w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej pn. Spotkanie wigilijne osób z niepełnosprawnością intelektualną – 2022”

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości na potrzeby budowy infrastruktury elektroenergetycznej

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji Wójta Gminy Łubnice o warunkach zabudowy

w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gmin członkowskich Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2022-2026 z perspektywą do 2029 r."

w sprawie ulokowania wolnych środków Powiatu Staszowskiego w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert i wyłonienia organizacji pozarządowej, której zostanie powierzone prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu staszowskiego w 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie integracyjnego spotkania wigilijnego dla członkiń Połanieckiego Klubu „Amazonki” oraz zaproszonych gości”