z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu  Stanisławowi Rogali pełniącemu funkcję dyrektora Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu do realizacji programu Leonardo Da Vinci "Nowe technologie + praktyczne umiejętności=nowa firma"

z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Rogali pełniącemu funkcję dyrektora Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu do realizacji programu Leonardo Da Vinci "Zrealizuję swoje marzenia i pasje - praca w firmie elektronicznej"

z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego położonej w Kamieńcu gm. Połaniec w celu wykonania odcinka przyłącza napowietrznego niskiego napięcia

z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego położonej w Sichowie Dużym, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1155/14, o powierzchni 0,0260 ha

z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego, położonej w Sichowie Dużym gm.Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1155/13 o powierzchni 0,5531 ha

z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgminazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat staszowski na 2008 rok

z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2008 rok

z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON, za I kwartał 2008 r.

z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie do wykonywania określonych czynności w imieniu Zarządu Powiatu w Staszowie

z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych