Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 176 z późn. zm.)

Starosta Staszowski


zawiadamia, że na wniosek z dnia 13 października 2022r., skorygowany 19 października 2022r., uzupełniony 10 i 16 listopada 2022r. Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec działającego przez pełnomocnika P. Wojciecha Nanek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg gminnych na osiedlu Krakowskim w Połańcu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 152 obręb Szczeka gmina Rytwiany - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 767/3 i 774/3 obręb Rudniki gmina Połaniec - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 102, 118 i 591 obręb Gace Słupieckie gmina Łubnice - z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic - działka o nr 45 obręb Jabłonica gmina Szydłów

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działki o nr 59 (ark 1), 60 (ark 1), 643 (ark 1) obręb Kotuszów gmina Szydłów

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Nexera Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Gacki, gm. Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 414/1, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie światłowodowej linii telekomunikacyjnej.

Starosta Staszowski ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Staszowie, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej numerem działki 2920/10 o pow. 0,0143 ha, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KI1A/00041231/3

Starosta Staszowski ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej na terenie miasta Połaniec, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej numerem działki 6073 o pow. 0,1012 ha, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KI1A/00044590/8

 

STAROSTA STASZOWSKI
28-200 Staszów,
ul. Józefa Piłsudskiego 7

GN-III.6840.4.2022
Staszów, dnia 2022.10.31

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz stosownie do Zarządzenia Nr 97/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.09.2022 r. podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ
sporządzony dla nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej numerem działki 1837/2 o pow. 0,0032 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

STAROSTA STASZOWSKI
28-200 Staszów,
ul. Józefa Piłsudskiego 7

GN-III.6840.6.2018
Staszów, dnia 2022.10.31

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz stosownie do Zarządzenia Nr 43/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.04.2022 r. podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ
sporządzony dla nieruchomości położonej na terenie gminy Szydłów, w obrębie Osówka, oznaczonej numerem działki 1.12/5 o pow. 0,0210 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

STAROSTA STASZOWSKI
28-200 Staszów, ul. Józefa Piłsudskiego 7

GN-III.6845.1.2022
Staszów, dnia 2022.10.31

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 oraz stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ
sporządzony dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Koniemłotach, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

o czynnościach związanych z opracowaniem opinii zleconej przez Sąd, w tym ustalenie przebiegu spornej granicy według wariantów zleconych przez Sąd oraz pomiar sytuacyjny - ustalenie przebiegu granicy - działki o nr 491 i 492 obręb Pełczyce gmina Bogoria

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 275 i 276 obręb Łubnice gmina Łubnice - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek o nr 1691 i 1692 obręb Ossala gmina Osiek - z działkami sąsiednimi

Zawiadomienie

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. reprezentowanej przez Pana Andrzeja Stróża w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kłoda, gmina Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1601/7 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na umieszczeniu urządzeń łączności publicznej w postaci
infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu, zostanie załatwiona w terminie do dnia 31.01.2023 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek firmy Nexera Sp. z o. o. reprezentowanej przez Pana Huberta Machaj w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Matiaszów, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 513/6 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, obejmującego prawo do umieszczenia studni kablowej SKR-1 o wym. 1080x630x800 [mm], ułożenia kanalizacji kablowej składającej się z pakietu mikrokanalizacji 4x14/10, kanalizacji w rurze osłonowej HDPE 40/3,7 oraz przecisku w rurze HDPE 75/4,5 wraz z zaciągniętym kablem światłowodowym ADSS, a także podwieszaniu kabli linii napowietrznej FTTH 12FO na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN, zostanie załatwiona w terminie do dnia 31.01.2022 r.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych, przyjęciem granic nieruchomości - działki o nr 208/6 obręb Kolonia Bogoria gmina Bogoria - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki o nr 334/2 obręb Gace Słupieckie gmina Łubnice - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 277/2 obręb Witowice gmina Bogoria - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki o nr 685/1 obręb Bukowa gmina Osiek - z działką sąsiednią 686/1

STAROSTA STASZOWSKI

28-200 Staszów, ul. Józefa Piłsudskiego

GN-V.6821.10.2022

Staszów, dnia 11.10.2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Gacki, gm. Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 274,
w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa.

