zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że wszczyna się postępowanie administracyjne  na  wniosek p. p. Edyty i Janusza Motyl ul. Kolejowa 104; 28-200 Staszów  w zakresie:

1. Budowy budynku gospodarczego na działce nr ewidencyjny 3251/3 i 3252/3 o wymiarach  
    ok. 7 x 12 m i kubaturze 310 m3 (z dachem dwuspadowym) w zakresie:
- wykonania fundamentów żelbetowych,
- wykonania ścian z bloczków ceramicznych,
- wykonania stropu żelbetowego,
- wykonania konstrukcji dachowej drewnianej,
- pokrycia dachu blachą.
2.Wykonania utwardzenia terenu pod dojścia i dojazdy z kostki betonowej o powierzchni  
    ok.150 m2

Planowana inwestycja występuje na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarnej Staszowskiej w miejscowości Staszów, gmina Staszów, woj. świętokrzyskie.

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 17 maja 2016 roku zostało wszczęte z wniosku Pana Marcina Prasałek, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza-Słupiec-Tarnowce w km 1+924, w miejscowości Ruszcza polegającej na wbudowaniu przepustu Ø 500 mm i dł. 5,0 mb pod projektowanym zjazdem indywidualnym na dz. nr ewid. 222/4, obręb Ruszcza, gm. Połaniec.

   zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że wszczyna się postępowanie administracyjne na wniosek p. p. Agaty i Marka Stachurskich ul. Kolejowa 106 C; 28-200 Staszów w zakresie:

1. Budowy budynku gospodarczego na działce nr ewidencyjny 3254/10 o powierzchni
     96,00 m2 i kubaturze 555,72 m2 w zakresie:

- wykonania wykopów pod fundamenty,

- wykonania fundamentów,

- wykonania izolacji pionowej i poziomej,

- wykonania ścian konstrukcyjnych i działowych,

- wykonania stropu,

- wykonania więźby dachowej i pokrycia dachowego,

- montażu stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonania elewacji budynku,

- wykonania robót wykończeniowych,

2. Montażu i demontażu rusztowań.

3. Wykonania przyłącza energii elektrycznej ze skrzynki w linii ogrodzenia na dz. nr 3254/10.

4.Wykonania przyłącza wody na dz.nr 3254/10.

5. Wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z włączeniem do istniejącego zbiornika

   na nieczystości ciekłe zlokalizowanego na dz.nr 3254/11.

6.Wykonania utwardzenia terenu pod dojścia i dojazdy o powierzchni 63,00 m2 .

7. Składowania materiałów budowlanych i poruszania się sprzętu dla wykonania powyższych  

prac.

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że wszczyna się postępowanie administracyjne wszczęte na  wniosek p. Pawła Bandziarowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: KOLOR Hurtownia Farb i Lakierów, ul. Towarowa 26; 28-200 Staszów  w zakresie:
-  budowy hali namiotowej nr 1 o wymiarach 30 m x 20 m, wysokość 7,14 m
-  budowy hali namiotowej  nr 2 o wymiarach 33,5 m x 6 m, wysokość 3,70 m
- wykonanie przyłącza elektrycznego do hal,
- składowania materiałów budowlanych i poruszania się sprzętu dla wykonania powyższych prac.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 24 marca 2016 roku zostało wszczęte z wniosku Pana Tomasza Darowskiego postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie biektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami zewnętrznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Kłoda, gm. Rytwiany realizowanej na działkach nr ewid. 1022/3 i 1022/4 obręb Kłoda.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 18 marca 2016 roku zostało wszczęte z wniosku Państwa Doroty i Jerzego Gwizdowskich, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Rytwiany, gm. Rytwiany realizowanej na działce nr ewid. 1846 obręb Rytwiany.

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 09 lutego 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Bogoria ul. Opatowska 13; 28-210 Bogoria w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z „rozbudową i dobudową świetlicy wiejskiej na terenie działek nr ewid. 416/2 i 417/2 w miejscowości  Szczeglice gm. Bogoria ” w zakresie:

1.      Rozbiórki istniejącego zbiornika przeciwpożarowego,

2.      Budowy przepustu drogowego z rur betonowych o długości 25 m,

3.      Budowy w miejscu likwidowanego zbiornika drenażu odwadniającego z rur drenarskich o łącznej długości 72 m,

4.      Budowy przy budynku świetlicy drenażu odwadniającego z rur drenarskich o długości 60 m,

5.      Wprowadzania wód drenażowych do istniejącego rowu.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 21 stycznia 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Piotra Dańko ul. Bolesława Wstydliwego 14, 31-710 Kraków działającego przez pełnomocnika p. Marcina Dziedzic ul. Wąska 4, 28-236 Rytwiany w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących ze szczelnych nawierzchni:
- obszarów dystrybucji  i spustu paliw, dróg i parkingów (Q1),
- powierzchni dachów budynków i zadaszeń (Q2),
na terenie stacji paliw  w Osieku do ziemi za pomocą istniejących studni chłonnych zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 2261/3 i 2262/3 obręb Osiek.

