Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Andrzej Drapała, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Niedziałki, gmina Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 538, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Niedziałki, gmina Rytwiany na działkach o nr ewidencyjnym 342/3, 538, 453 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 453.

Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Andrzej Drapała, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Niedziałki, gmina Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 538, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Niedziałki, gmina Rytwiany na działkach o nr ewidencyjnym 154, 538, 597 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 597.

Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Andrzej Drapała, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Niedziałki, gmina Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 538, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Niedziałki, gmina Rytwiany na działkach o nr ewidencyjnym 381/3, 538, 415 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 415.

B-II.6740.1.77.1.2020                                                                                                                                           Staszów, dnia 20 października 2020 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 roku poz. 256 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 1363)

Starosta Staszowski

 

zawiadamia, że na wniosek z dnia 10 września 2020r. Wójta Gminy Bogoria, uzupełnionego w dniu 12 października 2020r. działającego przez pełnomocnika p. Artura Kręcisz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Wysoki Małe na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 236* (236/1, 236/2), 237* (237/1, 237/2), 238* (238/1, 238/2), 239* (239/1, 239/2), 240* (240/1, 240/2), 241* (241/1, 241/2), 266* (266/1, 266/2), 267* (267/1, 267/2), 270* (270/1, 270/2), 271* (271/1, 271/2), 272* (272/1, 272/2), 273* (273/1, 273/2), 242/1 w miejscowości Wysoki Średnie, obręb 261201_2.0035 Wysoki Średnie, jednostka ewidencyjna 261201_2 Bogoria-obszar wiejski, na działkach nr 180/2* (180/3, 180/4), 181* (181/1, 181/2), 182* (182/1, 182/2), 183* (183/1, 183/2), 184* (184/1, 184/2), 410* (410/1, 410/2), 409, w miejscowości Kolonia Wysoki Małe, 261201_2.0013 obręb Kolonia Wysoki Małe, 261201_2 jednostka ewidencyjna Bogoria-obszar wiejski, na działkach nr 8* (8/1, 8/2), 9* (9/1, 9/2), 11* (11/1, 11/2), 12* (12/1, 12/2), 29* (29/1, 29/2), 30* (30/1, 30/2), 31* (31/1, 31/2), 32* (32/1, 32/2), 33* (33/1, 33/2), 34* (34/1, 34/2), 35* (35/1, 35/2), 37/4* (37/5, 37/6), 43* (43/1, 43/2), 44* (44/1, 44/2), 45* (45/1, 45/2), 46* (46/1, 46/2), 47* (47/1, 47/2), 48* (48/1, 48/2), 49/1* (49/3, 49/4), 50* (50/1, 50/2), 51* (51/1, 51/2), 52* (52/1, 52/2), 53* (53/1, 53/2), 73* (73/1, 73/2), 84* (84/1, 84/2),  28/1, 72/1, 72/2 w miejscowości Wysoki Małe, obręb 261201_2.0034 Wysoki Małe, jednostka ewidencyjna 261201_2 Bogoria - obszar wiejski oraz na działce nr 48/8 w miejscowości Kolonia Pęcławice, obręb ewidencyjny 261201_2.0011 Kolonia Pęcławice, jednostka ewidencyjna 261201_2 Bogoria - obszar wiejski.

Działki oznaczone * objęto podziałem nieruchomości, w nawiasach podano numery działek po podziale, drukiem wytłuszczonym podano numery działek w liniach rozgraniczających teren realizacji inwestycji drogowej.

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Połaniec oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3745, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Połaniec ul. Staszowska na działkach o nr ewidencyjnym 4124, 3745, 4123, 4125, 3730, 4070 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 4070.

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7a, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

sporządzony dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Rytwianach, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Starosta Staszowski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

informuje

o wywieszeniu w dniach od 28.09.2020 roku do 09.11.2020 roku wykazu sporządzonego dla nieruchomości położonej w obrębie Łęg, gmina Połaniec, oznaczonej numerem działki 219/1 o pow. 0,1940 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie bezprzetargowym.

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Bartłomiej Synowski, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Grzybów, gmina Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 997, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na wykonanie prac budowlano – montażowych związanych z budową linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV (napowietrznej i kablowej ułożonej w ziemi) wraz ze słupem stalowym kratowym.

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Szydłów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 669/1, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na wykonaniu prac budowlano – montażowych, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zad. 1 PBW na rozbudowę i przebudowę sieci średniego i niskiego napięcia ze stacji transformatorowej SZYDŁÓW VI RS w m. Szydłów, gm. Szydłów – RE Busko”.

orzekająca o umorzeniu w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Brody, gmina Oleśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów działka nr 377 o pow. 0,7000 ha.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1 o pow. 2,6700 ha, 578 o pow. 0,0400 ha, 816 o pow. 0,4800 ha, 818 o pow. 0,4800 ha, 819 o pow. 0,1000 ha, 1058 o pow. 0,0400 ha.

