z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok.


z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok.

z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów:

-Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie, ul. Szkolna 11

-Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Staszowie, ul. Koszarowa 7.

z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Staszowskiego, usytuowanego w budynku nr 71 w Sichowie Dużym gm. Rytwiany

z dnia 13 marca 2007 roku w  sprawie przekazania  uprawnień  do dokonywania  przeniesień  planowanych wydatków.


z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Staszowskiego na 2007 rok.


z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2006 r.

z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na cofnięcie powództwa w sprawie sygn. akt IC 2281/06/AP dotyczącej sporu przeciwko Gminie Osiek o zapłatę kwoty 1 300 000,00 zł. Tytułem zwrotu dotacji na realizację zadania p/n „Budowa pompowni zlewni wód w miejscowości Sworoń z urządzeniami budowlanymi"

z dnia 06 marca 2007 roku w sprawie: realizacji projektu nr Z/2.26/1.1.1/466/05 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice - Wiśniówka -1 etap" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006.

z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie odmowy umorzenia należności stanowiącej dochód Powiatu Staszowskiego