Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Informacja o wszczęciu postępowania

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) informuję, że w dniu 09 września 2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarnej Staszowskiej dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarcze z wiatą oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rytwiany, realizowanej na działce nr ewid. 241/8, obręb Rytwiany gm. Rytwiany.

Informacja o wszczęciu postępowania

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 16 czerwca 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego budynku kina oraz budowie budynku handlowo- usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.1934/1 i nr 1934/2 obręb Staszów, gm. Staszów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska.

 

Informacja o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 01.09.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych z części Osiedla Południe w Połańcu poprzez istniejącą oczyszczalnię wód deszczowych do rowu melioracyjnego z ujściem  do cieku Śmierdziączka.

 

Informacja o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 25.08.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni S-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 51/1 w m. Brzeziny, gmina Szydłów oraz na pobór wód podziemnych z utworów  neogenu  za pomocą ujęcia (studni S-1).

Informacja o wszczęciu postępowania

   Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 01.08.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych istniejącym wylotem do rzeki Ciekąca w km 4+150 z oczyszczalni ścieków w m. Gacki , gmina Szydłów.

Informacja o wszczęciu postępowania

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 27.07.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni S-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 420 w m. Kotuszów, gmina Szydłów oraz na pobór wód podziemnych z utworów  neogenu  za pomocą ujęcia (studni S-1).

Informacja o wszczęciu postępowania

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 27.07.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni S-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 461 w m. Kotuszów, gmina Szydłów oraz na pobór wód podziemnych z utworów  neogenu  za pomocą ujęcia (studni S-1).

Informacja o wszczęciu postępowania

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuję, że w dniu 25 lipca 2017 r. wszczęto na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.    wykonanie urządzenia wodnego - ziemnego stawu rybnego typu karpiowego powierzchni całkowitej 2578 m2, podzielonego na 3 „baseny” o głębokościach wody: 2m, 2,5 m, 3m; bezodpływowego, zasilanego w wodę z podsiąków, zlokalizowanego na działce nr ewid. 368/2, obręb Rytwiany, gm. Rytwiany;
2.    wykonywanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarnej Staszowskiej dla inwestycji polegającej na wykonaniu stawu rybnego typu karpiowego na dz. nr 368/2 w Rytwianach, gm. Rytwiany.

Informacja o wszczęciu postępowania

        zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuję, że w dniu 25 lipca 2017 roku zostało wszczęte na wniosek    inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska, tj. instalacji drenażowej na działce nr ewid. 91/3, obręb Rudniki, gm. Połaniec wraz z   wylotem do rowu na dz. nr ewid. 902/2 obręb Rudniki;
2. wykonanie urządzenia wodnego - wylotu usytuowanego w skarpie rowu na działce nr ewid. 902/2, obręb Rudniki, gm. Połaniec;
3. szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód drenażowych do rowu na dz. nr 902/2, obręb Rudniki.

Informacja o wszczęciu postępowania

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 20.07.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. „ Budowa zbiornika małej retencji wraz z ujęciem brzegowym z rzeki Czarna Staszowska w km 27+250” w zakresie: szczególnego korzystania z wód (poboru i rzutu wód powierzchniowych), wykonanie urządzeń wodnych, zmiany uksztaltowania terenu, składowania materiałów budowlanych i wykonywania innych robot na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska na działkach o nr ewid. 191/5, 667,683 i 191/2 obręb Oględów, gm. Staszów.

Informacja o wszczęciu postępowania

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) informuję, że w dniu 14 lipca 2017 roku zostało wszczęto na wniosek Piekarni Bobowska Rogala Sp. z o.o. Sp. K. ul. Grunwaldzka 59, 38-350 Bobowa, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z bezdotykowej myjni samochodowej projektowanej na działkach o nr ewid. 1520 i 1521, obręb Oleśnica poprzez przyłącze do gminnej kanalizacji sanitarnej.