Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie: Remont mostów w ciągu dróg powiatowych: nr 0839T
Rytwiany – Kłoda w m. Kłoda oraz nr 0822T Ruszcza – Słupiec w m. Budziska

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780TPierzchnica – Holendry – Raków – Bogoria – Nowa Wieś w miejscowości Moszyny

Przebudowa dróg powiatowych w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych obejmująca następujące zadania:

Zadanie nr 1: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 12+170 do km 12+970”

Zadanie nr 2: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów od km 2+510 do km 3+360”

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w roku 2020