Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Informacja o wydaniu decyzji zmiany pozwolenia zintegrowanego

     Zgodnie z wymogami art.21 ust.2 pkt 23 litera k ustawy z dnia 03.10.2018 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t. j .w Dz.U. z 2018, poz.2081 ze zm.) informujemy, że w dniu 04 listopada 2018 roku Starosta Staszowski decyzją znak: OŚ-IV2.6222.2.2018 udzielił zmiany pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej w Grabkach Dużych, gmina Szydłów, powiat staszowski- eksploatowanej przez EKOPLON Sp. z o.o., sp. K. z siedzibą w Grabkach Dużych właściciela instalacji do produkcji pasz.

Czytaj więcej: Informacja o wydaniu decyzji zmiany pozwolenia zintegrowanego

Informacja o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tj. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 799 ze zm.) informuję,  że w dniu 04 czerwca 2018 roku zostało wszczęto na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie  wydania zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji – „Instalacja do produkcji produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej na terenie zakładu w miejscowości Grabki Duże, gm. Szydłów”

Informacja o wszczęciu postępowania

   zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 18 grudnia 2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni P1 na działce o nr ewidencyjnej 403 w miejscowości Kotuszów oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody ze studni w ilości:

Qmaxh = 2,0 m3/h, Qśrd = 40,0 m3/d, Qmaxr = 4 000 m3/rok dla celów rolniczych na potrzeby nawadniania upraw.

Informacja o wszczęciu postępowania

     zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) informuję, że w dniu 14  grudnia 2017 r. wszczęto na wniosek Miasta i Gminy Połaniec ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, w imieniu której działa pełnomocnik postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Szczególne korzystanie z wód powierzchniowych cieku Dopływ spod Grabowa w zakresie poboru i odprowadzania wód dla potrzeb napełnienia i eksploatacji stawów parkowych zlokalizowanych na dz. nr ewid. 35 obręb Ruszcza, gm. Połaniec;
2. Wykonanie urządzeń wodnych, tj.  przebudowy istniejących stawów parkowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 35, obręb Ruszcza, gm. Połaniec.

Informacja o wszczęciu postępowania

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na dobudowie budynku gospodarczego parterowego, bez podpiwniczenia o powierzchni zabudowy około 46 m2 i kubaturze rzędu 170 m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 3255/13 obręb Staszów, gm. Staszów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska.

Informacja o wszczęciu postępowania

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 29 listopada 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora działającego przez pełnomocnika w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego koryta rowu oraz budowę zastawki okresowo piętrzącej wodę o wysokości piętrzenia do 0,95 m, na działce nr ewid. 3160 w obrębie Suchowola, gmina Osiek w ramach inwestycji pn. „ Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Pliskowola oddział 153 w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

Informacja o wszczęciu postępowania

   zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 01 grudnia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ziemnego stawu wraz z urządzeniami towarzyszącymi z nim funkcjonalnie na działkach nr ewid. 237/2 i 119/1 w miejscowości Mostki, gm. Staszów oraz na szczególne korzystanie z wód   w zakresie poboru  wód powierzchniowych z rzeki Kacanka  i zrzutu wody ze stawu  do rzeki Kacanka.

Informacja o wszczęciu postępowania

   zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 06 listopada 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.Budowię budynku biurowego dwukondygnacyjnego niepodpiwniczonego o powierzchni zabudowy 261,5 m2  oraz kubaturze 1811,5 m3  na  części działki nr ewid.2873 oraz nr 6020/2 obręb Staszów, gm. Staszów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska w zakresie:
a) wykonania wykopów pod  ławy fundamentowe,
b) wykonania stóp i ław fundamentowych,
c) wykonania ścian fundamentowych żelbetowych,
d) wykonania podbudowy pod posadzką budynku,
e) wykonania ścian zewnętrznych,
f) wykonania stropów,
g) wykonania dachu,
h) wykonania obróbek blacharskich,
i) montażu stolarki okiennej i drzwiowej,
j) wykonania instalacji wewnętrznych
k) wykonanie elewacji budynku
l) wykonania prac wykończeniowych.
2. Wykonaniu przyłącza elektroenergetycznego.
3. Wykonania przyłącza  kanalizacji sanitarnej.
4. Wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej.
5. Wykonania przyłącza wodociągowego.
6. Wykonania przyłącza gazowego.
7.Wykonania oświetlenia wokół budynku.
8. Utwardzenie terenu wokół budynku poprzez ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod miejsca postojowe, dojście, opaskę i miejsce gromadzenia odpadów stałych.
9. Składowania materiałów budowlanych i poruszania się sprzętu budowlanego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla  wykonania powyższych prac.

Informacja o wszczęciu postępowania

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) informuję, że w dniu 06 grudnia  2017 r. wszczęto na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z tarasem i infrastrukturą towarzyszącą tj. przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym, gazowym i elektrycznym oraz utwardzeniem terenu pod dojścia i dojazdy, wykonaniem ogrodzenia zlokalizowanej na działce nr ewid. 544/1 obręb Rytwiany.

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U.
z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) informuję, że w dniu 06 grudnia  2017 r. wszczęto na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z tarasem i infrastrukturą towarzyszącą tj. przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym, gazowym i elektrycznym oraz utwardzeniem terenu pod dojścia i dojazdy, wykonaniem ogrodzenia zlokalizowanej na działce nr ewid. 544/1 obręb Rytwiany.

Informacja o wszczęciu postępowania

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) informuję, że w dniu 30 listopada 2017 r. wszczęto na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.  ziemnego stawu rybnego typu karpiowego zlokalizowanego na działkach nr ewid. 367/1 i 367/2 obręb Szydłów wraz z urządzeniami związanymi z nim funkcjonalnie, tj. mnichem odprowadzającym z wylotem do rzeki Ciekąca na działce nr ewid. 549 obręb Szydłów.

Informacja o wszczęciu postępowania

     zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) informuję, że w dniu 29 listopada 2017 r. wszczęto na wniosek Nadleśnictwa Staszów ul. Oględowska 4, 28-200 Staszów, w imieniu którego działa pełnomocnik postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy istniejącego koryta rowu wraz z budową zastawki piętrzącej wodę do wysokości 0,95 m zlokalizowanej na działce nr ewid. 1712/1 obręb Strzegom, gm. Rytwiany w ramach realizacji zadania pn. „Budowa opóźniaczy na rowach – zastawka w leśnictwie Pliskowola oddział 194 w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U.
z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) informuję, że w dniu 29 listopada 2017 r. wszczęto na wniosek Nadleśnictwa Staszów ul. Oględowska 4, 28-200 Staszów, w imieniu którego działa pełnomocnik postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy istniejącego koryta rowu wraz z budową zastawki piętrzącej wodę do wysokości 0,95 m zlokalizowanej na działce nr ewid. 1712/1 obręb Strzegom, gm. Rytwiany w ramach realizacji zadania pn. „Budowa opóźniaczy na rowach – zastawka w leśnictwie Pliskowola oddział 194 w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.