Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 162) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2023 roku, poz. 775 z późn. zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec działającego przez pełnomocnika P. Konrada Rachunę z dnia 12 lipca 2023r., skorygowany 28 lipca 2023r. wydana została decyzja Nr 5 – 54/2023 z dnia 29 września 2023 roku, znak: B-II.6740.5.24.2.2023ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej – KDD6 w Połańcu” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 4635/3 (4635/4, 4635/5), 4193 (4193/1, 4193/2), 4192/1, 4181 (4181/1, 4181/2, 4181/3), 4186 (4186/1, 4186/2, 4186/3), 4185 (4185/1, 4185/2, 4185/3), 4184 (4184/1, 4184/2, 4184/3), 4182 (4182/1, 4182/2, 4182/3) w miejscowości Połaniec, obręb ewidencyjny 261205_4.0001 Połaniec, jednostka ewidencyjna 261205_4 Połaniec.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic i przyjęcia granic nieruchomości - działki o nr 113, 114, 116, 117 obręb Wagnerówka gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Koniemłoty, gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1290/57, w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 1407 obręb Ossala gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 227 obręb Kiełczyna gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 815/2 obręb Staszów gmina Staszów z działkami sąsiednimi

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 Ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że zakończył zbieranie materiału dowodowego w odniesieniu do postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z siedzibą na ul. Jagiellońskiej 72, 25-602 Kielce w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z pasa drogi wojewódzkiej Nr 765 – Obwodnica miasta osiek zlokalizowanej na odcinku  od km 52+637 do km 52+925,87 obręb 0012 Osiek, gmina Osiek, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 71/2 obręb Matiaszów gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 161/21 obręb Oględów gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach związanych z opracowaniem opinii zleconej przez Sąd, w tym ustalenie granic nieruchomości - działka o nr 12/1 obręb Grzybów gmina Staszów

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 440/1 obręb Wiśniowa Poduchowna gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach związanych z ustaleniem i przyjęciem przebiegu granic dla działek nr: 170, 178/2, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 260, 261, 262/2, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286/1, 286/3, 287, 288, 289, 293, 298, 299, 300/1, 300/2, 300/3, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307/1, 307/2, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318/1, 325, 326, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 343, 541, 546, 553, 566, 86/1 obręb Szczeglice gmina Bogoria

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) Starostwo Powiatowe w Staszowie zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do podjęcia decyzji w sprawie uznania, czy działka położona w Szydłowie, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 5.2493 o pow. 0,5400 ha stanowi mienie gromadzkie.
W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie wydana decyzja.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) Starostwo Powiatowe w Staszowie zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do podjęcia decyzji w sprawie uznania czy działki położone w obrębie Przyborowice, gmina Bogoria, oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 391 o pow. 0,3400 ha i 406 o pow. 0,0100 ha stanowią mienie gromadzkie.
W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie wydana decyzja.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) Starostwo Powiatowe w Staszowie zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do podjęcia decyzji w sprawie uznania czy działka położona w obrębie Gacki, gmina Szydłów, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 414/3 o pow. 0,0907 ha stanowi mienie gromadzkie.
W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie wydana decyzja.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) Starostwo Powiatowe w Staszowie zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do podjęcia decyzji w sprawie uznania, czy działki położone w obrębie Jabłonica, gmina Szydłów, oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 148/2 o pow. 0,1292 ha, 158/4 o pow. 0,0585 ha, 161/2 o pow.0,0390 ha, i 170/8
o pow. 0,0697 ha stanowią mienie gromadzkie.
W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie wydana decyzja.

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 397/9 i 398/10 obręb Staszów gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 295/2 obręb Ułanowice gmina Klimontów z działkami sąsiednimi z powiatu staszowskiego z obrębów Witowice i Pełczyce gmina Bogoria

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 162) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2023 roku, poz. 775 z późn. zm.)


Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec działającego przez pełnomocnika P. Konrada Rachunę z dnia 09 czerwca 2023r., skorygowany 07 lipca 2023r. wydana została decyzja Nr 5 – 44/2023 z dnia 06 września 2023 roku, znak: B-II.6740.5.24.1.2023ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej – ul. Strumykowej w Połańcu” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 3165, 3172 (3172/1, 3172/2) 3173 (3173/1, 3173/2), 3174 (3174/1, 3174/2), 3175 (3175/1, 3175/2), 3176 (3176/1, 3176/2), 3177, 2659 (2659/1, 2659/2), 2660/2 (2660/3, 2660/4), 2661/2 (2661/3, 2661/4), 2698 (2698/1, 2698/2), 2665/2 (2665/3, 2665/4), 2700/2 (2700/3, 2700/4), 2701 (2701/1, 2701/2) w miejscowości Połaniec, obręb ewidencyjny 261205_4.0001 Połaniec, jednostka ewidencyjna 261205_4 Połaniec oraz 501/2 (501/3, 501/4, 501/5), 502/2 (502/3, 502/4, 502/5), 503/3 (503/8, 503/9, 503/10), 503/4 (503/5, 503/6, 503/7) w miejscowości Rybitwy, obręb ewidencyjny 261205_5.0009 Rybitwy, jednostka ewidencyjna 261205_5 Połaniec.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 389/2 obręb Strzegom gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 151, 152 obręb Wólka Żabna gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 60/4, 60/6, 60/8, 62 obręb Osiek gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 696 obręb Pliskowola gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 563 (droga) obręb Jasień gmina Staszów z działkami sąsiednimi

Informacja o wyniku przetargu

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Starosta Staszowski podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.
Do sprzedaży przeznaczono nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Staszowie, oznaczoną numerem działki 2920/8 o pow. 0,0090 ha objętą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą nr KI1A/00046113/5.

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta z urzędu w trybie art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 20 23 r. poz. 1 62 ) w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Połańcu oznaczoną numer em działki 5286/1 o pow. 0,0203 ha , która na podstawie decyzji nr 5 52.2 /2 023 Starosty Staszowskiego z dnia 30 .01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.2.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona został a pod drogę gminną i stał a się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec zostanie załatwiona w terminie do dnia 31.10.2023 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta z urzędu w trybie art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 20 23 r. poz. 1 62 ) w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Połańcu oznaczoną numer em działki 4709/1 , o pow. 0,0067 ha , która na podstawie decyzji nr 5 52.2 /2023 Starosty Staszowskiego z dnia 30 .01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.2.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona został a pod drogę gminną i stał a się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec zostanie załatwiona w terminie do dnia 31.10.2023 r.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 306/5 obręb Jasień gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 426 obręb Jasień gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 6014 obręb Staszów gmina Staszów z działkami sąsiednimi

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek firmy Nexera Sp. z o. o. reprezentowanej przez Panią Gabrielę Myśliwiec w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Połańcu, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 5274 i 5273/2 w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na podwieszeniu projektowanego kabla światłowodowego typu ADSS o śr. 10,5 mm oraz 5,8 mm na istniejącej podbudowie słupowej będącej własnością OPL S.A. oraz PGE Grupa Energetyczna, zostanie załatwiona w terminie do dnia 30.11.2023 r.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 2187/2, 2188 obręb Suchowola gmina Osiek z działkami sąsiednimi

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DZ. U. z 30.07.2021 poz. 1390z późń. zm.) oraz na podstawie umowy z Gminą Szydłów z dnia 04.07.2023 r. Nr 35/A-35/2023, w związku z prowadzonymi pracami geodezyjnymi dotyczącymi wytyczenia drogi gminnej nr 390025 T-1 uprzejmie

ZAWIADAMIAM

Właścicieli, użytkowników nieruchomości oraz osoby władające na zasadach samoistnego posiadania nieruchomości wymienionymi w niżej zamieszczonej tabeli, że w dniu 12.09.2023 roku w msc. Osówka, gm. Szydłów, na gruncie - granicy działki nr 116 z działkami przyległymi, w godzinach i lokalizacjach podanych w niżej zamieszczonej tabeli nastąpi ustalenie granicy, działki ewidencyjnej nr 116 stanowiącej drogę gminną nr 390025 T-1 z działkami przyległymi, uwidocznionymi w niżej zamieszczonej tabeli.

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz stosownie do Zarządzenia Nr 82/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.08.2023 r. podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

sporządzony dla nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej numerem działki 1837/2 o pow. 0,0032 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym