Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Informacja o wszczęciu postępowania

   Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że  w dniu 12.05.2017 roku  zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie 28-200 Staszów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie ziemnego zbiornika wód powierzchniowych V-50000 m3 w Kopalni Siarki „Osiek” , gm. Osiek,
2)  wykonanie wylotu betonowego w km 5+800 cieku od Pliskowoli,
3)  wprowadzania wód drenażowych do cieku od Pliskowoli w km 5+800 w związku z realizacją inwestycji pn.”Budowa ziemnego zbiornika wód powierzchniowych V-50000 m3 Kopalni Siarki „Osiek” na działkach nr ew. 79, 80/1, 83/1, 83/2, 84, 85, 86, 87, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95 położonych w miejscowości Trzcianka Wieś i na działkach nr ew. 91/2, 271, 428, 429, 430, 431, 432, 437, 438, 439/2, 440, 441, 442, 443, 444, 445,446, 447, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 554, 555, 556, 576, 577, 578, 579/1, 580 i 581 położonych w miejscowości Mikołajów gm. Osiek”

Informacja o wszczęciu postępowania

   zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 24 maja 2017 roku zostało wszczęte z wniosku inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarnej Staszowskiej dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku gospodarczego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Rytwiany realizowanej na działce nr ewid. 309/1, obręb Rytwiany.

Informacja o wszczęciu postępowania

   zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 12 maja 2016 roku zostało wszczęte na wniosek  Państwa Mariusza i Martyny Rogala Wola Wiśniowska 81 d; 28-200 Staszów postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.    Wykonanie stawu  na części działek oznaczonej nr ewid. 457 i 1265 położonej w miejscowości Czajków Północny, gmina Staszów  o parametrach:
- powierzchnia 488 m2 i pojemności 449 m3
- NPP 192,86 m n.p.m.
- rzędna dna 190,66 m n.p.m.
- powierzchnia lustra wody 362,3 m2
- nachylenie skarp 1;2 przy max głębokości  wody w stawie 2,2 m
- kubatura wykopów 744 m3
2.    Wykonanie rurociągu doprowadzającego wodę, wlot na prawym brzegu rzeki Kacanka rura PCV Ø 160 mm, długości 13 m. Rzędna wlotu 192,56 m n. p. m. rzędna wylotu 191,21 m n. p. m.
3.    Wykonanie rurociągu odprowadzającego wodę  ze stawu do rzeki, rura PCV Ø160 mm, długość 13,0 m. Rzędna wlotu 191,51m n. p. m., rzędna wylotu 192,86 m n. p. m.
4.    Pobór wody na uzupełnienie strat na parowanie (przyjęto straty w lipcu) w ilości:
- maksymalny godzinowy pobór wody: Qmax.h  =     0,04848 m3 /h
- średniodobowy pobór wody:                Qśr.d     =     0,5342 m3 /d
- maksymalny roczny pobór wody:         Qmax.r .= 194,983 m3 /r
5.    Pobór zwrotny na wymianę wody w stawie w ilości:
- maksymalny godzinowy pobór wody: Qmax.h  =         2,3 m3 /h
- średniodobowy pobór wody:                Qśr.d     =        54,4 m3 /d
- maksymalny roczny pobór wody:         Qmax.r .= 11 532,8 m3 /r
6. Współrzędne geograficzne urządzeń wodnych:
- środek stawu                                          N : 50°34’41,9”    oraz    E: 21°17’2,5”
- wlot rurociągu na lewym brzegu rzeki       N : 50°34’41’18”   oraz   E: 21°17’2,05”
-  wlot rurociągu na lewym brzegu rzeki      N : 50°34’41’21”   oraz   E: 21°17’3,07”

Informacja o wszczęciu postępowania

   zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla p. Eżbiety Sitowskiej na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S-1 na działce o nr ewidencyjny 1362 w miejscowości Szydłów oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody ze studni w ilości:

Qmaxh =  9,1 m3/h, 

Qśrd  =  75,0 m3/d, 

Qmaxr =  7500 m3/rok

dla celów rolniczych na potrzeby nawadniania sadów.

Informacja o wszczęciu postępowania

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 20 kwietnia 2017 roku zostało wszczęte z wniosku inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarnej Staszowskiej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami zewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą oraz budynku gospodarczego w miejscowości Rytwiany realizowanej na działce nr ewid. 224/10, obręb Rytwiany.

Informacja o wszczęciu postępowania

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 17 marca 2017 roku zostało wszczęte
z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, w imieniu którego działa pełnomocnik, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.    szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków - wód opadowych i roztopowych z terenu istniejącej DK 79 poprzez odcinek projektowanego odwodnienia liniowego OL1 zakończonego wylotem kanalizacyjnym do ziemi - rowu przydrożnego;
2.    wykonanie urządzeń wodnych:

 •  wylotu kanalizacyjnego Ø 200 mm;
 •  przepustu Ø100 cm;  
 •  przepustu Ø80 cm;
 •  przebudowę rowu strona lewa polegającą na zmianie trasy wraz z:
  -    rozbiórką istniejących przepustów,
  -    zabudową 2 szt. przepustów Ø 50,
  -    wykonaniem dwóch kaskad na rowie h=0,5 m każda,
  -    umocnieniem płytami ażurowymi;
 •   rowu przydrożnego, strona lewa wraz z zabudową przepustu Ø 50 cm;
 •    przebudowę rowu strona lewa polegającą na zmianie trasy wraz z:
  -    rozbiórką istniejących przepustów,
  -    zabudową 16 szt. przepustów Ø 50
  -    zabudową kanału krytego;
 •    przepustu strona lewa
 •    przebudowę rowu strona lewa polegająca na zmianie trasy;
 •     zasypanie istniejącego rowu strona lewa wraz z :
  -    rozbiórką istniejących przepustów,
  -    budowa cieku betonowego;
 •     przebudowę rowu strona lewa polegająca na zmianie trasy wraz z:
  -    rozbiórką istniejących przepustów,
  -    zabudową przepustu Ø 50;
 •     przebudowę rowu strona lewa polegająca na zmianie trasy wraz z:
  -    rozbiórką istniejących przepustów,
  -    zabudową 4 szt. przepustów Ø 50    

w związku z realizacja inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 79 na odcinku Połaniec – Ruszcza w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Zaprojektowanie i budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 79 od km 240,386 do km 242,170 SL i od km 240,386 do km 240,550 SP.”

Informacja o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 13 marca 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Stadniny Koni Kurozwęki Sp. z o.o. Kurozwęki ul .Kościelna 12: 28-200 Staszów na:
1.    pobór wód podziemnych z istniejącej studni wierconej znajdującej się na działce nr ew. 2/4  Kurozwęki na potrzeby socjalno-bytowe i gospodarcze w ilości:
         a) w okresie wegetacyjnym (kwiecień - październik)
         -   Qmax godzinowe  =    30,0 m3 /h
         -   Qśr. dobowe        =    230,0 m3 /d
         b) poza okresem wegetacyjnym (listopad - marzec);        
          -   Qmax godzinowe  =    10,73m3 /h
          -   Qśr. dobowe         =   110,0 m3 /d
      Przewidywany roczny pobór wody z przedmiotowego ujęcia w Kurozwękach wyniesie
          -   Qmax roczne  =  66 686 m3/ rok

Informacja o wszczęciu postępowania

   Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 13 marca 2017 roku zostało wszczęte z wniosku inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarnej Staszowskiej dla inwestycji polegającej na:

 • rozbudowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego, piętrowego o nowe pomieszczenia mieszkalne wraz z tarasem i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w miejscowości Rytwiany przy ul. Szkolnej, na działkach o numerach ewid. 1367/1, 1368 i 1369, obręb Rytwiany;
 • rozbiórce istniejącego budynku mieszkalnego, drewnianego, zlokalizowanego na działce nr ewid. 1367/1, obręb Rytwiany.

Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 07 marca 2017 roku zostało wszczęte z wniosku inwestora, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych:
1.1. budowę ziemnego stawu rybnego zlokalizowanego na działkach nr ewid. 238/1  i 241/1, obręb Przeczów, gm. Łubnice wraz z urządzeniami towarzyszącymi służącymi do poboru oraz odprowadzania wody, tj. mnichem regulacyjnym i wylotem do rowu;
1.2. przebudowę rowu z otwartego na kryty w miejscu rozbudowy istniejącego przepustu z rur betonowych wraz z budową zastawki piętrzącej, zlokalizowanych na działce nr ewid. 241/1, obręb Przeczów, gm. Łubnice;
2. szczególne korzystanie z wód w zakresie:
2.1. poboru wody z rowu dla potrzeb projektowanego stawu;
2.2. odprowadzanie wody ze stawu do rowu.

Informacja o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 17 lutego 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Nadleśnictwa Staszów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie:
- uformowania grobli długości 41 mb, szerokości w koronie 3,0 m, nachylenie skarp 1:2, kubaturze 843 m3 ,
- zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni korony grobli i obu skarp siatką stalową celem ochrony przed bobrami,
- wykonania urządzenia piętrzącego - mnicha z rur stalowych, rzędna NPP 185,50 m n.p.m.
- ubezpieczenia dna poniżej wylotu z urządzenia piętrzącego narzutem kamienny  na materacu faszynowym,
- wykonanie przelewu awaryjnego dla przepływów wielkich wód powodziowych o szerokości 1,0 m, nachyleniu skarp 1;5
Przedsięwzięcie realizowane jest w związku z odbudową grobli zbiornika retencyjnego „Rybnica I” w Leśnictwie Smerdyna na cieku „Dopływ w Rybnicy”.

Informacja o wszczęciu postępowania

   zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 23 lutego 2017 roku zostało wszczęte z wniosku inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarnej Staszowskiej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ruda, realizowanej na działce nr ewid. 541/1, obręb Ruda.