z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2015 r

z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.

z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, na częściach działek położonych w Staszowie, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 5448/13, 5448/19 i 5816/1

z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2017

z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok

z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zaopiniowania przedsięwzięcia dot. „Opracowania kompleksowego projektu budowlanego budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie inwestycyjnym Gminy Połaniec - Obszar C”