z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie
z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie
z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum
Sportowego w Staszowie

.

z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

.

z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania
pn. „Przebudowa komunikacji budynku głównego”

.

z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia  oceny ofert w postępowaniu przeprowadzanym w toku otwartego konkursu
ofert na wykonywanie zadania publicznego Powiatu Staszowskiego z zakresu pomocy społecznej

.

z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2013 roku do
31 grudnia 2017 roku Domu Pomocy Społecznej dla 130 osób przewlekle somatycznie chorych
i Domu Pomocy Społecznej dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych

.

z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie
z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie
z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego
w Staszowie

.

z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomością położoną w Staszowie przy ul. Koszarowej, oznaczoną w ewidencji gruntów
jako działka nr 5883/2

.

z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

.

z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok oraz
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2013-2024

.

z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego zaopiniowania inwestycji polegającej na
rozbudowie drogi gminnej nr 366106T w Połańcu na odcinku o długości ok. 245 m (od ul.
Krakowskiej  Dużej do drogi gminnej nr 366165T Połaniec-Zdzieci Stare) wraz z budową chodnika
wzdłuż drogi gminnej nr 366165T do skrzyżowania z drogą krajową DK79 oraz przejściem dla
pieszych do placu targowego, realizowanego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

.