Na podstawie art. 6a i art. 8d w związku z art. 9, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 703), art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) po rozpoznaniu wniosków dotyczących wpisu na listę udziałowców uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Bogoria

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1766/2, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rytwiany, gmina Rytwiany na działkach o nr ewidencyjnym 1728/2, 1766/2, 1553/5 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 1553/5.

sporządzony dla nieruchomości położonej w Bogorii, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 632 o pow. 0,6400 ha, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, celem opublikowania - BIP.

informuję o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Niedziałki, gm. Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 538, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Niedziałki, gmina Rytwiany na działkach o nr ewidencyjnym 342/3, 538, 453 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 453.

informuję o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Niedziałki, gm. Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 538, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Niedziałki, gmina Rytwiany na działkach o nr ewidencyjnym 154, 538, 597 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 597.

informuję o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Niedziałki, gm. Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 538, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Niedziałki, gmina Rytwiany na działkach o nr ewidencyjnym 381/3, 538, 415 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 415.

o postępowania dotyczącym wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego:

- uzupełnienie wpisu do  rejestru zespołu  pałacowo parkowego Dzięki w Wiązownicy Kolonii (nr rej. A892), wraz z terenem dawnego ogrodu, na działkach ewidencyjnych nr 146/10, 146/20 (pozostała część), 385/1 (droga), 823 (droga)

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, polegającej na wykonaniu prac budowlano-montażowych polegających na budowie linii wysokiego napięcia 110 kV (napowietrznej i kablowej ułożonej w ziemi) wraz ze słupem stalowym kratowym na działce położonej w w obrębie Grzybów, gm. Staszów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 997.

o postępowania dotyczącym wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego

- teren dawnego cmentarza przykościelnego w granicach ogrodzenia przy kościele pw. Św Apostołów Piotra i Pawła w miejscowości Beszowa wraz z murem, na działce ewidencyjnej nr 443 (część) oraz nr 475 (część, droga) , obręb:0001, Beszowa, gm. Łubnice, pow. staszowski.

Uzupełnienie informacji urzędowej 09.07.2020

Udostępniająca PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Osówka, gm. Szydłów oznaczoną numerem ewidencyjnym 58/1 o pow. 0,14 ha, w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia wraz ze stanowiskiem słupowym niskiego napięcia, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „PBW na rozbudowę i przebudowę sieci średniego i niskiego napięcia ze stacji transf. OSÓWKA II w m. Osówka gm. Szydłów – RE Busko”.

Ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Osówka, gmina Szydłów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 149, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia w związku z zamiarem realizacji zadania „PBW na rozbudowę i przebudowę sieci średniego i niskiego napięcia ze stacji transf. Osówka II w m. Osówka gm. Szydłów – RE Busko”.

Udostępniająca PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Osówka, gm. Szydłów oznaczoną numerem ewidencyjnym 149 o pow. 0,03 ha, w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia.

Ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Osówka, gmina Szydłów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 92, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego i średniego napięcia w związku z zamiarem realizacji zadania „PBW na rozbudowę i przebudowę sieci średniego i niskiego napięcia ze stacji transf. Osówka II w m. Osówka gm. Szydłów – RE Busko”.

Udostępniająca PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Osówka, gm. Szydłów oznaczoną numerem ewidencyjnym 92 o pow. 2,88 ha, w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia wraz ze stanowiskiem słupowym niskiego napięcia.

Ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Osówka, gmina Szydłów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 90, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego i średniego napięcia (w tym jednego stanowiska słupowego średniego i niskiego napięcia) w związku z zamiarem realizacji zadania „PBW na rozbudowę i przebudowę sieci średniego i niskiego napięcia ze stacji transf. Osówka II w m. Osówka gm. Szydłów – RE Busko”.

Udostępniająca PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Osówka, gm. Szydłów oznaczoną numerem ewidencyjnym 90 o pow. 4,22 ha, w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia wraz ze stanowiskiem słupowym niskiego napięcia.

Ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Grzybów, gmina Staszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 851/5, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna zezwolenia na wykonanie prac budowlano – montażowych związanych z budową linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV w związku z zamiarem realizacji zadania obejmującego budowę ok. 1800 m (1,8 km) sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie.

Ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Grzybów, gmina Staszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 838, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna zezwolenia na wykonanie prac budowlano – montażowych związanych z budową linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV w związku z zamiarem realizacji zadania obejmującego budowę ok. 1800 m (1,8 km) sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie.