z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii części drogi gminnej nr 390030T, działka nr ewidencyjny 599/2 w Szydłowie

z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2017-2027

z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie do sprawowania kontroli nad Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą typu Rodzinnego w Połańcu

z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów – DW Nr 764” realizowanej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2031 z późn. zm.)

z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

z dnia 21 października 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Połańcu do realizacji projektu pn. „Edukacja kluczem do przyszłości – program rozwojowy uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu”

z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok