z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w 2016r.

z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie w sprawie zasad rozpatrywania i rozliczania w 2016 roku, wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów nauki w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia Panu Andrzejowi Poniewierskiemu – nauczycielowi konsultantowi Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie ul. Koszarowa 7 pełnienia obowiązków dyrektora placówki

z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Koseły w Sandomierzu

z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 28/01 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Doradców Metodycznych

z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie do realizacji projektu w ramach Programu ERASMUS + pn. „Szlifowanie kompetencji zawodowych i społecznych w środowisku europejskim”

z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Połańcu do realizacji projektu w ramach Programu ERASMUS + pn. „Europejski staż – lepsza przyszłość zawodowa”

z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok

z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków