z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 08.08.2013r. zatwierdzającego Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa oraz nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste na
lata2013-2015

z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia planu finasowego środków Funduszu Pracy na rok 2015, dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie Staszowskim w 2015 roku