z dnia 5 października 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2021 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 5 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych systemu CEPiK

z dnia 22 września 2021 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa,położonej w Staszowie, oznaczonej numerami działek: 6193/109, 6193/110, 6193/111, 6193/135, 6193/139, 6193/140 o łącznej pow. 0,0090 ha przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Gminę Staszów.

z dnia 20 września 2021 roku w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych powiatu

z dnia 14 września 2021 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu staszowskiego w 2022 roku

z dnia 14 września 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2021 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 6 września 2021 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu staszowskiego

z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzeniu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu staszowskiego

z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 rok

z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada w Staszowie” w ramach zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach nr ew. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej – I i II etap”.