o czynnościach ustalenia / przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - działki o nr 717 i 722 obręb Witowice gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia / ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 197 obręb Kolonia Bogoria gmina Bogoria

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz stosownie do Zarządzenia Nr 72/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.06.2022 r. podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ


sporządzony dla nieruchomości położonej na terenie gminy Połaniec, w obrębie Połaniec, oznaczonej numerem działki 6073 o pow. 0,1012 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

STAROSTA STASZOWSKI
28-200 Staszów, ul. Józefa Piłsudskiego 7

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kłoda gm. Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1601/7, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na umieszczeniu urządzeń łączności publicznej w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.

 

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / wznowienia znaków granicznych / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - działka o nr 201 obręb Grabowa gmina Łubnice

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 67/1 obręb Kępie gmina Oleśnica

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 190/2 arkusz 2 obręb Korytnica gmina Szydłów

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że strony postępowania ,że decyzją znak KR.ZUZ.4.4210.38.2022.MZ z dnia 27.06.2022 r.  udzielono dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska nowego obiektu budowlanego - sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 zlokalizowanej na działkach oznaczonych nr ew.: 389,231, 231/2, 232/2, 233/1, 234/1, 235/3, obręb 0006 Rytwiany, gm. Rytwiany, powiat staszowski, woj świętokrzyskie oraz na działce oznaczonej nr. ew. 6034/3, obręb 0001 Staszów, gm. Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

Zawiadamia się, że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 140), w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Korytnica, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1.132 o pow. 0,0100 ha, nr 1.139/4 o pow. 0,9800 ha, nr 1.161 o pow. 1,2500 ha, nr 1.165 o pow. 0,1800 ha, nr 1.643 o pow. 0,0700 ha, nr 2.61 o pow. 39,5200 ha.

Zawiadamia się, że sprawa ustalenia, czy działki położone w obrębie Zdzieci, gmina Połaniec, oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 381 o pow. 10,1900 ha, 384 o pow. 0,1100 ha, 392 o pow. 0,1400 ha, 419 o pow. 4,8100 ha, 420 o pow. 0,1200 ha, 453/1 o pow. 32,8400 ha, 480 o pow. 0,3500 ha i 536/1 o pow. 2,3900 ha stanowią wspólnotę gruntową, nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic położonych w obrębie Oględów, gmina Staszów -działki nr 267, 268, 672, 718, 722/2, 724

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic - działki nr 146/1, 147/2, 147/3, 147/4, 147/5, 148 obręb Wiązownica Kolonia, gmina Staszów

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 103 obręb Niedźwiedź gmina Bogoria

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcie granic nieruchomości - działka o nr 224 obręb Stefanówek gmina Staszów

o czynnościach wyznaczenia / ustalenia przebiegu granic - działki o nr 31/2 i 31/5 obręb Wola Malkowska gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 408, 409 obręb Okrągła gmina Połaniec

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 634 obręb Wola Osowa gmina Staszów

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020r.,  poz. 1057, z późn. zm.).

            Starosta Staszowski informuje, że w dniu 03.06.2022r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego,  złożona przez  Stowarzyszenie "Centrum" Sport i Rekreacja, ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów,  dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja letniego obozu sportowego dla członków sekcji pływackiej "Centrum" Staszów.” 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka o nr 791 obręb Ruszcza gmina Połaniec

o czynnościach związanych z opracowaniem opinii zleconej przez Sąd, w tym: ustalenie / wyznaczenie przebiegu granic, przyjęcia granic nieruchomości, wyznaczenie projektu podziału nieruchomości  - działka o nr 142/1 obręb Przyborowice gmina Połaniec

o czynnościach wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic, przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 4632 obręb Połaniec gmina Połaniec

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 52 (arkusz 1) obręb Rudki gmina Szydłów

Sandomierz, dn. 10.05.2022 r.

KR.ZUZ.4.4210.365.2021.MZ

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie:

  • 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.);
  • 401 ust.1, ust. 3 i ust 4, art. 397 ust 1 i ust 3 pkt 2 lit. a, art. 389 pkt 1, pkt 2, pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, lit. a, art. 35 ust. 3 pkt 1, ust. 34 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.);

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku z dnia 20.12.2021 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Sandomierzu 22.12.2021 r.) oraz jego uzupełnieniu z dnia 11.04.2022 r. i 25.04.2022 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Sandomierzu 11.04.2022r. i 29.04.2022 r.) Pana Pawła Gardyńskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. Wykonanie urządzeń melioracji wodnych tj. ciśnieniowego systemu do nawadniania upraw zlokalizowanego na działce o nr ew. 29, obręb 0004 Jabłonica, gm. Szydłów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.
  2. Usługi wodne, obejmujące pobór wód podziemnych ze studni S1/29, zlokalizowanej na działce o nr ew. 29, obręb 0004 Jabłonica, gm. Szydłów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.
  3. Szczególne korzystanie z wód, polegajace na nawadnianiu upraw, cisnieniowym systemem nawodnień kropelkowych w ilości większej niż średniaroczna 5m³/dobę.

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach działek nr ew. 29, 30, 31, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 45, 26, 27/1, 27/2, 28,  obręb 0004 Jabłonica, jednostka ewidęcyjna 261208_5 Szydłów obszar wiejski, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

STAROSTA STASZOWSKI

28-200 Staszów, ul. Józefa Piłsudskiego 7
Staszów, dnia

06.05.2022 r.

GN-V.6821.2.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Gacki gm. Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 420, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm.

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 481/2 obręb Dobra gmina Staszów

o czynnościach ustalenia/wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości związanej z opracowaniem opinii zleconej przez Sąd Rejonowy w Staszowie w sprawie o zniesienie współwłasności - działka o nr 142/1 obręb Przyborowice gmina Bogoria 

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 481/2 obręb Dobra gmina Staszów

KR.ZUZ.4.4210.38.2022.MZ

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie:

  • 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.);
  • 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.);

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku z dnia 16.02.2022 r. (data wpływu do NW Staszów 16.02.2022r., przekazano do Zarządu Zlewni w Sandomierz w dniu 17.02.2022r.) oraz jego uzupełnieniu z dnia 27.04.2022 r. (data wpływu do NW Staszów 28.04.2022r., przekazano do Zarządu Zlewni w Sandomierz w dniu 28.04.2022r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, działającej przez pełnomocnika Panią Dorotę Zych, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska nowego obiektu budowlanego – sieci gazowej średniego ciśnienia dn. 63 w miejscowościach: Rytwiany, nr ew. działek: 389, 231/3, 231/2, 232/2, 233/1, 234/1, 235/3, obręb 0006 Rytwiany,  gm. Rytwiany, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie i Staszów: nr ew. działki 6034/3, obręb 0001 Staszów, gm. Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

 

GN-V.6821.7.2022

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Nexera Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Matiaszów, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 513/6 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej prawo do umieszczenia studni kablowej SKR-1 o wym. 1080x630x800 [mm], ułożenia kanalizacji kablowej składającej się z pakietu mikrokanalizacji 4x14/10, kanalizacji w rurze osłonowej HDPE 40/3,7 oraz przecisku w rurze HDPE 75/4,5 wraz z zaciągniętym kablem światłowodowym ADSS, a także podwieszaniu kabli linii napowietrznej FTTH 12FO na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN

 
 
 

STAROSTA STASZOWSKI
28-200 Staszów, ul. Józefa Piłsudskiego 7

Staszów, dnia 09.05.2022 r.


GN-V.6821.39.2021


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w gm. Bogoria w obrębach: Kiełczyna, nr ewidencyjny działki 460, Kolonia Pęcławice nr ewidencyjny działki 20, Pełczyce nr ewidencyjny działki 23, Kolonia Pęcławska nr ewidencyjny działki 460, Jurkowice nr ewidencyjny działek: 51, 367, 368 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na podwieszeniu kabla światłowodowego typu ADSS oraz przyłączy ADSS do budynków na podbudowie słupów PGE i Orange zgodnej z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 49 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że postępowanie w sprawie z wniosku PSE S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej o ustalenie odszkodowania za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności związanych z pracami związanymi z wymianą przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej WN 220 kV Połaniec – Chmielów tor I, położonej na terenie gminy Osiek w obrębie Mucharzew, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 635, 867 i 868, na której na podstawie decyzji nr GN-V.6852.9.2021 wykonano prace remontowo eksploatacyjne, nie może zostać zakończone w zakreślonym terminie ze względu na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji .

Na podstawie art. 49 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że postępowanie w sprawie z wniosku PSE S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej o ustalenie odszkodowania za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności związanych z pracami związanymi z wymianą przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej WN 220 kV Połaniec – Chmielów tor I, położonej na terenie miasta Połaniec, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 914, na której na podstawie decyzji nr GN-V.6852.4.2021 wykonano prace remontowo-eksploatacyjne, nie może zostać zakończone w zakreślonym terminie ze względu na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji .

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Pęcławice Górne, gm. Bogoria oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 224/2, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 40 mm SDR 11 PE 100.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działek o nr 103, 154/1 i 154/2 obręb Kopanina gmina Staszów