OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A., w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1327, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją kablową.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka numer 173, obręb Smerdyna, gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych, przyjęcia granic - działka numer: 239, obręb Beszowa, gmina Łubnice z działkami sąsiednimi

STAROSTA STASZOWSKI
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Sufczyce, gmina Oleśnica, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 38 o pow. 0,1700 ha.

STAROSTA STASZOWSKI
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Szydłów, gmina Szydłów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1167/1 o pow. 1,8900 ha.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.) w związku z 401 ust. 1, ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony postępowania, że decyzją znak: KR.ZUZ.4.4210.313.2023.PA z dnia 05.03.2024 r. udzielono dla Gminy Osiek pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisła nowego obiektu budowlanego, tj. budowa kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 355/2, 355/1, 354/1, 353/1, 361, 499/1, 498/1, 495, 496/1, 494, 445, 490/1, 1184/4, 335, 333/1, 331/1, 329/1, 1359/2, 1359/1, 327, 325/1, 492/2, 492/1, 493/1, 499/3, 501/1, 511/1, 323/1, 321/1, 319/1, 317/1, 165, 443, 416, 417, 441/1, 155, 239/1, 238/1, 237/1, obręb 0011 Osiek obr. 02, gm. Osiek, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia/wznowienia punktów granicznych - działek numer: 768, 769, 770, 771, 772, 773, 776, obręb Szczeka, gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

Obwieszczenie Polskiego Gospodarstwa Rolnego wody Polskie znak: KR.ZUZ.4.4210.307.2023.WB z dnia 04.03.2024 r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm. zm.) zawiadamia się, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek firmy Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alinę Szeligę w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.
z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Staszowie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 147/4 i 5669/10 w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie światłowodowej linii telekomunikacyjnej na istniejącej oraz projektowanej podbudowie słupowej.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1468 w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu prac budowlano-montażowych związanych z budową sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z wymianą stanowiska słupowego.
Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Staszowie nieruchomość położona w Oleśnicy, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1468 pozostaje we władaniu samoistnym osoby fizycznej.

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 z późn.zm.); art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a oraz art. 400 ust. 7, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Gminy Osiek, złożonego w dniu 16.10.2023 r. (data wpływu 20.10.2023 r. do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) i uzupełnionego w dniach 25.10.2023 r. i 12.01.2024 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisła nowego obiektu budowlanego, tj. budowa kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 355/2, 355/1, 354/1, 353/1, 361, 499/1, 498/1, 495, 496/1, 494, 445, 490/1, 1184/4, 335, 333/1, 331/1, 329/1, 1359/2, 1359/1, 327, 325/1, 492/2, 492/1, 493/1, 499/3, 501/1, 511/1, 323/1, 321/1, 319/1, 317/1, 165, 443, 416, 417, 441/1, 155, 239/1, 238/1, 237/1, obręb 0011 Osiek obr. 02, gm. Osiek, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2024 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r.

Attachments:
Download this file (Obwieszczenie zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r.pdf)Obwieszczenie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki numer: 327/2, obręb Przyborowice, gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia granic, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, przyjęcia granic - działka numer 335/3 oraz 363 obręb Sielec, gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych, przyjęcia granic - działka numer: 595/1, obręb Oleśnica - miasto, gmina Oleśnica z działkami sąsiednimi

INFORMACJA
O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Staszowie, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 3384/6 o pow. 0,0847 ha, 3384/8 o pow. 0,0070 ha objętych prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgami wieczystymi KI1A/00041231/3, KI1A/00046923/6 - wyznaczony na dzień 27 lutego 2024 r., godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Staszowie przy ul. Piłsudskiego 7, sala konferencyjna pokój A 219 (I piętro).

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka numer: 645, obręb Osiek - miasto, gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki numer: 74/2, 73, obręb Matiaszów, gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki numer: 117, obręb Wysoki Duże, gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych, przyjęcia granic - działka numer: 1246, obręb Osiek - miasto, gmina Osiek z działkami sąsiednimi

Uroczysta LXVII Sesja Rady Powiatu w Staszowie,
która odbędzie się w dniu 23 lutego 2024 roku o godzinie 13:30
w auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działki numer: 488/4, 488/6, 551/2, 807/2, 813/2 obręb Pliskowola, gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych - działka numer 2154/1, obręb Staszów, gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia/wyznaczenia granic - działka numer 25, obręb Strużki, gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka numer 152, obręb Koniemłoty, gmina Staszów z działkami sąsiednimi

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7a, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

sporządzony dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Rytwianach, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art.23 ust.1.pkt.7a oraz stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

sporządzony dla nieruchomości położonej w Sufczycach, gm. Oleśnica przeznaczonej do oddania w dzierżawę

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych - działka numer 263, obręb Pacanówka, gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO

Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Połańcu, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 4546, 4701 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na podwieszeniu projektowanego kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej.
Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Staszowie nieruchomości położone w Połańcu, oznaczone numerami działek 4546 i 4701 znajdują się we władaniu samoistnym Skarbu Państwa. Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych pismem znak: DZKO/KI1A/00000045/23 z dnia 30.05.2023 r. poinformował, iż dla przedmiotowych nieruchomości nie odnaleziono ksiąg wieczystych.

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7a oraz stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

sporządzony dla nieruchomości położonej w Szydłowie przeznaczonej do oddania w dzierżawę

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że sprawa wszczęta na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów dotycząca informacji czy działka położona w Szydłowie, oznaczona w ewidencji gruntów numerem: 179 ark. 5 o pow. 0,09 stanowi mienie gromadzkie na podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140), nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie z uwagi na konieczność przeprowadzenia rozprawy administracyjnej i uzupełnienie materiału dowodowego w sprawie.
Zgodnie z art.89 i art. 91 Kpa informuje się, iż w dniu 5 marca 2024 r. o godz. 10.00 w miejscowości Szydłów odbędzie się rozprawa administracyjna.

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek firmy PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, reprezentowanej przez Panią Agatę Woźniak w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Szydłowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 607/4 w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ziemno-kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową o długości 37 m, dwóch studzienek kablowych oraz zasobnika kablowego zostanie załatwiona w terminie do dnia 30.04.2024 r.

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 z późn.zm.); art. 401 ust. 3 i 4, art. 390 ust. 1 pkt. 1 lit. b) art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 7, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.); Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Walczak; złożonego w dniu 10.10.2023 r. (data: 11.10.2023 r. wpływu do ZZ Sandomierz), wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. linii napowietrznej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Połaniec wzdłuż drogi gminnej – ul. Staszowska, zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 3723, 3942, 4070, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4108/4, 4109/2, 3730, 4061, 4091, obręb 0001 Połaniec, gmina Połaniec, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.