Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR 32/17

z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2016 rok

UCHWAŁA NR 31/17

z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2016 rok

UCHWAŁA NR 30/17

z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół /zespołów szkół/ dla których organem prowadzącym jest Powiat Staszowski

UCHWAŁA NR 29/17

z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Staszowie przy ul. Wschodniej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 5850

UCHWAŁA NR 28/17

z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego

UCHWAŁA NR 27/17

z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

UCHWAŁA NR 26/17

z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 77/15 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 18 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

UCHWAŁA NR 25/17

z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na remont – dostosowanie lokalu mieszkalnego pod potrzeby realizacji projektu „Dobry start – lepsza przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR 24/17

z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski, a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 roku

UCHWAŁA NR 23/17

z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad rozpatrywania i rozliczania w 2017 roku, wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów nauki w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym