Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Obwieszczenie

    Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1257),  w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 03 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1161), Starosta Staszowski zawiadamia strony postępowania, informuje i podaje do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania w dniu 13 lipca 2017r. na wniosek z dnia 06.07.2017r. znak: Z1G/GG/495/3074/2017 Spółki:  Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. Grzybów 28-200 Staszów w sprawie określenia leśnego kierunku rekultywacji dla gruntów położonych w obrębie Pliskowola o powierzchni 23,3248ha oraz określenie rolnego kierunku rekultywacji dla gruntów położonych w obrębach Pliskowola o powierzchni 24,3977 ha i Trzcianka Wieś o powierzchni 0,43 ha, gmina Osiek, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic oraz wyznaczeniu punktów granicznych. (Szydłów, Franciszek Wilk, Antonina Kowalik)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu pomiaru i ustalenia lini granicznej działek. (Oleśnica, Zenona Zdziebko)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu pomiaru i ustalenia lini granicznej działek. (Oleśnica, Zenona Zdziebko, Stanisław Bajer, Agnieszka Zdziebko)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek. (Wiązownica Duża, Henryk Opala, Jan Jońca, Stanisław Dyl, Rafał Mazur)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek. (Trzcianka Wieś, Antoni Klimowicz, Eleonora Klimowicz, Halina Śmiszek, Barbara Śmiszek, Robert Śmiszek)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem granic nieruchomosci. (Sichów Duży, Anna Mikuśkiewicz)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

      zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257.) zawiadamiam że w dniu 23.08.2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72; 25-602 Kielce; działającego przez pełnomocnika p. Artura Kręcisz ul. Sikorskiego 6; 28-200 Staszów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. „Budowa układu obwodnicowego w m. Staszów odc. DW764 km ok.4+828,32 do DW757 km ok. 6+268,22” w zakresie:

1)  urządzeń wodnych na :
   •    Budowę mostu nad rzeką Desta w km 5+796 wraz z umocnieniem skarp koryta rzeki na dł. ok.37 m.
   •    Budowę wylotów do istn. rzeki oraz budowę wylotów do proj. rowów otwartych wraz z wykonaniem umocnień
   •    Budowę urządzeń wodnych w postaci rowów otwartych przydrożnych, umocnionych odcinkowo
   •    Budowę przepustów P1 oraz P2 zlokalizowanych pod projektowaną drogą
   •    Budowę przepustów pod drogą
   •    Budowę przepustów w ciągu projektowanych rowów otwartych

2)  W zakresie szczególnego korzystania z wód – na wprowadzanie podczyszczonych wód
     opadowych i roztopowych do rzeki Desta poprzez zaprojektowane wyloty w ilości :

   • Wylot w1  Qmax h  = 10,18 m3 /h, Qśr.d = 15,1 m3 /d , Qmax r  = 6035,5 m3/rok
   • Wylot w2  Qmax h  = 7,82 m3 /h, Qśr.d = 12,7 m3 /d , Qmax r  = 4616,0 m3/rok

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek, wyznaczeniu punktów granicznych i przyjęciu granic nieruchomosci. (Oleśnica, Małgorzata Kopacz)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek i wyznaczeniu punktów granicznych. (Ossala, Bronisława Jachimowska, Józef Jachimowski).

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu pomiaru i ustalenia lini granicznej działek. (Kurozwęki, Feliks Sanecki)

Czytaj więcej: Zawiadomienie