sporządzony dla nieruchomości położonej w Połańcu, oznaczonej numerem działki 6073 o pow. 0,1012 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

STAROSTA STASZOWSKI
28-200 Staszów, ul. Józefa Piłsudskiego

GN-V.6821.8.2022

Staszów, dnia 19.09.2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Polskich Kolei Państwowych S.A., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kłoda gm. Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1601/7, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na umieszczeniu urządzeń łączności publicznej w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.

 
 
 

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia linii granicznych, przyjęcia linii granicznych nieruchomości - działka o nr 240 obręb Szczebrzusz gmina Łubnice - z działkami sąsiednimi

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm) i art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że postanowieniem znak: KR.ZUZ.4.4210.186.2022.ES.1 z dnia 08.09.2022 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji KR.ZUZ.4.4210.186.2022.ES z dnia 02.09.2022 r.  - udzielającej Gminie Połaniec z siedzibą ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, pozwolenia wodnoprawnego na:

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z a w i a d a m i a

 strony postępowania, że dnia 09.09.2022 r., zostało wydane postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni  w Sandomierzu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: KR.ZUZ.4.4210.117.2022.JŻ o nadaniu decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: KR.ZUZ.4.4210.117.2022.JŻ z dnia 19.08.2022 roku, udzielającej na rzecz Gminy Połaniec z siedzibą ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu Ø 500 mm, służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z nowych ulic na osiedlu Krakowskim do rowu przydrożnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 4701, obręb 0001 Połaniec, m. Połaniec, gm. Połaniec, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie oraz na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z nowych ulic na osiedlu Krakowskim, do rowu przydrożnego, projektowanym wylotem Ø 500 mm, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 4701, obręb 0001 Połaniec, m. Połaniec, gm. Połaniec, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie, rygoru natychmiastowej wykonalności.

                                                                                                     Sandomierz, 08.09.2022 r.

KR.ZUZ.4.4210.186.2022.ES.1

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm) i art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że postanowieniem znak: KR.ZUZ.4.4210.186.2022.ES.1 z dnia 08.09.2022 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji KR.ZUZ.4.4210.186.2022.ES z dnia 02.09.2022 r.  - udzielającej Gminie Połaniec z siedzibą ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, pozwolenia wodnoprawnego na:

a) wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu kanalizacji deszczowej Ø 200 mm,

b) wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu kanalizacji deszczowej Ø 500 mm

c) wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu przydrożnego przy ul. Ogrodowej

d) wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rowu przydrożnego przy ul. Zrębińskiej,

e) wykonanie urządzeń wodnych tj. drenażu francuskiego,

f) usługi wodne odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu, wylotem kanalizacji deszczowej Ø 200 mm,

g) usługi wodne tj.: odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu, wylotem kanalizacji deszczowej Ø 500 mm.

Zasięg obejmuje działki ewidencyjne o nr:

- 4701, 5407/1, 5222, 5223, 6793, 5224, 5225/1, 5226/1, 4524, 5226/2, 5225/16, 5225/7, 5225/20, 5225/12, 5230/2, 5225/15, 5225/6, 5221/7, 4701, 4700, 5230/3, 5225/11, 5225/19, 5226/3, 5221/12 i 5221/11 - obręb 0001 Połaniec, jednostka ewidencyjna: 261205_4 Połaniec - miasto, gm. Połaniec, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

STAROSTA STASZOWSKI
28-200 Staszów,
ul. Józefa Piłsudskiego 7
GN-V.6821.8.2022

Staszów, dnia 14.09.2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek ej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kłoda gm. Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1601/7, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na umieszczeniu urządzeń łączności publicznej w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.

GN-V.6821.13.2022

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.), informuję o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Nexera Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o  nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Połaniec w obrębach: Kraśnik, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 141 oraz Połaniec - miasto, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2521, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci podwieszenia kabli światłowodowych typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 5, 6/1 obręb Wymysłów gmina Szydłów - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 25/3 obręb Wola Malkowska gmina Bogoria - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 328, 351, 794 i 795 obręb Wiśniowa gmina Staszów - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 647, 646/1 obręb Tuklęcz gmina Rytwiany - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki o nr 151/6 i 173/3 obręb Zawada gmina Połaniec

GN-V.6821.14.2022

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Nexera Sp. z o .o. z siedzibą w Warszawie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Gacki gm. Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 414/1, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie światłowodowej linii telekomunikacyjnej.

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm) i art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a oraz art. 400 ust. 7, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 65 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku z dnia 28.06.2022 r. (08.07.2022 data wpływu do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) Gminy Rytwiany, z siedzibą przy ul. Staszowskiej 15,  28-236 Rytwiany , wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie  na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska  sieci wodociągowej Ø110 mm z rur i kształtek PE 100 RC SDR17, na odcinku o długości 824,96 m w miejscowości Rytwiany, przy ul. Piaskowej, realizowanego w ramach rozbudowy sieci wodociągowej.

Zasięg obejmuje działki ewidencyjne o nr ewid.:  394, 351/2, 351/3, 351/4, 351/5, 351/6, 367/7, 367/9, 367/10, obręb 0006 Rytwiany, jednostka ewidencyjna 261206_2 Rytwiany, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), art. 401 ust. 4 i ust. 8, art. 389 pkt 1), pkt 6), w związku z art. 16 pkt 65) lit. a) i lit. f.), art. 35 ust. 3 pkt 7) ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 z a w i a d a m i a

 strony postępowania, że wydana została decyzja, znak: KR.ZUZ.4.4210.117.2022.JŻ z dnia 19.08.2022 r., na wniosek Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, działającej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Nanek, o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego – wylotu Ø 500 mm, służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z nowych ulic na osiedlu Krakowskim, do rowu przydrożnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 4701, obręb 0001 Połaniec, m. Połaniec, gm. Połaniec, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.

2. usługę wodną, odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z nowych ulic na osiedlu Krakowskim, do rowu przydrożnego, projektowanym wylotem Ø 500 mm zlokalizowanym na dz. nr ewid. 4701, obręb 0001 Połaniec, m. Połaniec, gm. Połaniec, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia linii granicznych nieruchomości - działka o nr 14 obręb Góra gmina Łubnice z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia linii granicznych nieruchomości - działka o nr 68 obręb Orzelec Duży gmina Łubnice z działkami sąsiednimi

Na podstawie art. 7, art. 10§1, art. 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia się, że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 140), w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Korytnica, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1.132 o pow. 0,0100 ha, nr 1.139/4 o pow. 0,9800 ha, nr 1.161 o pow. 1,2500 ha, nr 1.165 o pow. 0,1800 ha, nr 1.643 o pow. 0,0700 ha, nr 2.61 o pow. 39,5200 ha.

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia linii granicznych i przyjęcia linii granicznych nieruchomości - działka o nr 10-140 obręb Kolonia Bogoria gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach wznowienia znaków / wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki o nr 222, 223, 233 obręb Kurozwęki gmina Staszów z działkami sąsiednimi

Na podstawie art. 104, art. 151 §1 pkt 2 i art. 145 § 1 pkt 4, art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 6a, art. 8d i art. 9 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140), po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez Pana Sławomira Kapustę, Panią Mariannę Kapustę, Panią Grażynę Cieślę, Pana Józefa Snopka, Panią Helenę Maruszczak, Pana Marka Kapustę, Panią Annę Podsiadło, Pana Adama Krzyżanowskiego, Pana Wojciecha Michalskiego, Pana Roberta Łocha, Pana Piotra Łocha, Panią Dorotę Gałęza, Panią Teresę Zientkiewicz i Pana Kazimierza Michalskiego w postępowaniu wznowionym postanowieniem z dnia 29.09.2021 roku znak: GN-II.6821.1.16.2021


orzekam


uchylić decyzję własną z dnia 16 kwietnia 2021 roku znak: GN-II.6821.1.4.2019

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w Bogorii, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1 o pow. 2,6700 ha, 578 o pow. 0,0400 ha, 816 o pow. 0,4800 ha, 818 o pow. 0,4800 ha, 819 o pow. 0,1000 ha, 1058 o pow. 0,0400 ha.


orzekam


o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Łagówka, gmina Bogoria, oznaczonej ewidencji gruntów jako działki: 274/1 o pow. 2,0000 ha i 275/1 o pow. 1,5400 ha.


orzekam


o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Łagówka, gmina Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.),

informuję


o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Gacki gm. Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 274, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa.

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki o nr 241/2, 272/2, 272/3 obręb Wysoki Średnie gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia linii granicznych i przyjęcia linii granicznych nieruchomości - działka o nr 10-140 obręb Kolonia Bogoria gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych, przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 1029 obręb Smerdyna gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic, przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 104 (ARK 5) obręb Szydłów gmina Szydłów

o czynnościach wyznaczenia / ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki o nr 85 i 253 obręb Moszyny gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki o nr 116/2 i 117/4 obręb Strzegomek gmina Rytwiany

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 2098/1 obręb Budziska gmina Łubnice

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 685/1 obręb Bukowa gmina Osiek z działką sąsiednią nr: 686/1

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm) i art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a oraz art. 400 ust. 7, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 65 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku z dnia 04.07.2022 r. (data wpływu 04.07.2022 r. do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) oraz jego uzupełnieniem w dniach 13.07.2022 r i 25.07.2022 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) Gminy Połaniec z siedzibą ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec za pośrednictwem pełnomocnika Pana Wojciecha Nanek, wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego