o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 238, 239 obręb Malkowice gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 724 obręb Pliskowola gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 1748  obręb Kurozwęki gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 190, 191 obręb Jabłonica gmina Staszów z działkami sąsiednimi

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta z urzędu w trybie art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 20 23 r. poz. 1 62 ) w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Połańcu oznaczoną numer em działki 4709/1 , o pow. 0,0067 ha , któr a na podstawie decyzji nr 5 52.2 /2023 Starosty Staszowskiego z dnia 30 .01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.2.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona został a pod drogę gminną i stał a się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec zostanie załatwiona w terminie do dnia 31.08.2023 r.
Powyższe wynika z faktu, iż w przedmiotowej sprawie zachodzi konieczność uzupełnienia materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji.

Zawiadomienie

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta z urzędu w trybie art. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a, ust. 4f, ust.5, art. 18 ust.1, ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Połańcu, oznaczoną numerem działki 6639/1 o pow. 0,0495 ha, która na podstawie decyzji nr 5 52.1/2023 Starosty Staszowskiego z dnia 12.01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.1.2022ES, zmienionej postanowieniem z dnia 28.02.2023 roku znak: B II.6740.5.52.1.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostanie załatwiona w terminie do dnia 15.09.2023 r.
Powyższe wynika z faktu, iż w przedmiotowej sprawie zachodzi konieczność uzupełnienia materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji.

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta z urzędu w trybie art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 20 23 r. poz. 1 62 ) w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Połańcu oznaczoną numer em działki 5228 /1 , o pow. 0,0007 ha , która na podstawie decyzji nr 5 52.2 /2023 Starosty Staszowskiego z dnia 30 .01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.2.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona został a pod drogę gminną i stał a się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec zostanie załatwiona w terminie do dnia 08.09.2023 r. Powyższe wynika z faktu, iż w przedmiotowej sprawie zachodzi konieczność uzupełnienia materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36, art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia się
o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w trybie art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną na terenie miasta Połaniec, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki: 5286/1 o pow. 0,0203 ha, która na podstawie decyzji nr 5 52.2/2023 Starosty Staszowskiego z dnia 30.01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.2.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona została pod drogę gminną i stała się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec.

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta z urzędu w trybie art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 20 23 r. poz. 1 62 ) w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Połańcu oznaczoną numer em działki 4709/1 , o pow. 0,0067 ha , która na podstawie decyzji nr 5 52.2 /2023 Starosty Staszowskiego z dnia 30 .01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.2.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona został a pod drogę gminną i stał a się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec zostanie załatwiona w terminie do dnia 08.09.2023 r.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 116, 1139 obręb Sichów Duży gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 42 obręb Łyczba gmina Łubnice z działkami sąsiednimi

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Szydłowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 607/4, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie ziemno-kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją światłowodową o długości 37 m, dwóch studzienek kablowych oraz zasobnika kablowego.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki o nr 1276, 1277, 1278 obręb Smerdyna gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 459/1 obręb Czajków Północny gmina Staszów z działkami sąsiednimi

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek spółki Nexera Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pana Adriana Sańpruch w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344) dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Matiaszów, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 513/6 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na umieszczeniu kanalizacji kablowej o łącznej długości 156,3 m, składającej się ze studni kablowej SKR-1 o wym. 1080x630x800 [mm] oraz pakietu mikrokanalizacji 4xØ14/10 umieszczonego częściowo w rurze osłonowej HDPE Ø75/4,5 mm wraz z zaciągniętym mikrokablem światłowodowym, a także podwieszeniu nadziemnej linii kablowej w postaci kabla światłowodowego ADSS o długości 20,7 m na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN.

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Koniemłotach, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1290/57 w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działki o nr 468/1 i 468/2 obręb Jasień gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka o nr 1619/1 obręb Ossala gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działki o nr 87/1, 88/1, 408 i 409 obręb Osiek gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka o nr 1620/1 obręb Ossala gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka o nr 47 (ark.1) obręb Mokre gmina Szydłów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 374 obręb Oleśnica gmina Oleśnica z działkami sąsiednimi

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek firmy Nexera Sp. z o. o. reprezentowanej przez Pana Adriana Sańprucha w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Matiaszów, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 513/6 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, obejmującego prawo do umieszczenia studni kablowej SKR-1 o wym. 1080x630x800 [mm], ułożenia kanalizacji kablowej składającej się z pakietu mikrokanalizacji 4x14/10 częściowo w rurze HDPE 75/4,5 wraz z zaciągniętym mikrokablem światłowodowym o łącznej długości sieci 156,3 m, a także podwieszenia linii napowietrznej w postaci napowietrznego kabla światłowodowego ADSS o długości 20,7 m na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN, zostanie załatwiona w terminie do dnia 18.08.2023 r.

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust.1, art. 23 ust.1 pkt 7a, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) oraz Zarządzenia Nr 36/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2023r., podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

sporządzony dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gm. Szydłów w obrębie Brzeziny i w obrębie Solec Stary przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych, przyjęcia granic nieruchomości - działki o nr 133, 134, 135 obręb Domaradzice gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 350 obręb Wagnerówka gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 350 obręb Wagnerówka gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Połaniec w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Połańcu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 3745 w celu realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu” obejmującej prawo do budowy kanalizacji sanitarnej.

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344),
informuję
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Połaniec w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Połańcu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 3871 w celu realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu” obejmującej prawo do budowy kanalizacji sanitarnej.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Osieku (obręb 0012), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 51, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej średniego napięcia.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Osieku (obręb 0012), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 122/3, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej średniego napięcia.

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej


Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344), informuję o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Nexera Sp. z o .o. z siedzibą w Warszawie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Staszowie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 147/4 i 5669/10, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie światłowodowej linii telekomunikacyjnej na istniejącej oraz projektowanej podbudowie słupowej.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 198, 199 obręb Wagnerówka gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 480 obręb Szczeglice gmina Bogoria z działkami sąsiednimi