Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016r.,  poz. 239)
 
Starosta Staszowski informuje, że w dniu 07.03.2016r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach na realizację zadania publicznego pn. „Wyrównywanie szans w rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawnej (niewidomej) z terenu Powiatu Staszowskiego poprzez pomoc w utrzymaniu i zastosowaniu profilaktyki zdrowotnej wobec psa przewodnika osoby niewidomej”  

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STASZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK”

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011.