o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 281 obręb Wojnów gmina Oleśnica

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działek o nr 3011 i 3012 obręb 01 Osiek gmina Osiek

o czynnościach ustalenia przebiegu granic i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 244/1 obręb Czajków Północny gmina Staszów

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 220 obręb Domaradzice gmina Bogoria

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w gm. Staszów w obrębie Poddębowiec, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 119, 140 i 179 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na powieszeniu projektowanych kabli linii napowietrznej typu ADSS 24J oraz ADSS 2J na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.),

informuje

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Kolei Państwowych S.A., w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu  korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gm. Rytwiany w obrębie Kłoda, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 1601/2, 1601/4, 1601/9, 1601/11, 1601/13, 1601/15, w obrębie Szczeka oznaczonej numerem działki 1078/4, w mieście Połaniec oznaczonej numerem działki 1802/10 oraz w obrębie Solec Stary, gmina Szydłów oznaczonej numerem działki 2.413/1, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na umieszczeniu urządzeń łączności publicznej w postaci infrastruktury telekomunikacyjnejo nieznacznym oddziaływaniu, w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na Liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.w ramach NPW część 1”.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 490 obręb Kurozwęki gmina Staszów

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działek o nr 376/2 i 379/2 obręb Ruszcza gmina Połaniec

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 462 obręb Pełczyce gmina Bogoria

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki o nr 70 i 92 obręb Kraśnik gmina Połaniec

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.), informuję o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Gacki gm. Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 414/3, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm i dn 25 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 587 obręb Wola Wiśniowska gmina Staszów

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 556/2, 557, 592/2, 593, 599/2, 600 obręb Sichów Duży gmina Rytwiany

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 1062 obręb Kłoda gmina Rytwiany

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 511, 514 obręb Kępie gmina Oleśnica

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia i przyjęcia granic nieruchomości - działki o nr 280, 288/4 obręb Sichów Duży gmina Rytwiany

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / wznowienie znaków granicznych nieruchomości - działka o nr 6425/2 obręb 01 Połaniec gmina Połaniec

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia linii granicznych, przyjęcia linii granicznych nieruchomości - działka o nr 86 obręb Podlesie gmina Bogoria

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia linii granicznych, przyjęcia linii granicznych nieruchomości - działka o nr 443 obręb Brzozowa gmina Połaniec

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 92/2 obręb Podlesie gmina Bogoria

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie miasto Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 4887, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Połaniec na działkach o nr ewidencyjnym 4798, 4818/2, 4893, 4941, 4963, 4890, 4888, 4887, 4886, 4885, 4884/1, 4883, 4882, 4881/2 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 4882.

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm., dalej: Kpa), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Połaniec gm. Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 4963, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  miejscowości Połaniec na działkach o nr ewidencyjnych 4798, 4818/2, 4893, 4941, 4963, 4890, 4888, 4887, 4886, 4885, 4884/1, 4883, 4882, 4881/2, wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 4882.

Na podstawie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a, art. 6 pkt 2, art. 113 ust. 6 i ust.7, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Adam Górecki o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

orzekam

Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Rytwiany gm. Rytwiany, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1575/1 objętej księgą wieczystą KI1A00039877/6, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczyw Kielcach zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia z rur dn 225 mm PE mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa zgodnej z ostateczną decyzją Wójta Gminy Rytwiany o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IŚ.6733.4.2021.DK z dnia 22.06.2021 r.

Na podstawie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a, art. 6 pkt 2, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Artur Kręcisz o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

orzekam

Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Podmaleniec gm. Staszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 203 objętej księgą wieczystą KI1A/00004767/8, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE 100 RC dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Gacki gm. Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 420, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm.

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm., dalej: K.p.a) zawiadamia się, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie z wniosku Orange Polska S.A reprezentowanej przez Panią Małgorzatę Strugalską w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Szydłów gm. Szydłów, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 1959/18 i 1959/19 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej realizowanej rurociągiem kablowym 2x RHDPE 40/3,7.

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach reprezentowanej przez Pana Józefa Mazura w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)  dotyczącej udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Krzczonowice gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 243 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu powyżej 10,0 kPa do 0,5 MPa włącznie zostanie załatwiona w terminie do dnia 10.03.2022 r.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działki o nr 156/1 i 156/2 obręb Oleśnica gmina Oleśnica

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka o nr 745 (ARK 2) obręb Potok gmina Szydłów

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych, przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 117 obręb Czernica gmina Staszów

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych  - działka o nr 106 obręb Pełczyce gmina Bogoria

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych, przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 959/1 obręb Koniemłoty gmina Staszów

            Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 roku poz. 735 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 1363 z późn.zm.)

Starosta Staszowski  

zawiadamia, że na wniosek z dnia 14 grudnia 2021r. uzupełniony w dniu 05 stycznia 2022r. Wójta Gminy Bogoria działającego przez pełnomocnika p. Artura Kręcisza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Rozbudowa drogi zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 91, 134, 135, 224   w miejscowości Rosołówka na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 91* (91/1, 91/2), 134* (134/1, 134/2), 135* (135/1, 135/2) w miejscowości Rosołówka, obręb 261201_2.0024 Rosołówka, jednostka ewidencyjna 261201_2 Bogoria.