z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia cen nabycia na rzecz Powiatu Staszowskiego nieruchomości położonych w Witowicach gm. Bogoria

z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania i pobierania opłat za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Staszowskiego na potrzeby technicznej infrastruktury liniowej w celu budowy, modernizacji, przebudowy, naprawy, konserwacji i eksploatacji wraz z urządzeniami towarzyszącymi

z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie do realizacji programu

z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu staszowskiego w 2019 r.

z dnia 26 października 2018 r. w sprawie udzielenia pracownikowi jednostki organizacyjnej pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu

z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie

z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego

z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu pomieszczeń w budynku usytuowanym w Staszowie przy ul. 11 Listopada 1

z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok