Zgodnie z w/w uchwałą rozpoczęto nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w 2020 roku. Wnioski należy składać w następujących terminach:
1) na pierwsze półrocze nauki:   semestr letni, rok akademicki (szkolny) 2019/2020:
od dnia 01 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku,
2) na drugie półrocze nauki: semestr jesienno-zimowy, rok akademicki (szkolny) 2020/2021
– od dnia 01 września 2020 roku do dnia 10 października 2020r.

Realizator dopuszcza możliwość złożenia wniosku o refundację kosztów czesnego pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Realizatora w okresie trwania bieżącego roku szkolnego/akademickiego. Wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego/szkolnego podlega negatywnej weryfikacji formalnej.

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku należy zapoznać się z przyjętymi przez Zarząd zasadami rozpatrywania i rozliczania wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów nauki w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Informujemy, że Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON na pokrycie kosztów nauki w jednym półroczu/semestrze, nie może być wyższa od maksymalnej kwoty dofinansowania określonej w Rozdziale III w/w dokumentu.    

Zasady rozpatrywania i rozliczania w 2020 roku, wniosków dotyczących dofinansowania ze środków PFRON kosztów nauki w ramach Modułu II programu , a także druki wniosków są dostępne
w wykazie załączników do pobrania. Druki wniosków można także otrzymać w Starostwie Powiatowym w Staszowie, w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (pokój B-13, tel. 15-866-50-72).

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia można także złożyć w formie elektronicznej
(w aktywnym formularzu),   w dedykowanym przez PFRON systemie informatycznym pn.”System Obsługi Wsparcia” (SOW) po zalogowaniu się Wnioskodawcy na stronie internetowej : https://sow.pfron.org.pl . W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej Wnioskodawcy przysługuje zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia maksymalnie do kwoty 800,00 zł, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).