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 1 lutego 2016 roku zostało wszczęte z wniosku postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego z przeznaczeniem na narzędzia, sprzęt ogrodniczy i rolniczy, w miejscowości Wymysłów, gm. Połaniec realizowanej na działce nr ewid. 91/3, obręb 7 Rudniki.

   Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 22 stycznia 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Krzysztofa Chmielewskiego ul. Urocza 28; 28-225 Szydłów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej P-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 2384/2 w m. Szydłów, gmina Szydłów.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 05 stycznia 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Pawła Gardyńskiego ul. Solecka 5; 28-225 Szydłów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnychz utworów neogenu za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej P-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 33 w m. Jabłonica, gmina Szydłów

     zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 11 stycznia 2016 roku zostało wszczęte z wniosku Państwa Joanny i Leszka Misiak postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Rytwiany, gm. Rytwiany realizowanej na działce nr ewid. 369/4, obręb Rytwiany.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 05 stycznia 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Sławomira Walasek ul. Opatowska 59; 28-225 Szydłów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów neogenu za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej P-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 1231 w m. Szydłów, gmina Szydłów.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź.zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 18 grudnia 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Radosława Szczepankiewicz zam. Korytnica 82; 28-225 Szydłów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej P-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 1484 w m. Szydłów, gmina Szydłów.

 

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 21 grudnia 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Grabarska 21a reprezentowanego przez pełnomocnika p. Piotra Leja ul. Fircowskiego 1; 35-030 Rzeszów na wykonanie przejścia kablem elektroenergetycznym SN 15 kV pod dnem cieku wodnego Potok Koniemłocki w km 8+290 w miejscowości Grzybów ( działka nr 252.)  Przejście zostanie wykonane w rurze osłonowej Arot SRS Fi 160 o długości L=14,0 m na głębokości około 1,2 m poniżej dna cieku Potok Koniemłocki, licząc od wierzchu rury osłonowej do nierozmywanego dna rzeki. Prace budowlane będą prowadzone metodą przewiertu sterowanego, bez naruszenia skarp koryta rzeki.

Współrzędne geograficzne przekroczenia:

N - 50°32’ 4.85”    E - 21° 5’23.6”

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 03 grudnia 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Szydłów ul. Rynek 2; 28-225 Szydłów postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Staszowskiego z dnia 21.01.2014 roku znak: OŚ.6341.44.2014.IIIB tj. pkt II.C. dotyczącego ujęcia Rudki i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych  z ujęcia Rudki na cele pitne i potrzeby gospodarcze.

   Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 19 listopada 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Janusza Skotnickiego ul. Kielecka 36; 28–225 Szydłów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej P-1 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 2312/2 w miejscowości Szydłów, gmina Szydłów.

      zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 17 listopada 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego tj. odcinka rowu przydrożnego o parametrach: szerokość w dnie 70 cm, głębokość 1,0 m nachylenie skarp 1;1,5 poprzez zabudowę rowu w rów kryty polegającą na wykonaniu przepustu z rur betonowych o średnicy 80 cm, długości 6,5 m, zlokalizowanego na działce nr ewid. 1206 w miejscowości Wiązownica Duża, gmina Staszów. Planowana przebudowa jest związana z zamierzeniem inwestycyjnym dotyczącym budowy zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice w km  11+ 077 w miejscowości Wiązownica Duża na działkę nr  ewidencyjny 1055/1. Rzędna wlotu do przepustu wynosić będzie 184,90 m n.p.m., a rzędna wylotu wynosić będzie 184,85 m n.p.m.
Współrzędne geograficzne urządzenia wodnego – przebudowanego odcinka rowu:
  N:50°33ۥ 51.01” oraz    E: 21°20ۥ. 12.89”

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 13 listopada 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o. o. ul. Halicka 9; 31-036 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika p. Pawła Nepelskiego ul. Zrębińska 76; 28-230 Połaniec w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej nr 0780T po jej północnej stronie w związku z planowaną budową przepustu tymczasowego Ø 400 mm o długości 15 m pod tymczasowym utwardzeniem terenu DZ13 w msc. Jurkowice w ramach inwestycji pn: „Budowa farmy wiatrowej Bogoria”    

      zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 10 listopada 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla p. Ewy Ptak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo-Usługowe „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak, ul. Towarowa 40; 28-200 Staszów na wykonanie inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku produkcyjnego zakładu krawieckiego” na działkach o numerach ewidencyjnych: 6019/10 i 6019/16 w miejscowości Staszów, gmina Staszów, woj. świętokrzyskie.
Planowana inwestycja występuje na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Czarnej Staszowskiej.

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 07 października 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o. o. ul. Halicka 9; 31-036 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika p. Pawła Nepelskiego ul. Zrębińska 76; 28-230 Połaniec w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę prawego rowu przydrożnego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 757 w związku z planowaną budową przepustu tymczasowego Ø 400 mm pod projektowanym ciągiem pieszo-jezdnym w m. Gorzków w ramach inwestycji pn: „Budowa farmy wiatrowej Bogoria”

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469) informuję, że w dniu 12 października 2015 roku zostało wszczęte z wniosku z wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych będących ściekami bytowymi z gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Połaniec o RLM = 12 109, zlokalizowanej w miejscowości Łęg, gm. Połaniec istniejącym wylotem kanalizacyjnym w lewym brzegu rzeki Czarna Staszowska w km 1+400 jej biegu, w ilości:

 

Qmax h = 195 m3/h

Qśr d = 1800 m3/d

Qmax r = 854 100 m3/r.

 

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469) informuję, że w dniu 13 października 2015 roku zostało wszczęte z wniosku z wniosku Państwa Urszuli i Sławomira Bieleckich, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego wolnostojącego w zabudowie zagrodowej w miejscowości Rytwiany, gm. Rytwiany realizowanej na działce nr ewid. 241/9, obręb Rytwiany.

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 02 października 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

1)       udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z o.o. ul. Krakowska 51; 28-200 Staszów na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z  terenu Zajezdni PKS przy ul. Krakowskiej 51 w Staszowie istniejącą kanalizacją deszczową do ziemi tj. rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej nr 757 w ilości;

 

            Qmaxh          =  0,11 m3/h

            Qśrd              =  1,96 m3/d

            Qmax roczne = 470.49 m3/rok 

 

              o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń:

              -  zawiesina ogólna  - 100 mg/l

               -  węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

 

2)      wygaszenie z urzędu pozwolenia wodnoprawnego z dnia 24 stycznia 2006 roku znak: OŚ.III.KH-6223/28/05 udzielonego Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej Spółka  z o.o. w Staszowie ul. Krakowska 51; 28-200 Staszów na odprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych z terenu Zajezdni PKS za pomocą kolektora ściekowego kanalizacji deszczowej biegnącej wzdłuż ul. Krakowskiej do rowu przydrożnego w ilości 300 l/s o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń:

     -  zawiesina ogólna  - 100 mg/l

     -  węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

 

      Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) informuję, że w dniu 02 października 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Państwa Jolanty i Mirosława Jabłońskich postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zabudowie jednorodzinnej w miejscowości Wymysłów, gm. Połaniec realizowanej na działce nr ewid. 93/1, obręb Rudniki.

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 16 września 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Józefa Sikora zam. Wola Żyzna 72; 28–225 Szydłów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej P-1 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 41 w m. Wola Żyzna, gmina Szydłów 

      Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 04 sierpnia 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Kopalń Dolomitu S.A. w Sandomierzu w sprawie wygaszenia decyzji znak: OŚ.6341.8.2012.IIIB z dnia 25 kwietnia 2012 roku udzielającej Kopalniom Dolomitu S.A. w Sandomierzu ul. Błonie 8; 27-600 Sandomierz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi (rowu bez nazwy) oczyszczonych ścieków z biologicznej oczyszczalni ścieków Kopalni Jurkowice , gmina Bogoria

      zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) informuję, że w dniu 07 września 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Państwa Małgorzaty i Grzegorza Wątroba postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego do celów rekreacji o powierzchni 672 m2, zlokalizowanego na działce nr ewid. 5221/10, obręb Połaniec gm. Połaniec. Współrzędne geograficzne stawu:

A – N: 50o 26' 5,57”, E: 21o16'21,14"

B – N: 50o26'4,62", E: 21o16'20,67"

C – N: 50o26’4,44", E: 21o16'21,57"

D – N: 50o26'5,36", E: 21o16'22,02".

 

w dniu 30 lipca 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne po rozpatrzeniu wniosku Pana Łukasza Glibowskiego zamieszkałego Łopatno 2a; 27-570 Iwaniska w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego tj. odcinka rowu przydrożnego o parametrach: szerokość w dnie 50 cm, głębokość 1,20 cm nachylenie skarp 1;1 poprzez zabudowę rowu w rów kryty polegającą na wykonaniu przepustu z rur betonowych o średnicy 50 cm, długości 6,0 m, zlokalizowanego na działce nr ewid. 378/1 w miejscowości Sztombergi, gmina Staszów. Planowana przebudowa jest związana z zamierzeniem inwestycyjnym dotyczącym budowy zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 757 Opatów-Staszów w km  29+ 811 strona prawa w m. Sztombergi na działkę nr  ewidencyjny 380/9. 

Rzędna wlotu do przepustu wynosić będzie 229,26 m n.p.m., a rzędna wylotu wynosić będzie 229,20 m n.p.m.

Współrzędne geograficzne urządzenia wodnego – przebudowanego odcinka rowu:

  N:50°36ۥ 33.3” oraz    E: 21°12ۥ. 9.75”