w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Adama Darowskiego w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1036T Oleśnica-Brody-Grobla od km 0+815 do km 1+255”

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Staszowskiego za 2021 rok

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2021 rok

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2021 rok

w sprawie zmiany planu finansowego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzonych na rachunku wydzielonym dochodów