Sandomierz, 28.09.2022 r.

KR.ZUZ.4.4210.193.2022.EC

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm) i art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że decyzją znak: KR.ZUZ.4.4210.193.2022.EC z dnia 28.09.2022 r. udzielono Gminie Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska, obiektu budowlanego, tj.  sieci wodociągowej o długości 824,96m wraz z montażem 6 hydrantów, w rurze Ø 110 mm z rur i kształtek PE 100 RC SDR17, zlokalizowanego na działkach nr ew. 394,351/2,351/3,351/4, 351/5, 351/6, 367/7, 367/9 oraz 367/10 obręb 0006 Rytwiany, jednostka ewidencyjna 261206_2 Rytwiany, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

Zasięg obejmuje działki ewidencyjne o nr ewid.:  394, 351/2, 351/3, 351/4, 351/5, 351/6, 367/7, 367/9, 367/10, obręb 0006 Rytwiany, jednostka ewidencyjna 261206_2 Rytwiany, powiat staszowski,
woj.świętokrzyskie.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 2557/6 obręb Suchowola gmina Osiek - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 265, 268 obręb Szczeka gmina Rytwiany - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działki o nr 121, 123, 126 obręb Jurkowice gmina Bogoria - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 141 obręb Wola Malkowska gmina Bogoria - z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 276 obręb Kłoda gmina Rytwiany - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 1571, 1572/1, 1574/1, 1574/2 obręb Wiązownica Duża gmina Staszów - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 129/1 obręb Ruszcza gmina Połaniec - z działkami sąsiednimi

Na podstawie:

- art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),

- art. 389 pkt 1), art. 35 ust. 3 pkt 5) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku z dnia 05.07.2022 r. (data wpływu 06.07.2022 r., do ZZ w Sandomierzu) uzupełnionego w dniach 06.09.2022 r., 20.09.2022 r., zostało wszczęte na wniosek Gminy Łubnice, Łubnice 66A, 28-232 Łubnice, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj.: wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych – wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej w m. Łubnice - Kapkaz do Cieku od Beszowej, istniejącym wylotem Ø 110, zlokalizowanym na działce nr ewid. 463/1 obręb 0008 Łubnice, gm. Łubnice, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje działki nr ewid.: 463/1, 431, 394, 531 obręb 0008 Łubnice, jednostka ewidencyjna 261202_2 Łubnice, m. Łubnice - Kapkaz, gm. Łubnice, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.

STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie
ul. Józefa Piłsudskiego 7
28-200 Staszów

Staszów, dnia 2022.07.22

GN-III.683.1.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm., dalej: K.p.a) zawiadamia się, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie ustalenia odszkodowania za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności związanych z pracami związanymi z wymianą przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej WN 220 kV Połaniec – Chmielów tor I, położonej na terenie gminy Osiek w obrębie Mucharzew, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 635, 867 i 868, na której na podstawie decyzji nr GN-V.6852.9.2021 wykonano prace remontowoeksploatacyjne.

STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie
ul. Józefa Piłsudskiego 7
28-200 Staszów

Staszów, dnia 2022.07.22

GN-III.683.2.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm., dalej: K.p.a) zawiadamia się, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie ustalenia odszkodowania za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności związanych z pracami związanymi z wymianą przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej WN 220 kV Połaniec – Chmielów tor I, położonej na terenie miasta Połaniec, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 914, na której na podstawie decyzji nr GN-V.6852.4.2021 wykonano prace remontowo-eksploatacyjne.

Z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który podjęta zostanie decyzja, strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Staszowie, parter, pokój A21 tel. 15 866 50 34 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

sporządzony dla nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej numerem działki 2920/10 o pow. 0,0143 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego