Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Moduł II

Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że Zarząd Powiatu w Staszowie, na podstawie uchwały nr 23/17 z dnia 24 lutego 2017r. , przyjął  zasady rozpatrywania i rozliczania w 2017 roku, wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  kosztów nauki w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”-  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.  

Zgodnie z w/w uchwałą rozpoczęto nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w 2017 roku. Wnioski należy składać w następujących terminach:
1) na pierwsze półrocze nauki (semestr letni) – do dnia 30 marca 2017 roku,
2) na drugie półrocze nauki  (semestr jesienno-zimowy) – do dnia 10 października 2017r.   

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku należy zapoznać się z przyjętymi przez Zarząd  zasadami rozpatrywania i rozliczania wniosków.
Informujemy, że Wnioskowana kwota dofinansowania środków PFRON na pokrycie kosztów nauki w jednym półroczu/semestrze nie może być wyższa od maksymalnej kwoty dofinansowania określonej  w Rozdziale III w/w dokumentu.    

Zasady rozpatrywania i rozliczania w 2017 roku, wniosków dotyczących dofinansowania ze środków PFRON  kosztów nauki oraz druki wniosków są dostępne w wykazie załączników do pobrania.    

Druki wniosków można także otrzymać w Starostwie Powiatowym w Staszowie, w  siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (pokój B-13, tel. 15-864-68-12).