z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Staszowie przy ul. Wschodniej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 5850

z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego

z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 77/15 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 18 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na remont – dostosowanie lokalu mieszkalnego pod potrzeby realizacji projektu „Dobry start – lepsza przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski, a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 roku

z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad rozpatrywania i rozliczania w 2017 roku, wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów nauki w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w 2017 roku

z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok