Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zawiadomienie

     Na podstawie art. 89 § 1 oraz art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. ze zm.) zawiadamiam że w dniu 28 sierpnia 2018r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej 12 (parter) w budynku Starostwa Powiatowego w Staszowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 7 odbędzie się rozprawa administracyjna. Przedmiotem rozprawy będzie ustalenie właścicieli/osób które władają lub władały na zasadach samoistnego posiadania działką która dotychczas nie została ujawniona w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Winnica gm. Połaniec, a która położona jest pomiędzy działkami ewidencyjnymi numer 325, 326, 319 obręb Winnica oraz działką numer 2844 obręb Połaniec.

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Ogłoszenie

    Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamia, iż stosownie do art. 36 § 1 Kpa postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) za nieruchomość położoną w Wiśniowej Poduchownej, gm. Staszów, oznaczoną numerem działki 446/9 o pow. 0,0190 ha, która na podstawie decyzji Nr 1/2009 Starosty Staszowskiego z dnia 2 października 2009 r. znak: B.II.C 7362-S-1/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się własnością Gminy Staszów nie może być zakończone w ustalonym terminie z uwagi na wniesioną skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.05.2018 r. znak: SPN.IX.7570.2.16.2018 oraz konieczność ustalenia stron postępowania. W związku z powyższym przewiduje się, że w/w postępowanie zostanie zakończone do dnia 31 marca 2019 r.   

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Decyzja GN-IV2.6821.41.2017

o stwierdzeniu nabycia z dniem 20 kwietnia 2017 r. przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta m. st. Warszawy, nieodpłatnie, z mocy prawa, mienia pozostałego po spółce LKM Investment Sp. z o. o., tj. własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 483 o pow. 1,14 ha, położonej na terenie Powiatu Staszowskiego, gmina Łubnice, obręb Gace Słupieckie, objętej księgą wieczystą nr KI1A/00011958/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Czytaj więcej: Decyzja GN-IV2.6821.41.2017

Decyzja GN-IV2.6821.40.2017

o stwierdzeniu nabycia z dniem 20 kwietnia 2017 r. przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta m. st. Warszawy, nieodpłatnie, z mocy prawa, mienia pozostałego po spółce LKM Investment Sp. z o. o., tj. własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 652/1 o pow. 1,54 ha, położonej na terenie Powiatu Staszowskiego, gmina Oleśnica, obręb Borzymów, objętej księgą wieczystą nr KI1B/00073484/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Czytaj więcej: Decyzja GN-IV2.6821.40.2017

Decyzja GN-IV2.6821.39.2017

o stwierdzeniu nabycia z dniem 20 kwietnia 2017 r. przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta m. st. Warszawy, nieodpłatnie, z mocy prawa, mienia pozostałego po spółce LKM Investment Sp. z o. o., tj. własności nieruchomości oznaczonych nr działek: 961, 962, 1100 i 1101 o łącznej pow. 1,08 ha, położonej na terenie Powiatu Staszowskiego, gmina Staszów, obręb Czajków Południowy, objętej księgą wieczystą nr KI1A/00035346/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Czytaj więcej: Decyzja GN-IV2.6821.39.2017

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek. (Pieczonogi)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia granic nieruchomości

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem granic działki nr 284 położonej w Łaziskach w gm.Bogoria.

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Wykaz dla nieruchomości przeznaczonej do zamiany

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz sporządzony dla nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa przeznaczonej do zamiany na nieruchomość będącą własnością Gminy Staszów.

Czytaj więcej: Wykaz dla nieruchomości przeznaczonej do zamiany

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem granic działki do opracowaniem mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości rolnej. (Potok)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości. (Winnica)

Czytaj więcej: Zawiadomienie