (50/1, 50/2), 51* (51/1, 51/2), 52* (52/1, 52/2), 53* (53/1, 53/2), 73* (73/1, 73/2), 84* (84/1, 84/2),  28/1, 72/1, 72/2 w miejscowości Wysoki Małe, obręb 261201_2.0034 Wysoki Małe, jednostka ewidencyjna 261201_2 Bogoria - obszar wiejski oraz na działce nr 48/8 w miejscowości Kolonia Pęcławice, obręb ewidencyjny 261201_2.0011 Kolonia Pęcławice, jednostka ewidencyjna 261201_2 Bogoria - obszar wiejski.

Działki oznaczone * objęto podziałem nieruchomości, w nawiasach podano numery działek po podziale, drukiem wytłuszczonym podano numery działek w liniach rozgraniczających teren realizacji inwestycji drogowej.

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Połaniec oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3745, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Połaniec ul. Staszowska na działkach o nr ewidencyjnym 4124, 3745, 4123, 4125, 3730, 4070 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 4070.

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7a, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

sporządzony dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Rytwianach, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Starosta Staszowski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

informuje

o wywieszeniu w dniach od 28.09.2020 roku do 09.11.2020 roku wykazu sporządzonego dla nieruchomości położonej w obrębie Łęg, gmina Połaniec, oznaczonej numerem działki 219/1 o pow. 0,1940 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie bezprzetargowym.