Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje się, że w dniu 10 grudnia 2015 roku  wpłynął wniosek EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę fermy brojlerów obejmującą budowę 9 budynków inwentarskich, magazynu słomy, budynku socjalnego, kotłowni, 18 silosów na paszę o pojemności  30 m3 każdy, zbiorników na ścieki sanitarne i technologiczne, zbiornika przeciwpożarowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, realizowanego dwuetapowo jako:
1/ etap I: 4 budynki inwentarskie, 8 silosów paszowych, zbiorniki bezodpływowe na ścieki technologiczne, magazyn słomy, budynek socjalny, zbiornik bezodpływowy na scieki socjalno-bytowe, kotłowni, zbiornika przeciwpożarowego, drogi i place,
2/ etap II: 5 budynków inwentarskich, 10 silosów paszowych, zbiorniki bezodpływowe na ścieki, zbiornika na ścieki bytowe, drogi, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 137/5 obrębu Potok w miejscowości Potok.

     Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje się, że w dniu 01 grudnia 2015 roku  wpłynął wniosek Gminy Łubnice w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości: Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży.

   Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2013 roku, poz.1235 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że w dniu 25.11.2015 roku wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp.  z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T08 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym, placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych  w ewidencji gruntów   nr:  303, 304, 300, 302, 301, 307 w obrębie ewidencyjnym Wysoki Duże realizowanej w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria”.  

     Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2013 roku, poz.1235 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że w dniu 25.11.2015 roku wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp.  z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T09 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym, placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych   w ewidencji gruntów   nr:  435, 436, 437, 438, 439, 451, 452, 225, 138 w obrębie ewidencyjnym Wysoki Duże realizowanej  w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria”.  

     Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2013 roku, poz.1235 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że w dniu 10.11.2015 roku wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp.  z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T12 wraz  z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym, placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych   w ewidencji gruntów   nr:  782, 791, 378, 379, 380, 398, 399, 835, 400, 401, 403, 780, 404, 407, 408, 409, 410, 411, 420, 412, 779 w obrębie ewidencyjnym Witowice oraz na działkach nr 94, 95, 96 w obrębie ewidencyjnym Pęcławice Górne realizowanej  w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria”.

      Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2013 roku, poz.1235 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że w dniu 20.10.2015 roku (wniosek uzupełniono w dniu 10.11.2015r.)  wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp.  z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej T04 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym wraz z placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym, budową linii kablowych SN wraz ze światłowodem na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów  nr 469, 5, 4, 3, 2, 457, 6, 28 w obrębie Ceber gm. Bogoria, na działkach nr 154, 113, 112, 83, 43/1, 19, 12 w obrębie Gorzków, gm. Bogoria  realizowanej  w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria”. 

     Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe informuje, że w dniu 14 października 2015 roku wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Staszów działającego przez pełnomocnika p. Artura Kręcisza zam. 28-200 Staszów ul. H. Sawickiej 11, dotyczący wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy ulicy Polnej w Staszowie, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1831* (1831/1, 1831/2, 1831/3), 417/31* (417/32, 417/33, 417/34), 5866/3* (5866/4, 5866/5, 5866/6), 5867/4* (5867/13, 5867/14), 5867/9* (5867/15, 5867/16), 5867/10* (5867/17, 5867/18), 5867/11* (5867/19, 5867/20), 5867/12* (5867/21, 5867/22), 1975* (1975/1, 1975/2), 5915/1* (5915/3, 5915/4, 5915/5), 1829/5* (1829/13, 1829/14), obręb Staszów, jednostka Staszów.
Działki oznaczone * objęto podziałem nieruchomości, w nawiasach podano numery działek po podziale, drukiem wytłuszczonym podano numery działek w liniach rozgraniczających teren realizacji inwestycji drogowej.
Ponadto nastąpi czasowe zajęcie działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1829/2, 1829/6, 1829/7, 1829/8, 1829/9, 1829/11, 1829/12 obręb Staszów, jednostka Staszów na czas wykonywania robót związanych z przebudową linii energetycznej z wydzieleniem kabla oświetleniowego.

     Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2013 roku, poz.1235 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że w dniu 06.10.2015 r. wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.24.2015.IIBB z dnia 05.05.2015r.– zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T13 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym wraz z placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych   w ewidencji gruntów   nr 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 218, 198, 196, 193, 188, 187, 195/2, 139, 106, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 116, 118, 120, 117, 119, 142, 141, 140, 138/2, 138/1 i 137 w obrębie ewidencyjnym Pęcławice Górne realizowanej  w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria” w części dot. projektu budowlanego zgodnie z przedłożonym aneksem.

    Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2013 roku, poz.1235 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że w dniu 29.09.2015 roku wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T10 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym, placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych   w ewidencji gruntów   nr 453/2, 453/1, 405, 454, 455, 456/1, 457, 459/1, 459/2, 417/1, 460/2, 475 w obrębie ewidencyjnym Szczeglice oraz na działkach nr 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 44, 6, 28/1, 27/1, 26/1, 27/2, 26/2, 72/1, 72/2, 201/2, 213, 215, 216, 181, 242 w obrębie ewidencyjnym Wysoki Średnie realizowanej  w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria”.  

    Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2013 roku, poz.1235 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 22.09.2015r. (wniosek uzupełniono w dniu 06.10.2015 r.) wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp.  z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.9.2015.IIBB z dnia 07.04.2015r.– zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T11 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym wraz z placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych   w ewidencji gruntów   nr 41, 271/4, 107, 271/6, 271/7, 271/8, 271/9, 271/10, 676/2, 700, 656/2, 466, 458 w Bogorii, na działkach nr 378, 69 w Moszynach, na działkach nr 393, 394, 308, 307, 304, 303, 300, 225, 453, 452, 451, 435, 436, 437, 438, 431, 425, 418, 224 w Wysoki Duże, na działce nr 242  w Wysoki Średnie, na działce nr 409 w Kolonii Wysoki Małe, na działkach nr 84, 73, 72 w Wysoki Małe, na działce nr 95 w Wolicy, na działkach nr 219/2, 51, 79, 218, 58, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 w Pęcławicach Górnych  realizowanej  w ramach zadania pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria” w części dot. projektu budowlanego zgodnie z przedłożonym aneksem.