z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok

z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia na rzecz Powiatu Staszowskiego nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2666/1 o pow. 0,0047 ha

z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie odmowy umorzenia odsetek z tytułu nieterminowego wykonania umowy

z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu rehabilitacyjnego dla członkiń Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej”

z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja imprezy integracyjnej pn. „Wystawa Plenerowa Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - 2018”

z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oszacowania strat powstałych w czerwcu 2018 roku w wyniku zjawisk mających znamiona klęski żywiołowej, na terenie powiatu staszowskiego

z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań i uzgodnień dotyczących nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Staszowskiego