Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), art. 401 ust. 4 i ust. 8, art. 389 pkt 1), pkt 6), w związku z art. 16 pkt 65) lit. a) i lit. f.), art. 35 ust. 3 pkt 7) ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 z a w i a d a m i a

 strony postępowania, że wydana została decyzja, znak: KR.ZUZ.4.4210.117.2022.JŻ z dnia 19.08.2022 r., na wniosek Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, działającej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Nanek, o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego – wylotu Ø 500 mm, służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z nowych ulic na osiedlu Krakowskim, do rowu przydrożnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 4701, obręb 0001 Połaniec, m. Połaniec, gm. Połaniec, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.

2. usługę wodną, odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z nowych ulic na osiedlu Krakowskim, do rowu przydrożnego, projektowanym wylotem Ø 500 mm zlokalizowanym na dz. nr ewid. 4701, obręb 0001 Połaniec, m. Połaniec, gm. Połaniec, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia linii granicznych nieruchomości - działka o nr 14 obręb Góra gmina Łubnice z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia linii granicznych nieruchomości - działka o nr 68 obręb Orzelec Duży gmina Łubnice z działkami sąsiednimi

Na podstawie art. 7, art. 10§1, art. 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia się, że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 140), w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Korytnica, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1.132 o pow. 0,0100 ha, nr 1.139/4 o pow. 0,9800 ha, nr 1.161 o pow. 1,2500 ha, nr 1.165 o pow. 0,1800 ha, nr 1.643 o pow. 0,0700 ha, nr 2.61 o pow. 39,5200 ha.

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia linii granicznych i przyjęcia linii granicznych nieruchomości - działka o nr 10-140 obręb Kolonia Bogoria gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach wznowienia znaków / wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki o nr 222, 223, 233 obręb Kurozwęki gmina Staszów z działkami sąsiednimi

Na podstawie art. 104, art. 151 §1 pkt 2 i art. 145 § 1 pkt 4, art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 6a, art. 8d i art. 9 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140), po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez Pana Sławomira Kapustę, Panią Mariannę Kapustę, Panią Grażynę Cieślę, Pana Józefa Snopka, Panią Helenę Maruszczak, Pana Marka Kapustę, Panią Annę Podsiadło, Pana Adama Krzyżanowskiego, Pana Wojciecha Michalskiego, Pana Roberta Łocha, Pana Piotra Łocha, Panią Dorotę Gałęza, Panią Teresę Zientkiewicz i Pana Kazimierza Michalskiego w postępowaniu wznowionym postanowieniem z dnia 29.09.2021 roku znak: GN-II.6821.1.16.2021


orzekam


uchylić decyzję własną z dnia 16 kwietnia 2021 roku znak: GN-II.6821.1.4.2019

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w Bogorii, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1 o pow. 2,6700 ha, 578 o pow. 0,0400 ha, 816 o pow. 0,4800 ha, 818 o pow. 0,4800 ha, 819 o pow. 0,1000 ha, 1058 o pow. 0,0400 ha.


orzekam


o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Łagówka, gmina Bogoria, oznaczonej ewidencji gruntów jako działki: 274/1 o pow. 2,0000 ha i 275/1 o pow. 1,5400 ha.


orzekam


o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Łagówka, gmina Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.),

informuję


o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Gacki gm. Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 274, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa.

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki o nr 241/2, 272/2, 272/3 obręb Wysoki Średnie gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia linii granicznych i przyjęcia linii granicznych nieruchomości - działka o nr 10-140 obręb Kolonia Bogoria gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych, przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 1029 obręb Smerdyna gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic, przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 104 (ARK 5) obręb Szydłów gmina Szydłów

o czynnościach wyznaczenia / ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki o nr 85 i 253 obręb Moszyny gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki o nr 116/2 i 117/4 obręb Strzegomek gmina Rytwiany

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 2098/1 obręb Budziska gmina Łubnice

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 685/1 obręb Bukowa gmina Osiek z działką sąsiednią nr: 686/1

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm) i art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a oraz art. 400 ust. 7, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 65 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku z dnia 04.07.2022 r. (data wpływu 04.07.2022 r. do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) oraz jego uzupełnieniem w dniach 13.07.2022 r i 25.07.2022 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) Gminy Połaniec z siedzibą ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec za pośrednictwem pełnomocnika Pana Wojciecha Nanek, wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 282 obręb Oleśnica gmina Oleśnica - z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 173/1 obręb Kępie gmina Oleśnica

Starosta Staszowski


zawiadamia, że na wniosek Nexera Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Matiaszów, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 513/6 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej prawo do umieszczenia studni kablowej SKR-1 o wym. 1080x630x800 [mm], ułożenia kanalizacji kablowej składającej się z pakietu mikrokanalizacji 4x14/10, kanalizacji w rurze osłonowej HDPE 40/3,7 oraz przecisku w rurze HDPE 75/4,5 wraz z zaciągniętym kablem światłowodowym ADSS, a także podwieszaniu kabli linii napowietrznej FTTH 12FO na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN.

Starosta Staszowski


zawiadamia, że na wniosek Polskich Kolei Państwowych S.A., zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gm. Rytwiany w obrębie Kłoda, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 1601/2, 1601/4, 1601/9, 1601/11, 1601/13, 1601/15, w obrębie Szczeka oznaczonej numerem działki 1078/4, w mieście Połaniec oznaczonej numerem działki 1802/10 oraz w obrębie Solec Stary, gmina Szydłów oznaczonej numerem działki 2.413/1, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na umieszczeniu urządzeń łączności publicznej w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu, w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na Liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW część 1”.

Na podstawie:

- art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),

- art. 389 pkt 1), pkt 6) w związku w związku z art. 16 pkt 65) lit. f), art. 35 ust. 3 pkt 7) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku z dnia 21.04.2022 r. (data wpływu 22.04.2022 r., do ZZ w Sandomierzu) uzupełniony w dniach 17.06.2022 r. oraz 01.07.2022 r., zostało wszczęte na wniosek Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec działającej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Nanek, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego – wylotu Ø 500 mm, służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do rowu przydrożnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 4701, obręb 0001 Połaniec, m. Połaniec, gm. Połaniec, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie,

- na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z nowych ulic na osiedlu Krakowskim, do rowu przydrożnego, projektowanym wylotem Ø 500 mm zlokalizowanym na dz. nr ewid. 4701, obręb 0001 Połaniec, m. Połaniec, gm. Połaniec, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 173/8, 151/25, 151/27, 151/29, 173/9, 151/26, 151/28, 151/30, 192/4, 148/8 obręb Zawada gmina Połaniec - z działkami sąsiednimi

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2021 roku,  poz. 735 ze zm.) oraz art. 401 ust.1, ust. 3 i ust 4, art. 397 ust 1 i ust 3 pkt 2 lit. a, art. 389 pkt 1, pkt 2, pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, lit. a, art. 35 ust. 3 pkt 1, ust. 34 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

zawiadamia

strony postępowania, że decyzją znak: KR.ZUZ.4.4210.365.2021.MZ z dnia 11.07.2022 r. udzielono dla Pana Pawła Gardyńskiego, pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. wykonanie urządzenia wodnego tj. systemu ciśnieniowego do nawadniania upraw zlokalizowanego na działce o nr ew. 29, obręb 0004 Jabłonica, gm. Szydłów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.
  2. usługi wodne, obejmujące pobór wód podziemnych z utworów neogenu, za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej S1/29, zlokalizowanej na działce nr ew. 29, obręb 0004 Jabłonica , gm. Szydłów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie,
  3. szczególne korzystanie z wód, polegającego na nawadnianiu upraw system ciśnieniowym kropelkowym w ilości większej niż średniorocznie 5 m3/dobę

o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - działka o nr 614 obręb Sufczyce gmina Oleśnica - do opracowania mapy do zasiedzenia

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 173/8, 151/25, 151/27, 151/29, 173/9, 151/26, 151/28, 151/30, 192/4, 148/8 obręb Zawada gmina Połaniec - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 94/2 obręb Kotuszów gmina Szydłów - z działkami sąsiednimi

o zgromadzeniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że zakończył zbieranie materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym, wszczętym na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach i Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, działających przez pełnomocnika Jerzego Wronę, w sprawie ustalenia Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie , kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SR-IV.7322.1.17.2012.JR z dnia 16.04.2012 na wprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 764 na odcinku od km 70+690 do km 76+287.

o czynnościach ustalenia / wznowienia przebiegu granic - działki o nr 502/2 i 534 obręb Łubnice gmina Łubnice - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 69/1 obręb Osiek gmina Osiek - z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów pomiędzy działką o nr 5731/1 obręb Staszów gmina Staszów a działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych i ustalenia granic nieruchomości - działki o nr 151/6 i 173/3 obręb Zawada gmina Połaniec