o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 532 obręb Zimnowoda gmina Bogoria

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia punktów granicznych - działka o nr 281/6 obręb Koniemłoty gmina Staszów

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działki o nr 153 (arkusz 1), 154 (arkusz 1), 155 (arkusz 1) obręb Brzeziny gmina Szydłów - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 2532 obręb Połaniec gmina Połaniec - z działkami sąsiednimi

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2022r.,poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2023r., poz. 162),

Starosta Staszowski

zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2023 roku zostało wydane postanowienie znak: B-II.6740.5.52.1.2022ES o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Staszowskiego Nr 5-52.1/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku znak: B-II.6740.5.52.1.2022ES, zezwalającej Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec działającemu przez pełnomocnika P. Wojciecha Nanka na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg gminnych na osiedlu Krakowskim w Połańcu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” (odcinki dróg T-1, T-2 i T-3).

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.), informuję o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek spółki Nexera Sp. z o .o. z siedzibą w Warszawie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Połańcu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 5274 i 5273/2, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na podwieszeniu projektowanego kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 245, 246 obręb Staszów gmina Staszów - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 140 obręb Moszyny gmina Bogoria - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic  - działka o nr 833 obręb Ruszcza gmina Połaniec - z działkami sąsiednimi

sporządzony dla gruntu, stanowiącego część nieruchomości położonej  w Korytnicy gm. Szydłów, przeznaczonego do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Wiśniowa, gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 570/2, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 125 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa.

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.), informuję o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A., w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Osieku, obręb 0012, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 51, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej średniego napięcia.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 332 i 333 obręb Łaziska gmina Staszów - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 633/3 i 634/3 obręb Witowice gmina Bogoria - z działkami sąsiednimi

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)


Starosta Staszowski


zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Wiśniowa, gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 577, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 125 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2022r.,poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2023r., poz. 162),

Starosta Staszowski

zawiadamia, że w dniu 14 lutego 2023 roku zostało wydane postanowienie znak: B-II.6740.5.52.2.2022ES o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Staszowskiego Nr 5-52.2/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku znak: B-II.6740.5.52.2.2022ES, zezwalającej Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec działającemu przez pełnomocnika P. Wojciecha Nanka na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Zrębińskiej w Połańcu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” (odcinki dróg Z-1, Z-2 i Z-3).

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.), informuję o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Osieku, obręb 0012, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 122/3, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej średniego napięcia.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 667 obręb Brzozowa gmina Połaniec - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 2730/2 i 2748 obręb Połaniec gmina Połaniec - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic - działka o nr 35 obręb Budy gmina Bogoria - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic - działka o nr 269/3 obręb Jurkowice gmina Bogoria - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 190/1 i 219/1 obręb Osiek gmina Osiek - z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia/ ustalenia przebiegu granic - działka o nr 408 (droga gminna) obręb Kolonia Wysoki Małe gmina Bogoria - z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia / ustalenia przebiegu granic - działka o nr 30 (droga gminna) obręb Jurkowice gmina Bogoria - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic - działki o nr 300, 301, 302, 303, 304, 305, 321, 323/1, 323/2 obręb Borzymów gmina Oleśnica - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic - działki o nr 272, 273, 274, 275/2, 276/2, 277, 279, 280, 282, 283/1, 283/2, 284/2, 284/4, 285, 286, 287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 288/3, 288/4, 289/2, 291, 292, 308, 313 obręb Wojnów i 851 obręb Oleśnica gmina Oleśnica - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic - działki o nr 723, 726, 727, 739, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 801, 802, 804, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 826/1, 826/2, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 878, 919,1184 obręb Oleśnica gmina Oleśnica - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 541/1, 542/1 i 543 obręb Ruda gmina Rytwiany - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 2730/2 i 2748 obręb Połaniec gmina Połaniec - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia/wyznaczenia/wznowienia granic działki nr 216/2 ark 1 obręb Gacki gmina Szydłów

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic - działka o nr 45/1 obręb Czarzyzna gmina Łubnice - z działkami sąsiednimi

o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i budynków - dla działki numer 241/1 obręb Komorów gmina Pacanów z działkami sąsiednimi

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek spółki Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Huberta Machaja w trybie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Kraśnik, gmina Połaniec, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 141 oraz w Połańcu, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2521, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci podwieszenia kabli światłowodowych typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej nie może zostać załatwiona w zakreślonym terminie.

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek firmy Nexera Sp. z o. o. reprezentowanej przez Pana Huberta Machaj w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Matiaszów, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 513/6 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, obejmującego prawo do umieszczenia studni kablowej SKR-1 o wym. 1080x630x800 [mm], ułożenia kanalizacji kablowej składającej się z pakietu mikrokanalizacji 4x14/10, kanalizacji w rurze osłonowej HDPE 40/3,7 oraz przecisku w rurze HDPE 75/4,5 wraz z zaciągniętym kablem światłowodowym ADSS, a także podwieszaniu kabli linii napowietrznej FTTH 12FO na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN, zostanie załatwiona w terminie do dnia 15.04.2023 r.