z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 70/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 11 września 2012 roku w sprawie określenia obowiązującego w roku 2012, punktowego systemu
oceny merytorycznej wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” oraz wyznaczenia
minimalnego progu punktowego umożliwiającego bieżące udzielanie dofinansowania osobom
niepełnosprawnym w ramach poszczególnych obszarów programu

.

z dnia 24 września 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum Kształcenia
Praktycznego w Staszowie do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego pod nazwą „Wyższe umiejętności kluczem do
zostania europejskim elektromechanikiem”

.

z dnia 24 września 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu

.

z dnia 24 września 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im.
Stanisława Staszica w Staszowie kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu

.

z dnia 18 września 2012 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny

.

z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego

.

z dnia 11 września 2012 r. w sprawie określenia obowiązującego w roku 2012, punktowego
systemu oceny merytorycznej wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” oraz
wyznaczenia minimalnego progu punktowego umożliwiającego bieżące udzielanie
dofinansowania  osobom niepełnosprawnym w ramach poszczególnych obszarów programu

.

z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań dotyczących
nabycia od osób fizycznych do zasobu Powiatu Staszowskiego nieruchomości położonych
w Staszowie, w Długołęce gm. Osiek i w Witowicach gm. Bogoria

.

z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

.

z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii odcinka
drogi  powiatowej Nr 0288T Laskowa-Kostomłoty Drugie-Kostomłoty Pierwsze i zaliczenia do
kategorii  dróg powiatowych drogi gminnej położonej na terenie Gminy Miedziana Góra

.