Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności przyjęcia przebiegu granic i wyznaczenia punktów granicznych (Strzelce, Zych Janina, Sapa Mirosława, Kałczuga Jerzy, Kałczyga Dariusz).

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Informacja o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 ligca 2017 roku - Prawo wodne (tj. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuję, że w dniu 26 lutego 2018 r. wszczęto na wniosek inwestora, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska nowego obiektu budowlanego w związku z realizacją inwestycji pn. „rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z instalacjami wewnętrznymi wod.-kon, c.o. i elektryczną” zlokalizowaną na działre oznaczonej nr ewid. 295 obręb 13 Winnica, gm. Połaniec. Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicy dz. nr ewid. 295 obręb Winnica, gm. Połaniec.

Czytaj więcej: Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja

Informacja Starosty Staszowskiego z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Łęg gm. Połaniec.

Czytaj więcej: Informacja

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek i wyznaczenia punktów granicznych (Rybitwy, Janina Idzik, Podmiot nieoznaczony)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Informacja

     Starosta Staszowski zgodnie z art. 8c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 703) informuje, iż w związku z uostatecznieniem się decyzji Starosty Staszowskiego z dnia 30.11.2017r., znak: GN-II.6821.1.5.2017 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bogoria, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ustala się na dzień 24.01.2019r. ostateczny termin składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Czytaj więcej: Informacja

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic i wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości. (Pliskowola, Małgorzata Dyl, Mirosław Glica, Stanisław Glica, Urszula Szkolak)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu pomiaru związanego z podziałem nieruchomości. (Pieczonogi)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku na terenie województwa świętokrzyskiego

Czytaj więcej: Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości. (Rudniki, Roman Strzałkowski, Stanisława Strzałkowska, Anna Kasperska, Małgorzata Dworska, Józef Łodkowski)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek i wyznaczenia punktów granicznych (Stefanówek, Tadeusz Pabian, Stanisław Pabian, Michał Ignacy Pabian, Jan Pabian)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Obwieszczenie

    Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku  o szczególnych  zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017r. poz.1257), Starosta   Staszowski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec działającego przez pełnomocnika p. Dariusza Winiarskiego wydana została decyzja Nr P–72.1/2017 z dnia 19.12.2017 roku, znak: B-II4.6740.72.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych: nr 366242T od km 0+000 do km 0+208,53 i nr 366244T od km 0+000 do km 0+075,8, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 901/2, 902/2 (902/3, 902/4, 902/5)*,102/1, 102/2 (102/3, 102/4)*, 103/1, 103/2 (103/3, 103/4)* w miejscowości Wymysłów, 261205_5.0007 obręb Rudniki, 261205_5 jednostka Połaniec.

Czytaj więcej: Obwieszczenie