z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2018 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem” na dz. nr ew. 5883/3 zrealizowanych zgodnie z Umową ZP/14/IZ/17 z dnia 16 stycznia 2018 roku

z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. polityki społecznej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2017 rok

z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie rozliczania kosztów określonych w art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetagowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie udziału przysługującego Skarbowi Państwa wynoszącego 6/180 części w nieruchomości położonej na terenie miasta Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej numerem działki 2614 o pow. 0,1690ha

z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania polegającego na Opracowaniu dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW 764 ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22

z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrebie Wilkowa, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 346/2 o pow. 0,0200 ha

z dni 28 lutego 2018 roku w sparwie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2018 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie