o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działki o nr 382/3 (ark 2) i 382/5 (ark 2) obręb Solec Stary gmina Szydłów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic - działka o nr 1678/1 obręb Rytwiany gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic - działka o nr 1702/2 obręb Rytwiany gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.), art. 3 ust.1, art. 4 ust. 1, 2 oraz art. 5 ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 13 lipca 2023 roku o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1722)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dnia 04.04.2024 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o nabyciu na rzecz Gminy Szydłów nieruchomości położonej w obrębie Kotuszów, gmina Szydłów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 703, ar. 2 o pow. 0,0700 ha, użytkowanej jako droga ogólnodostępna, niezaliczona do kategorii dróg publicznych

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 241, 242/1, 242/2, 243/1, 243/2 obręb Sztombergi gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic - działka o nr 200/1 obręb Rytwiany gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775) w związku z art.18 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140) zawiadamiam, iż wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Korytnica -Zadoły.

STAROSTA STASZOWSKI
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Rytwianach, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1415/1 o pow. 21, 3700 ha.

LXIX Sesja Rady Powiatu w Staszowie,
która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2024 roku o godzinie 9:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka o nr 794 (arkusz 1) obręb Korytnica gmina Szydłów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 55 obręb Sufczyce gmina Oleśnica z działkami sąsiednimi

    Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że zakończył zbieranie materiału dowodowego w odniesieniu do postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku Gminy Oleśnica, z siedzibą na ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód. Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach działek o nr ewid. 919, 937, 903/1, 902/1, 855, 804, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 1184, 826/2, 826/1, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 878, 846, 847, 848, 849, 803, 739, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 727, 726, 794, 723, 801, 802, 851 obręb 0006 Oleśnica, jednostka ewidencyjna: 261203_4 Oleśnica – miasto, 308, 309, 292, 291, 313, 290/3, 290/2, 289/2, 288/4, 288/3, 287/5, 286, 285, 284/2, 284/4, 283/2, 283/1, 282, 281/2, 280, 279, 277, 276/2, 275/2, 274, 273, 272, 287/4, 287/3, 287/6 obręb 0012 Wojnów, 318, 321, 323/1, 316, 300, 301, 302, 303, 306, 305, 299, 306, 323/2, 304 obręb 0001 Borzymów, jednostka ewidencyjna: 261203_5 Oleśnica – obszar wiejski, gm. Oleśnica, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 250 obręb Kolonia Wysoki Małe gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 139 obręb Wojnów gmina Oleśnica z działkami sąsiednimi

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.), zawiadamia się, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w trybie art. 113 w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.), dotyczącej
wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Staszowie, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 821/12, 821/14, 821/16, 821/18 na rzecz Gminy Staszów.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 384/2, 385, 384/1, 1169, 1171, 1175, 1181, 387/1 obręb Podlesie gmina Oleśnica z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki o nr 278/3, 283/19 obręb Trzcianka Wieś gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, przyjęcia granic nieruchomości - działki o nr 179, 180/1 obręb 12-Osiek gmina Osiek z działkami sąsiednimi

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust.1, ust.3, ust. 7, § 8 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j .Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 103/2023 z dnia 30.10.2023 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Staszowie, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 3384/6 o pow. 0,0847 ha, 3384/8 o pow. 0,0070 ha objętych prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgami wieczystymi KI1A/00041231/3, KI1A/00046923/6.

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1,ust.7 § 8 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j .Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 6/2024 z dnia 17.01.2024 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Połańcu, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 5431/2 o pow. 0,0311 ha, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KI1A/00047483/6.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 66 obręb Strzegomek gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Koniemłoty, gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1255, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu.

Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Staszowie nieruchomość położona w obrębie Koniemłoty, gm. Staszów, oznaczona numerem działki 1255 znajduje się we władaniu samoistnym Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Sielcu.

Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. W związku z powyższym zwrócono się do Sądu Rejonowego w Staszowie z prośbą o informację, czy dla nieruchomości położonej w obrębie Koniemłoty, gm. Staszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1255, została założona księga wieczysta. W odpowiedzi pismem znak: DZKO/KI1A/00000101/23 z dnia 19.12.2023 r. Sąd poinformował, iż dla przedmiotowej nieruchomości nie odnaleziono księgi wieczystej.

LXVIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie,
która odbędzie się w dniu 22 marca 2024
roku o godzinie 900
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 185 obręb Wiśniowa Poduchowna gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 194 obręb Wiśniowa Poduchowna gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 276 obręb Przyborowice gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych  - działka o nr 355/2 obręb Przyborowice gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 139 obręb Oleśnica gmina Oleśnica z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 312, 313, 314 obręb Jasień gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 318 obręb Łaziska gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 1847, 1823 obręb Budziska gmina Łubnice z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 2111/1, 2111/2, 2112/1, 2112/2, 2118/2, 2118/3, 2119/1, 2119/2 obręb Budziska gmina Łubnice z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 1912, 1678 obręb Budziska gmina Łubnice z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działki o nr 273, 274, 275 obręb Sichów Mały gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi