OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej


Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A., w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1656/1, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na wykonaniu prac budowlano-montażowych związanych z budową sieci kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją kablową.

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A., w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1659, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na wykonaniu prac budowlano-montażowych związanych z budową sieci kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją kablową.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych, wznowienia znaków granicznych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - działka numer 4062 obręb Połaniec, gmina Połaniec miasto z działkami sąsiednimi numer: 4053, 4061, 4063, 4065, 4066, 4067,4093,4096 obręb Połaniec.

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej


Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Koniemłoty, gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1255, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 1415/1, 1416, 1417, 1418, 1419, 1617 obręb Rytwiany gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 1572 obręb Rytwiany gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 324/2 obręb Sielec gmina Staszów z działkami sąsiednimi

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2023 roku, poz. 775 z późn. zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Osiek działającego przez pełnomocnika P. Marcina Walkiewicz z dnia 20 września 2023 roku, uzupełniony w dniach 20 i 23 października 2023 roku wydana została decyzja Nr 4–1/2024 z dnia 03 stycznia 2024 roku, znak: B-II.6740.4.27.1.2023MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej łączącej wieś Suchowola z miejscowością Wiązownica” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 209, 300, 324, 325, 400, 401, 2996, obręb ewidencyjny 261204_5.0015 Suchowola, jednostka ewidencyjna 261204_5 Osiek – obszar wiejski.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 301, 302, 303, 304, 305 obręb Sichów Duży gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 94 obręb Korytnica gmina Szydłów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 72/1 obręb Krzczonowice gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 1217, 1218, 1219 obręb Zrębin gmina Połaniec z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działki o nr 2383, 3115 obręb Suchowola gmina Osiek z działkami sąsiednimi

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, w trybie art. 113 w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) dotycząca wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Staszowie, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 821/12, 821/14, 821/16, 821/18 na rzecz Gminy Staszów zostanie załatwiona w terminie do dnia 31.03.2024 r.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 387/1 obręb Podmaleniec gmina Staszów z działkami sąsiednimi

DECYZJA

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 140) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Jabłonica, gmina Szydłów, oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek: 148/2 o pow. 0,1292 ha, 158/4 o pow. 0,0585 ha, 161/2 o pow. 0,0390 ha, i 170/8 o pow. 0,0697 ha.

DECYZJA

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 140) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Szydłów, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2.2493 o pow. 0,5400 ha

DECYZJA

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 140) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bogoria

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Przyborowice, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 391 o pow. 0,3400 ha, 406 o pow. 0,0100 ha.

DECYZJA

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j.Dz. U. z 2022 r., poz. 140) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Gacki, gmina Szydłów, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 1.414/3 o pow. 0,0907 ha

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO

Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A., w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1468, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na wykonaniu prac budowlano-montażowych związanych z budową sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z wymianą stanowiska słupowego.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 682/2, 549, 486, 488 obręb Podmaleniec gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 696 obręb Bukowa gmina Osiek z działkami sąsiednimi

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta z urzędu w trybie art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Połańcu, oznaczoną numerem działki 5783/1, o pow. 0,0042 ha, która na podstawie decyzji nr 5 52.1/2023 Starosty Staszowskiego z dnia 12.01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.1.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona została pod drogę gminną i stała się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec, zostanie załatwiona w terminie do dnia 15.02.2024 r.

OBWIESZCZENIE  

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.) w związku z art. 113 ust.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344)

Starosta Staszowski

podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu na podstawie art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1, ust. 1 e pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 162 ), art.113 ust. 6, art.118a ust.2, art. 130 ust. 2, art. 132 ust. 1a, art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm., dalej jako kpa) decyzji Starosty Staszowskiego znak: GN-III.683.62.2023 z dnia 27.11.2023 r. o ustaleniu odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości położonej w Połańcu, oznaczonej numerami działek: 5222/1 o pow. 0,0718 ha i 5222/2 o pow. 0,1112 ha, która na podstawie decyzji nr 5-52.2/2023 Starosty Staszowskiego z dnia 30.01.2023 roku znak: B-II.6740.5.52.2.2022ES, zmienionej postanowieniem z dnia 14.02.2023 roku znak: B-II.6740.5.52.2.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona została pod drogę gminną i stała się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 823, 824 obręb Sworoń gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 456/1 obręb Dobra gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 1117/3, 3153/16, 3153/17, 3153/18 obręb Suchowola gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 798 obręb Ossala gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 3012/1 obręb Suchowola gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 197 obręb Niekurza gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 1599/1, 1895, 1949 obręb Pliskowola gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 491 obręb Matiaszów gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 349/1, 349/2, 752 obręb Bukowa gmina Osiek z działkami sąsiednimi

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek firmy PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, reprezentowanej przez Panią Agatę Woźniak w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Szydłowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 607/4 w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ziemno-kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową o długości 37 m, dwóch studzienek kablowych oraz zasobnika kablowego zostanie załatwiona w terminie do dnia 31.01.2024 r.