z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego, położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5924/29 o powierzchni 0,0926 ha, ustalenia ceny wywoławczej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Staszowie z filią w Połańcu

z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za pierwsze półrocze 2016 roku

z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie ulokowania wolnych środków Powiatu Staszowskiego w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu

z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie opinii dotyczącej wykazu zadań inwestycyjnych zgłoszonych do realizacji w latach: 2016 - 2025

z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku usytuowanym w Staszowie przy ul. Oględowskiej 6, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5883/3

z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Staszowie Nr 48/16 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na części działki położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5883/3

z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok