z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej pn. Spotkanie Wigilijne członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie”

z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego położonej w Staszowie na cele budowlane w związku z planowaną realizacją inwestycji pn.: „Rewitalizacja ul. Kościelnej w Staszowie”

z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za grunt położony w Maśniku gm. Połaniec wydzielony pod poszerzenie istniejącej drogi powiatowej w Maśniku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 237/3 o pow. 0,0155 ha

z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert i wyłonienia organizacji pozarządowej, której zostanie powierzona realizacja zadania dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie do składania i realizacji wniosku o dofinansowanie ze środków RPO

z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Staszowskim

z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania dot. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie do składania i realizacji wniosku o dofinansowanie ze środków RPO

z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 77/15 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 18 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie