Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO

Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 124 i 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121), informuję o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym położonych na terenie gminy:

  • Połaniec, w miejscowości Połaniec oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 94, 103, 127, 871, 121, 1738, 1752,w miejscowości Tursko Małe, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 142, 232/2, 188/2, 136, 141;
  • Łubnice, w miejscowości Wolica, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 248, 245/1, 246/3, w miejscowości Wilkowa, oznaczonej numerem ewidencyjnym 89;
  • Osiek, w miejscowości Trzcianka Kolonia, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 121, 138, w miejscowości Ossala, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1488, 1687/1, w miejscowości Sworoń, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 203, 277/5;
  • Rytwiany, w miejscowości Sichów Mały, oznaczonej numerem ewidencyjnym 395

i udzielenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na założeniu i przeprowadzeniu projektowanych urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii 15 kV wraz z demontażem istniejącej linii napowietrznej.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, pokój A21, osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w w/w sprawie.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO

Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124 i 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Połaniec, oznaczonej numerem ewidencyjnymi 6017 i udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zezwolenia na realizację inwestycji pn.:Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w msc. Połaniec, ul. Mielecka i msc. Winnica gm. Połaniec” polegającej na wykonaniu sieci gazowej średniego ciśnienia tj. od 10 kPa do 0,5 MPa (500 kPa) z rur polietylenowych o średnicy dn 125mm wraz z przyłączami o średnicy PE dn25mm.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, pokój A21, osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w w/w sprawie.

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Obwieszczenie

Na podstawie: - art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096), - art. 389 pkt. 2, art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia że po rozpoznaniu wniosku Pana Pawła Jarosz złożonego w dniu 15.06.2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - użytkowanie wody w rowie dla potrzeb istniejącego stawu zlokalizowanego na działce nr ewid. 77/6, obręb Elżbiecin, gmina Busko Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie. Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar dz. nr ewid 77/6, 134, 103, 164, 74, 133/3, 77/7, 135 obręb Elżbiecin, gm. Busko Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie

 

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie: - art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096), - art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia że po rozpoznaniu wniosku złożonego w dniu 13.08.2018 r., zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów S.A. Rejon Energetyczny Staszów, ul. Krakowska 44, 28-200 Staszów działającej przez pełnomocnika Przemysław Chojnacki, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania: "Przekorczenia napowietrzną linią średniego napięcia terenów zalewowych rzeki Czarna Staszowska oraz wału przeciwpowodziowego w msc. Łęg, gm. Połaniec”.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Informacja o wszczeciu postepowania

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A Oddział Rzeszów S.A Rejon Energetyczny Staszów, działającej przez pełnomocnika Przemysław Chojnacki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania: "Przekorczenia napowietrzną linią średniego napięcia terenów zalewowych rzeki Czarna Staszowska oraz wału przeciwpowodziowego w msc. Łęg, gm. Połaniec".

Czytaj więcej: Informacja o wszczeciu postepowania

Wykaz dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

sporządzony dla nieruchomości położonej na terenie gminy Szydłów, w obrębie Osówka, oznaczonej numerem działki 11/3 o pow. 0,1000 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego ustnego

Czytaj więcej: Wykaz dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Obwieszczenie

Na podstawie: - art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096), - art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia że po rozpoznaniu wniosku złożonego w dniu 13.08.2018 r., zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów S.A. Rejon Energetyczny Staszów, ul. Krakowska 44, 28-200 Staszów działającej przez pełnomocnika Przemysław Chojnacki, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania:"Rozbudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej SN-15kV oraz przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV dla zadania projektowego: "Powiązanie linii średniego napięcia- 15kV Grzybów-Oczyszczalnia wraza z wymianą słupów i przewodów linii niskiego napięcia - 0,4kV" na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego oraz przekroczenia elektroenergetyczą linią kablową średniego napięcia 15kV rzeki Czarnej Staszowskiej w km 18+385

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych i przyjecia granic nieruchomości. (Winnica)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości. (Wojnów, Wojciech Pacyga)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Obwieszczenie

     Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1474) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek złożony dnia 05 września 2018 roku, uzupełniony dnia 09 października 2018 roku Burmistrza Miasta i Gminy Staszów działającego przez pełnomocnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - „Budowa drogi gminnej od km 0+005.98 do km 0+069.46 w miejscowości Staszów” na działkach nr: 5838/9, 4319/14* (4319/20, 4319/21), 5838/10, 4319/8* (4319/22, 4319/23), 4313* (4313/1, 4313/2), 5838/5, 4314/1* (4314/3, 4314/4), 5838/6, 4314/2* (4314/5, 4314/6), 5838/7, 4315* (4315/1, 4315/2), 5838/11, 4316* (4316/1, 4316/2), 4317* (4317/1, 4317/2), 1785/1* (1785/4, 1785/5), 5838/12, 1785/3 obręb ewidencyjny 261207_4.0001 Staszów, jednostka ewidencyjna 261207_4 Staszów.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem i przyjęciem lini granicznej. (Pliskowola, Stanisław Ziółkowski)

Czytaj więcej: Zawiadomienie